WEBVTT 1 00:00:58.200 --> 00:01:02.330 Jeden, jeśli możemy, 2 00:01:02.360 --> 00:01:04.320 proszę państwa, bardzo proszę zająć miejsca. 3 00:01:07.340 --> 00:01:11.710 Otwieram piętnastą sesję Rady Miejskiej Przeczył bardzo 4 00:01:11.720 --> 00:01:16.210 serdecznie. Witam pani pan radnych, Witam bardzo serdecznie w grze na dzisiejszej 5 00:01:16.220 --> 00:01:20.250 sesji wszystkich pracowników urzędu z panią skarbnik, panią 6 00:01:20.260 --> 00:01:24.970 sekretarz, informuję, że dzisiejsza sesja jest nagrywana i tyle transmitowana. 7 00:01:25.560 --> 00:01:29.730 Administratorem danych jest gmina Przedecz reprezentowana przez burmistrza miasta 8 00:01:29.740 --> 00:01:34.190 i gminy Przedecz, a klauzula informacyjna znajduje się na stronie biuletynu informacji 9 00:01:34.200 --> 00:01:37.210 publicznej oraz znaczy jak wejściowych do sali obrad. 10 00:01:37.430 --> 00:01:41.540 Uczestnictwo w obradach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 11 00:01:41.550 --> 00:01:45.700 danych osobowych. To też muszę państwo, że tak powiem przy okazji powiedzieć, 12 00:01:45.710 --> 00:01:50.200 że numer ten okrojony, który jest stan liczebny w związku z panującą 13 00:01:50.210 --> 00:01:54.550 w kraju pandemii, proszę teraz państwa radnych zalogowanie się dostać 14 00:01:54.710 --> 00:01:59.080 do systemu w celu sprawdzenia obecności potwierdzenia kworum umożliwiającego prowadzeniu. 15 00:02:06.780 --> 00:02:21.130 Jeden 16 00:02:21.140 --> 00:02:26.700 z miasta piętnastu radnych sesji uczestniczy jedenastu radnych, co 17 00:02:26.710 --> 00:02:30.380 stanowi kworum pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał decyzji. 18 00:02:31.190 --> 00:02:35.380 Proszę Państwa, której porządku obrad został państwu przedstawiony 19 00:02:35.390 --> 00:02:40.370 w Zawiadomieniach o terminie sesji. Czy państwo radni macie uwagi porządku sesji 20 00:02:40.810 --> 00:02:45.050 nie widzę, a więc przystępujemy do głosowania w związku z przesłanym przeze 21 00:02:45.060 --> 00:02:49.340 mnie porządkiem obrad punkt czwarty protokół czternastej sesji. 22 00:02:49.350 --> 00:02:53.360 Znaczy jest tego Września dwa tysiące dwudziestego roku jest napisane wyłożony do 23 00:02:53.370 --> 00:02:58.780 wglądu w urzędzie miasta i gminy. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie 24 00:02:58.790 --> 00:03:00.680 widzę u Was myśmy z powyższym. 25 00:03:01.380 --> 00:03:05.800 Hmm, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 26 00:03:05.810 --> 00:03:09.950 czternastej sesji, kto jest przeciwny? To się trzyma. Bardzo proszę panie głosu. 27 00:03:13.110 --> 00:03:23.220 Jeden 28 00:03:23.230 --> 00:03:27.580 głosowało jedenastu radnych, jedenastu radnych za przyjęciem protokołu, więc informuję, 29 00:03:27.590 --> 00:03:32.630 że Rada przyjęła protokół z obrad czternastej sesji Rady Miejskiej. Przecież przechodzimy, 30 00:03:32.640 --> 00:03:37.250 proszę państwa, do punktu piątego Bardzo proszę panią skarbnik Teresy dereszowską 31 00:03:37.260 --> 00:03:41.330 o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 32 00:03:41.410 --> 00:03:43.080 na dwu tysięczny dwudziesty rok. 33 00:03:44.390 --> 00:03:48.620 Uchwała Rady miejskiej Przeczuciu z dnia dwudziestego dziewiątego października dwutysięcznego 34 00:03:48.630 --> 00:03:52.820 dwudziestego roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na dwu tysięczny 35 00:03:52.830 --> 00:03:57.050 dwudziesty rok na podstawie artykułu osiemnaście ustęp dwa punkt czwarty ustawy 36 00:03:57.060 --> 00:04:01.260 o samorządzie gminnym oraz artykuł dwieście dwanaście dwieście trzydzieści pięć 37 00:04:01.270 --> 00:04:05.340 dwieście trzydzieści siedem ustawy o finansach publicznych. Rada miejska przeczy uchwala co 38 00:04:05.350 --> 00:04:09.520 następuje paragraf Pierwszy w uchwale Rady miejskiej przeczy 39 00:04:09.530 --> 00:04:13.640 numer dziesięć łamane na siedemdziesiąt osiem na dwa tysiące dziewiętnaście dziewiętnastego 40 00:04:13.650 --> 00:04:14.120 grudnia. 