Ładowanie...

XXXV sesja Rady Miasta Ząbki

21 grudnia 2020

22Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Ząbki. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2020. 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2020 2036. 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/228/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji. 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. 13. Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Miasta Ząbki w zakresie prac przygotowawczych do zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach. 14. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki. 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego. 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” 17. Uchwała w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 18. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2021. 19. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych. 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady. 21. Zamknięcie sesji.