Ładowanie...

XXXIV sesja Rady Miasta Ząbki

25 listopada 2020

2Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2020. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2020 2036. 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7. Uchwała w sprawie rocznego Programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021. 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2021. 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 11. Dyskusja w sprawie kontroli Miejskiego Centrum Sportu. 12. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych. 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady. 14. Zamknięcie sesji.