41 00:04:14.190 --> 00:04:18.700 Dwutysięcznego dziewiętnastego roku w sprawie uchwały budżetowej na dwutysięczny 42 00:04:18.710 --> 00:04:22.960 dwudziesty Rok ze zmianami dokonanymi zarządzeniami burmistrza 43 00:04:22.970 --> 00:04:27.060 oraz uchwałami Rady miejskiej dokonuje się następujących 44 00:04:27.070 --> 00:04:27.490 zmian. 45 00:04:28.380 --> 00:04:33.090 Paragraf pierwszy ustęp pierwszy uchwały otrzymuje nowe brzmienie, ustala 46 00:04:33.100 --> 00:04:37.750 się dochody budżetu na dwutysięczny dwudziesty rok w łącznej kwocie dwadzieścia 47 00:04:37.760 --> 00:04:42.020 jeden.milionów czterysta szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 48 00:04:42.030 --> 00:04:46.130 sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy z tego dochody bieżące w kwocie 49 00:04:46.140 --> 00:04:50.190 dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 50 00:04:50.220 --> 00:04:54.450 osiemdziesiąt osiem groszy i dochody majątkowe w kwocie sto osiemdziesiąt 51 00:04:54.460 --> 00:04:58.390 jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych zgodnie z załącznikiem nr jeden 52 00:04:59.040 --> 00:05:03.440 Załączniku nr jeden dokonuje się zmiany, zwiększa się dochody dział 53 00:05:03.520 --> 00:05:07.910 Zero dziesięć rozdział Zero dziesięć dziewięćdziesiąt pięć paragraf dwadzieścia dziesięć 54 00:05:07.920 --> 00:05:12.120 o dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy 55 00:05:12.610 --> 00:05:16.700 to są dotacje z budżetu państwa na zadania z zlecone to 56 00:05:16.730 --> 00:05:20.960 hmm głównie hmm tutaj w tym przypadku na wydane 57 00:05:20.970 --> 00:05:25.210 na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w 58 00:05:25.220 --> 00:05:29.570 dziale siedemset rozdział siedemset Zero jeden paragraf Zero.osiemdziesiąt trzy zero 59 00:05:30.180 --> 00:05:34.670 O sześćset dwadzieścia złotych zwiększamy wpływy z usług z 60 00:05:34.680 --> 00:05:39.270 tytułu dzierżawy i najmu lokali hmm mieszkalnych 61 00:05:39.280 --> 00:05:43.490 i użytkowych administrowanych przez zakład gospodarki Komunalnej w 62 00:05:43.500 --> 00:05:47.710 dziale dziewięćset Rozdział dziewięćset siedemnaście paragraf Zero osiemdziesiąt siedem 63 00:05:47.720 --> 00:05:51.910 Zero o zwiększamy o dwieście dwadzieścia jeden złotych Wpływy 64 00:05:51.920 --> 00:05:55.970 ze sprzedaży składników majątkowych, również zakładu gospodarki 65 00:05:55.980 --> 00:06:00.050 Komunalnej zmniejsza się dochody w dziale siedemset rozdział siedemset 66 00:06:00.060 --> 00:06:02.570 Zero jeden paragraf Zero.siedemdziesiąt pięć zero 67 00:06:03.210 --> 00:06:07.240 O trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych To są 68 00:06:07.390 --> 00:06:11.540 dochody z najmu i dzierżawy hmm składników 69 00:06:11.550 --> 00:06:15.640 majątkowych hmm administracji w lokalach administrowanych przez 70 00:06:15.650 --> 00:06:20.120 zakład hmm gospodarki Komunalnej w 71 00:06:20.130 --> 00:06:24.240 dziale siedemset pięćdziesiąt sześć rozdział siedemset pięćdziesiąt sześć szesnaście paragraf 72 00:06:24.250 --> 00:06:28.410 Zero czterdzieści trzy zmniejszamy o sto sześćdziesiąt sześć złotych wpływy 73 00:06:28.420 --> 00:06:32.460 z opłaty targowej w dziale siedemset pięćdziesiąt sześć rodzin siedemset 74 00:06:32.470 --> 00:06:34.080 pięćdziesiąt sześć dwadzieścia jeden 75 00:06:34.380 --> 00:06:38.750 Paragraf Zero Zero dziesięć o trzydzieści tysięcy dziewięćset 76 00:06:38.760 --> 00:06:42.910 trzydzieści trzy złote zmniejszamy planu działów podatku dochodowym od osób 77 00:06:42.920 --> 00:06:47.090 fizycznych w dziale dziewięćset rozdział dziewięćset Zero jeden 78 00:06:47.760 --> 00:06:52.150 paragraf zero osiemdziesiąt trzy zmniejszamy o dwadzieścia tysięcy 79 00:06:52.160 --> 00:06:56.400 osiemdziesiąt