Ładowanie...

IV Sesja Rady Gminy - część I

28 marca 2019

1Klauzula informacyjna RODO – transmisja obrad rady gminy 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica tel.: 23 691 87 21 2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@pokrzywncia.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z obsługą Rady Gminy – nagrywanie obrad Rady Gminy (wizja i fonia). 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych (RODO art. 6 ust. 1 lit. C), zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 20 ust 1b. 5. Nagrywanie i transmisja obrad rady gminy jest niezbędne, obowiązkowe do realizacji zadań o których mowa powyżej (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa). 6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie tj. wizerunek i ewentualnie inne dane podane podczas nagrywania obrad rady gminy. 7. Transmisja obrad Rady Gminy Pokrzywnica na żywo odbywa się w serwisie transmisjaobrad.info. Nagrania po zakończeniu sesji są udostępniane publicznie na stronie BIP. 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@pokrzywnica.pl. Dostęp do danych zapewniony jest także poprzez udostępnianie nagrań na stronie BIP. 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 13. Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy Pokrzywnica są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.