Ładowanie...

XXXIII sesja Rady Miasta Ząbki

20 października 2020

2Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Ząbki. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2020. 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2020 2036. 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. 16. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl. 17. Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Miasta Ząbki w zakresie prac przygotowawczych do zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach. 18. Uchwała w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o. wykonywania zadania własnego Miasta Ząbki z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 20. Wystąpienie w sprawie zastrzeżeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ulicy Radzymińskiej. 21. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych. 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady. 23. Zamknięcie sesji.