pięć złotych wpływy z usług za hmm 80 00:06:56.430 --> 00:07:00.570 ścieki odbierane przez zakład gospodarki Komunalnej mieszkaniowej 81 00:07:00.920 --> 00:07:05.370 i w dziale dziewięćset rozdział dziewięćset siedemnaście również wpływy z usług 82 00:07:05.380 --> 00:07:06.940 o trzy tysiące trzysta złotych 83 00:07:07.270 --> 00:07:11.320 To są usługi ogólne, świadczone również przez zakład gospodarki 84 00:07:11.710 --> 00:07:15.980 Komunalnej. Paragraf drugi otrzymuje nowe brzmienie, ustala 85 00:07:15.990 --> 00:07:20.360 się wydatki budżetu na dwutysięczny dwudziesty rok w łącznej kwocie dwadzieścia 86 00:07:20.370 --> 00:07:24.550 jeden milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt 87 00:07:24.560 --> 00:07:29.080 sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy Zgodnie z załącznikiem nr dwa z 88 00:07:29.090 --> 00:07:33.140 tego wydatki bieżące dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt 89 00:07:33.150 --> 00:07:37.430 sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy 90 00:07:37.920 --> 00:07:42.330 I wydatki majątkowe w kwocie mln osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 91 00:07:42.340 --> 00:07:46.930 pięćdziesiąt złotych i wydatki obejmują hmm. 92 00:07:46.960 --> 00:07:51.350 Wydatki na realizację zadań i rządowych i zleconych. Zgodnie z załącznikiem 93 00:07:51.360 --> 00:07:55.720 nr trzy oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 94 00:07:56.440 --> 00:08:00.660 o których mowa w artykule piątym ustawy o finansach publicznych wysokości 95 00:08:00.670 --> 00:08:02.380 sto piętnaście tysięcy złotych 96 00:08:03.580 --> 00:08:08.000 Czyli to są wydatki finansowane hmm? ze środków 97 00:08:08.010 --> 00:08:13.080 Unii Europejskiej ta kwota się zmieniła, dlatego, że zmniejszymy 98 00:08:13.390 --> 00:08:17.760 hmm wydatki na hmm projekty hmm 99 00:08:17.790 --> 00:08:21.980 związane z modernizacją oczyszczalni i kanalizacji, a to sto piętnaście 100 00:08:21.990 --> 00:08:26.150 tysięcy dotyczy hmm wydatków na zakup hmm 101 00:08:26.740 --> 00:08:30.420 hmm zakup hmm sprzętu komputerowego. 102 00:08:32.080 --> 00:08:36.350 I punkt czwarty w załączniku nr dwa do uchwały zwiększa się wydatki 103 00:08:36.360 --> 00:08:41.830 jak niżej w dziale Zero dziesięć rozdział Zero dziesięć dziewięćdziesiąt pięć paragraf 104 00:08:41.860 --> 00:08:46.370 czterdzieści dziesięć o dwa tysiące sto złotych To są wynagrodzenia osobowe 105 00:08:46.380 --> 00:08:50.400 zus paragraf czterysta jedenaście Zero trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 106 00:08:50.410 --> 00:08:55.130 idziesięć groszy fundusz pracy czterdzieści jeden dwa dwadzieścia 107 00:08:55.140 --> 00:08:59.170 o siedemnaście złotych piętnaście groszy zakupy materiałów paragraf 108 00:08:59.180 --> 00:09:03.770 czterysta dwadzieścia jeden zero o dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt 109 00:09:03.780 --> 00:09:04.640 osiem groszy 110 00:09:05.100 --> 00:09:09.210 Zakupy usług to jest paragraf czterdzieści trzy Zero Zero pięćset osiemdziesiąt dwa 111 00:09:09.220 --> 00:09:13.400 złote pięćdziesiąt groszy i paragraf czterdzieści czterysta czterdzieści trzy 112 00:09:13.410 --> 00:09:17.430 Zero o dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt 113 00:09:17.440 --> 00:09:21.750 sześć złotych isiedemdziesiąt dwa groszy to są wypłaty zwroty 114 00:09:21.760 --> 00:09:23.830 podatku akcyzowego rolnikom 115 00:09:24.890 --> 00:09:29.080 Dziale siedemset pięćdziesiąt siedem rozdział siedemset pięćdziesiąt siedem Zero dwa 116 00:09:29.110 --> 00:09:33.340 paragraf osiemset jedenaście zero zwiększamy opięćset złotych na 117 00:09:33.350 --> 00:09:37.490 wydatki związane ze spłatą kredytów to jest na odsetki od 118 00:09:37.500 --> 00:09:41.780 wpłacanych pożyczek działo się dziewięćset rozdział dziewięćset zero jeden 119 00:09:41.790 --> 00:09:46.460 paragraf sześćdziesiąt pięćdziesiąt o tysiąc złotych zwiększamy wydatki na zadania 120 00:09:46.470 --> 00:09:50.740 inwestycyjne tutaj poza projektem ale związane 121 00:09:50.770 --> 00:09:54.500 zprzebudową modernizacją oczyszczalni i.kanalizacji 122 00:09:54.900 --> 00:09:59.490 I zmniejszamy wydatki w dziale dziewięćset rozdział dziewięćset zero jeden paragrafie 123 00:09:59.500 --> 00:10:03.670 sześćdziesiąt pięćdziesiąt osiem o pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa 124 00:10:03.680 --> 00:10:07.830 złote i paragrafie sześćdziesiąt pięćdziesiąt dziewięć o trzydzieści jeden 125 00:10:07.840 --> 00:10:12.510 tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych I tutaj to są wydatki, które 126 00:10:12.520 --> 00:10:16.990 są finansowane, współfinansowane z hmm budżetu 127 00:10:17.000 --> 00:10:21.190 się hmm budżetu europejskiego środków unijnych i tutaj ten 128 00:10:21.200 --> 00:10:25.470 plany zniszczone, gdyż on będzie zwiększone w na dwu tysięczny 129 00:10:25.480 --> 00:10:26.650 dwudziesty pierwszy rok. 130 00:10:27.920 --> 00:10:32.240 Hmm dział siedemset pięćdziesiąt rozdział siedemset pięćdziesiąt siedemdziesiąt 131 00:10:32.250 --> 00:10:36.750 pięć to jest promocja gminy. Zmniejszamy Plan na zakup usług 132 00:10:36.780 --> 00:10:41.410 paragrafie czterdzieści trzy Zero Zero o tysiąc pięćset złotych Jednocześnie 133 00:10:41.420 --> 00:10:45.870 dokonuje się zmiany w załączniku nr trzy do uchwały to jest załącznik 134 00:10:46.320 --> 00:10:50.830 w zakresie dochodów i wydatków związanych z zakresu 135 00:10:50.840 --> 00:10:55.540 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i 136 00:10:55.550 --> 00:10:57.260 w załączniku nr osiem 137 00:10:57.370 --> 00:11:01.630 Yyy to jest załącznik o wydatkach majątkowych gminy tam 138 00:11:01.640 --> 00:11:06.130 zmniejszamy właśnie yo osiemdziesiąt sześć tysięcy a 139 00:11:06.140 --> 00:11:10.810 zwiększamy o tysiąc złotych Wydatki w projekcie na 140 00:11:10.840 --> 00:11:15.210 hmm modernizacji oczyszczalni i kanalizacji i 141 00:11:15.220 --> 00:11:19.310 paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta paragraf trzeci 142 00:11:19.320 --> 00:11:21.380 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 143 00:11:24.210 --> 00:11:28.220 Tego projektu uchwały nie ma więc wysoka Rado. Przystępujemy 144 00:11:28.230 --> 00:11:32.500 do głosowania. Kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały, kto jest przeciwnych, to się wstrzymał. Bardzo 145 00:11:32.510 --> 00:11:33.040 proszę. 146 00:11:42.540 --> 00:11:50.870 Jeden 147 00:11:51.240 --> 00:11:55.510 usuwał jedenastu radnych, wszyscy radni za przyjęciem za podjęciem uchwały informuję, że Rada podjęła 148 00:11:55.520 --> 00:11:59.900 uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na dwu tysięczny dwudziesty rok. 149 00:12:00.480 --> 00:12:04.940 Proszę państwa, przechodzimy do naszego kolejnego punktu punktu szóstego Bardzo 150 00:12:04.950 --> 00:12:09.220 proszę Panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 151 00:12:09.230 --> 00:12:11.120 prognozie finansowej na lata dwa tysiące 152 00:12:11.170 --> 00:12:15.230 dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia trzy uchwała Rady miejskiej przeczył z dnia 153 00:12:15.240 --> 00:12:19.300 dwudziestego dziewiątego października dwutysięcznego dwudziestego roku w sprawie wprowadzenia 154 00:12:19.310 --> 00:12:23.320 zmiany w pewien gminy Przedecz na lata dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dwa 155 00:12:23.330 --> 00:12:27.700 tysiące dwadzieścia trzy na podstawie artykułu osiemnaście ustęp, dwa pkt piętnastu 156 00:12:27.710 --> 00:12:31.990 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykuł dwieście dwadzieścia sześć dwieście 157 00:12:32.000 --> 00:12:36.080 dwadzieścia siedem dwieście dwadzieścia osiem i dwieście trzydzieści ustęp sześciu ustawy o 158 00:12:36.090 --> 00:12:40.480 finansach publicznych, rada miejska przed uchwala co następuje paragraf 159 00:12:40.490 --> 00:12:41.030 pierwszy? 160 00:12:41.440 --> 00:12:45.550 Uchwale nr. dziesięć łamane na siedemdziesiąt siedem nadwa tysiące dziewiętnaście 161 00:12:46.360 --> 00:12:50.830 dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego dziewiętnastego roku wsprawie uchwalenia 162 00:12:50.840 --> 00:12:55.150 wieloletniej prognozy finansowej gminy Przedecz na lata dwa tysiące dwadzieścia dwa tysiące 163 00:12:55.160 --> 00:12:59.340 dwadzieścia trzy ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej 164 00:12:59.870 --> 00:13:04.110 i Zarządzeniem burmistrza załącznik nr jeden obejmujący 165 00:13:04.120 --> 00:13:08.420 dochody i wydatki bieżące dochody i wydatki majątkowe, wynik 166 00:13:08.430 --> 00:13:11.500 budżetu, sposób finansowania deficytu. 167 00:13:11.590 --> 00:13:15.980 Przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania 168 00:13:15.990 --> 00:13:20.040 spłaty długu otrzymuje brzmienie załącznika nr Jeden do niniejszej 169 00:13:20.050 --> 00:13:24.340 uchwały paragraf drugi załącznik nr dwa do uchwały 170 00:13:24.350 --> 00:13:28.680 nr dziesięć łamane na siedemdziesiąt siedem nadwa tysiące dziewiętnaście zdziewiętnastego 171 00:13:28.690 --> 00:13:33.440 grudnia dwutysięcznego dziewiętnastego roku określający wieloletnie 172 00:13:33.450 --> 00:13:37.750 przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika nr dwa 173 00:13:37.760 --> 00:13:41.810 do niniejszej uchwały paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się 174 00:13:41.820 --> 00:13:43.400 burmistrzowi miasta i gminy Przedecz. 175 00:13:43.450 --> 00:13:47.760 Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 176 00:13:47.770 --> 00:13:51.900 załącznik nr jeden, o którym wcześniej hmm postanowień 177 00:13:51.910 --> 00:13:56.120 uchwały czytam, obejmuje te zmiany, które są w wierszach 178 00:13:56.130 --> 00:14:00.410 B Hmm pokazane dotyczą one 179 00:14:00.510 --> 00:14:05.050 przede wszystkim dwutysięcznego dwudziestego roku hmm, 180 00:14:05.080 --> 00:14:09.430 ale również i pozostałych zmian, gdzie wprowadzamy hmm zmiany 181 00:14:09.440 --> 00:14:13.520 w dochodach i wydatkach ogółem dochodach bieżących. 182 00:14:14.010 --> 00:14:18.290 Na zadłużenia gminy i spłaty tego zadłużenia 183 00:14:18.750 --> 00:14:23.070 wprowadzamy też zmiany w dochodach majątkowych. Wynikają te zmiany. 184 00:14:23.390 --> 00:14:27.860 Hmm wykazu przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr dwa 185 00:14:27.890 --> 00:14:32.290 do tej uchwały i tutaj załączniku tym wprowadzamy 186 00:14:32.670 --> 00:14:37.080 następujące zmiany, Hmm zadaniu poprawa 187 00:14:37.090 --> 00:14:41.140 warunków życia mieszkańców obszaru gminy Przedecz poprzez przebudowę wodociągu 188 00:14:41.150 --> 00:14:43.850 sieci kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. 189 00:14:44.500 --> 00:14:49.160 N wprowadzamy wydatki limit wydatków 190 00:14:49.170 --> 00:14:53.610 w dwutysięcznym dwudziestym pierwszym roku w całej kwocie milion siedemset 191 00:14:53.620 --> 00:14:57.650 pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czyli to, co było 192 00:14:57.660 --> 00:15:02.620 osiemdziesiąt sześć tysięcy zaplanowane na dwu tysięczny dwudziesty rok jest z 193 00:15:02.780 --> 00:15:06.910 zmniejszone, a dołożone do wy limitu wydatków dwudziestym 194 00:15:06.920 --> 00:15:11.490 pierwszym roku. Następnie umowa na dowóz uczniów 195 00:15:11.500 --> 00:15:14.120 do szkoły wprowadzamy. 196 00:15:14.190 --> 00:15:18.800 dwudziestym pierwszym roku siedemdziesiąt tysięcy złotych.limit wydatków 197 00:15:19.250 --> 00:15:23.330 oraz umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych też 198 00:15:23.340 --> 00:15:28.060 dwudziestym pierwszym roku wprowadzamy limit wydatków osiemset tysięcy złotych 199 00:15:28.870 --> 00:15:33.400 następnie w wprowadzamy hmm nowy 200 00:15:33.430 --> 00:15:37.800 nowe przedsięwzięcie jest pomoc finansowa dla powiatu kolskiego na przebudowę 201 00:15:37.810 --> 00:15:42.620 drogi powiatowej w miejscowości zalesie do miejscowości katarzyna hmm 202 00:15:42.650 --> 00:15:46.820 dwieście tysięcy złotych limit wydatków na dwutysięcznych dwudziesty pierwszy 203 00:15:46.830 --> 00:15:47.190 złotych 204 00:15:47.460 --> 00:15:51.690 Nie dwudziesty pierwszy rok. Pozostałe punkty 205 00:15:51.700 --> 00:15:56.100 są p zmian, tak jak były planowane poprzednio. Hmm 206 00:15:56.130 --> 00:16:00.470 poprzedniej uchwale, czyli budowa hmm 207 00:16:00.500 --> 00:16:04.820 wielorodzinnego budynku komunalnego. Hmm. 208 00:16:04.870 --> 00:16:09.250 Realizacją latach dwa tysiące N. dwadzieścia jeden dwadzieścia 209 00:16:09.260 --> 00:16:13.800 dwa zakupy elektrycznego autobusu z realizacją hmm 210 00:16:13.830 --> 00:16:18.280 dwudziestym pierwszym roku i hmm dotacja 211 00:16:18.310 --> 00:16:22.550 do powiatu Kolskiego na przebudowę drogi przed 212 00:16:22.580 --> 00:16:26.850 dziwię nowa wieść też hmm realizacja dwudziestym 213 00:16:26.860 --> 00:16:28.330 pierwszym roku. 214 00:16:36.210 --> 00:16:38.370 Zachował dobrze rozumie dwa tysiące dwadzieścia 215 00:16:39.970 --> 00:16:43.780 Jakieś jeszcze uwagi pytania? Państwo mają do przedstawionego projektu uchwały. 216 00:16:45.340 --> 00:16:49.420 Nie ma zatem wysoka Rada. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem 217 00:16:49.430 --> 00:16:51.930 uchwały, kto jest przeciwnych? To się trzymał. Bardzo proszę. 218 00:16:53.790 --> 00:16:54.380 żyjemy 219 00:16:58.610 --> 00:17:07.510 Jeden 220 00:17:07.520 --> 00:17:11.530 głosowało jedenastu radnych, jedenastu radnych. Za podjęciem uchwały informuję, że 221 00:17:11.540 --> 00:17:15.600 Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozie finansowej 222 00:17:15.610 --> 00:17:20.750 na lata dwa tysiące dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia trzy Dziękuję skarbnik 223 00:17:20.760 --> 00:17:25.000 za przedstawione projekty uchwał przechodzimy, proszę państwa, do punktu siódmego Bardzo proszę 224 00:17:25.010 --> 00:17:29.220 pana łukasza juz troszkę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 225 00:17:29.230 --> 00:17:30.660 programu współpracy na. 226 00:17:31.390 --> 00:17:35.540 Rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy gminy przede z organizacjami pozarządowymi 227 00:17:35.550 --> 00:17:39.850 oraz podmiotami, o których mowa w artykule trzy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 228 00:17:39.930 --> 00:17:44.220 zaprasza uchwała nr piętnaście rzymską na sto trzynaście 229 00:17:44.230 --> 00:17:48.550 na dwa tysiące dwadzieścia razy miejskich Przedprzed dnia dwudziestego dziewiątego października 230 00:17:48.580 --> 00:17:53.070 dwu tysięcznego dwudziestego roku wsprawie uchwalenia programu współpracy 231 00:17:53.100 --> 00:17:57.860 na rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy gminy przedecz organizacjami pozarządowymi 232 00:17:57.870 --> 00:18:01.890 oraz podmiotami, o których mowa w artykule trzy ustęp przy ustawy o działalności 233 00:18:01.900 --> 00:18:03.720 pożytku publicznego i o wolontariacie. 234 00:18:04.350 --> 00:18:08.570 Na podstawie artykułu osiemnaście ustęp drugi piętnastu ustawy z dnia ósmego 235 00:18:08.580 --> 00:18:12.870 marca tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego roku o samorządzie gminnym oraz artykuł pięciu 236 00:18:12.880 --> 00:18:17.110 ustęp jeden ustawy z dnia dwudziestego czwartego kwietnia tysięcznego trzeciego 237 00:18:17.120 --> 00:18:21.200 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada miejska przed 238 00:18:21.210 --> 00:18:25.510 kupa lat następuje Paragraf Pierwszy uchwala się program 239 00:18:25.850 --> 00:18:29.860 współpracy na rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy gminy przede z organizacjami 240 00:18:29.870 --> 00:18:33.980 pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule trzy ustęp przy. 241 00:18:34.050 --> 00:18:38.100 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie brzmieniu 242 00:18:38.110 --> 00:18:42.160 załącznika do niniejszej paragraf drugi pokonaniu, aby powierza się 243 00:18:42.170 --> 00:18:46.190 burmistrzowi miasta i gminy Przedecz. Paragraf trzeci pochodzi 244 00:18:46.370 --> 00:18:50.400 życie z dniem podjęcia programu prezentowany następnych. Nie wiem, 245 00:18:50.410 --> 00:18:54.520 czy mam przytaczać czy po prostu hmm nie odbiega po 246 00:18:54.530 --> 00:18:58.570 prostu swoją formą hmm treścią od lat poprzednich 247 00:18:59.450 --> 00:19:03.470 nie bardzo dziękuję. Myślę, że państwo radni byli zapoznani, mieli możliwości zapoznania 248 00:19:03.480 --> 00:19:05.860 z tym programem, jeśli będą jakieś pytania uwagi. 249 00:19:06.750 --> 00:19:10.780 Było jedno pytanie, nie wiem, czy pani stanie nam teraz odpowiedzi odnośnie tych kół gospodyń 250 00:19:10.790 --> 00:19:11.280 wiejskich. 251 00:19:13.130 --> 00:19:17.610 Jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich, no to jest 252 00:19:17.620 --> 00:19:21.970 ustawa odrębna ustawa o kołach gospodyń wiejskich 253 00:19:22.000 --> 00:19:25.530 i przepisy szczególne regulują możliwość otrzymania dotacji. 254 00:19:28.520 --> 00:19:32.730 Wy bardzo proszę do mikrofonów, kochani tak jest ustawa o 255 00:19:32.740 --> 00:19:37.090 kołach gospodyń wiejskich i tam przepisy szczególne regulują możliwość otrzymania 256 00:19:37.100 --> 00:19:41.200 dotacji właśnie koło gospodyń wiejskich. Jest to może zastępować rządową. 257 00:19:41.440 --> 00:19:45.840 Posiada ten status organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowej 258 00:19:46.240 --> 00:19:50.710 i moim zdaniem tutaj spełnia kryteria ustawowe do realizacji zadań właśnie 259 00:19:50.720 --> 00:19:55.670 zlecone przez samorządy. Moim zdaniem może tu wnioskować punktu. 260 00:19:57.320 --> 00:20:01.930 Ale by musiał być ogłoszony konkurs na realizację zadania któregos, 261 00:20:02.390 --> 00:20:06.870 jaki urząd tak, że niczego włożyć skarbowego. 262 00:20:10.140 --> 00:20:11.370 Może ja bardzo proszę. 263 00:20:13.050 --> 00:20:17.280 Jeżeli gmina realizuje zadania w swoim zakresie, nie musi 264 00:20:17.290 --> 00:20:21.720 ogłaszać konkurs. Jeżeli chciałaby to zadanie 265 00:20:21.730 --> 00:20:25.900 powierzyć jakiejś organizacji pozarządowej, która działa na terenie danej 266 00:20:25.910 --> 00:20:30.160 gminy bądź stowarzyszeniu Hmm, to 267 00:20:30.170 --> 00:20:34.440 mogłaby ogłosić taką, ale póki nie ogłosi nie zleci 268 00:20:34.450 --> 00:20:39.720 realizacji takiego zadania, to nie ma takiej możliwości. Poza 269 00:20:39.730 --> 00:20:44.000 tym hmm koła gospodyń wiejskich hmm od dwóch lat działają 270 00:20:44.010 --> 00:20:46.110 na podstawie odrębnych przepisów. 271 00:20:46.160 --> 00:20:50.180 Niż działały wcześniej wcześniej, a gdyby one były w strukturze 272 00:20:50.720 --> 00:20:55.090 y, jakby podlegały pod yy sam samorząd, 273 00:20:55.980 --> 00:21:00.630 teraz są ostro odrębną osobą prawną i reguluje 274 00:21:00.720 --> 00:21:04.730 ich organizację całej status prawny. 275 00:21:05.260 --> 00:21:09.960 Odrębna ustawa więc hmm nie ma jak gdyby takiego 276 00:21:10.650 --> 00:21:13.400 przymusu, żeby let's te zadania. 277 00:21:15.750 --> 00:21:19.800 Może się zdarzyć. Ja nie mówię, że nie może się zdarzyć, że będzie taka 278 00:21:19.810 --> 00:21:25.260 potrzeba realizacji jakiegoś dziada. Zadania mogą być, czy 279 00:21:25.290 --> 00:21:29.640 czy koło gospodyń może? No to jest zbyt szeroko powiedziane zadanie. 280 00:21:29.650 --> 00:21:33.800 Konkretne zadanie tak musi rozumiem, że najpierw Gmina musi zlecić i 281 00:21:33.810 --> 00:21:38.140 ogłosić konkurs i wtedy, że tak powiem, koło gospodyń może przystąpić. Do tego nie działają 282 00:21:38.150 --> 00:21:42.580 na terenie gminy takie organizacje. To nie znaczy, że tylko koło gospodyń, bo wtedy mogą przystąpić 283 00:21:42.790 --> 00:21:46.930 wszystkie inne organizacje, które swoim zakresie wykonują właśnie takie zadania. 284 00:21:47.750 --> 00:21:53.070 Ale musi najpierw być ogłoszony konkurs i potrzeba realizacji 285 00:21:53.080 --> 00:21:57.440 takiego zadania. Jeśli byśmy chcieli wesprzeć w jakiejkolwiek innej formie 286 00:21:57.450 --> 00:22:01.820 koła gospodyń wiejskich, to rozumie, że musimy to środki zapewnić odpowiedni punkcie budżetu 287 00:22:02.150 --> 00:22:02.600 gminy. 288 00:22:05.790 --> 00:22:10.000 Bo nie na pewno z tych środków, aby tak jak u innych środków byśmy 289 00:22:10.010 --> 00:22:10.450 nie mieli. 290 00:22:12.030 --> 00:22:16.240 Tutaj tak w koło gospodyń jest odrębnych. Prawie one od dwóch 291 00:22:16.250 --> 00:22:20.300 lat. Teraz tak nowe nowo powołane koła gospodyń wiejskich, bo te na starych 292 00:22:20.310 --> 00:22:21.880 zasadach to też inna. 293 00:22:22.820 --> 00:22:26.910 A już korzystałeś takich środków? Te koła gospodyń była gospodyń wiejskich korzystają 294 00:22:26.920 --> 00:22:31.380 moją odrębną dotacje do korzystają Agencji za dokładają, 295 00:22:31.600 --> 00:22:33.620 bo to też nie jest Stowarzyszenie. 296 00:22:34.520 --> 00:22:35.640 Like stowarzyszenia. 297 00:22:36.590 --> 00:22:40.840 Poma też to jest taki twór ma osobowość prawną 298 00:22:40.850 --> 00:22:43.180 nie, ale nie jest stowarzyszeniem takim. 299 00:22:44.320 --> 00:22:48.390 Taka ułomna duży Warszawie nie jest na 300 00:22:48.670 --> 00:22:50.290 pewno tam samoloty. 301 00:22:52.700 --> 00:22:55.960 Współpracy z tymi kołami po mamy trzy pokolenia. 302 00:23:01.990 --> 00:23:04.390 To nie była mam, że chcą działać. 303 00:23:05.530 --> 00:23:09.960 No, no myślę, że trzeba by było rozszerzyć ewentualnie spektrum, czym 304 00:23:09.970 --> 00:23:13.990 są zainteresowane, w jakiej formie, współpracy i tak dalej. Wtedy będziemy, że tak powiem. Mógłby, 305 00:23:14.000 --> 00:23:18.280 chciałem, no jeżeli to jest jakieś działanie koło 306 00:23:18.750 --> 00:23:23.000 gospodyń wiejskich, chciałby coś tam robić, co nie ma jakby 307 00:23:23.010 --> 00:23:27.120 zapotrzebowania gminie, to nie za bardzo, ale 308 00:23:27.130 --> 00:23:31.740 no można rozmawiać, można składać wnioski czy potrzeby 309 00:23:31.750 --> 00:23:36.060 i wtedy ewentualnie czy istniałaby taka 310 00:23:36.070 --> 00:23:38.590 konieczność tak miasta. 311 00:23:39.380 --> 00:23:39.690 Tak. 312 00:23:40.750 --> 00:23:45.000 Nie wniosek nie, jeżeli ogłosimy co nie, nie, to po prostu. 313 00:23:45.010 --> 00:23:49.640 No wiadomo, że tutaj mówimy o jak było tej uchwale dotyczącej współpracy pozarządowymi, 314 00:23:49.650 --> 00:23:53.860 więc wiemy, że tutaj jest fajny, ale mówię w innej formie, no to wtedy rzeczywiście koła 315 00:23:54.350 --> 00:23:58.720 tak nie na podstawie tego, że koło gospodyń wiejskich specjalizuje 316 00:23:58.730 --> 00:24:00.660 się w takiej dziedzinie, może akurat to. 317 00:24:01.380 --> 00:24:05.610 Zadanie pisałoby się w centrum zadania, które realizuje 318 00:24:05.620 --> 00:24:09.870 gmina. To można rozmawiać, ale jeżeli nie ma ogłoszonego konkursu, to żadnego 319 00:24:09.880 --> 00:24:13.410 wniosku tutaj nie można na podstawie tego stawu. 320 00:24:14.780 --> 00:24:19.130 Póki cono nie ma takiego zapotrzebowania jak 321 00:24:19.140 --> 00:24:23.520 do tej pory to było z reguły tak, że tak przeznaczamy pod oczy tysiące zł, bo nie ma zainteresowanych. 322 00:24:23.840 --> 00:24:28.110 Jak mówimy są zainteresowani to mówię eee Hola Hola, to nie tak, bo to nie 323 00:24:28.120 --> 00:24:32.170 możemy, że tak powiem, bo musimy najpierw ogłosić konkurs. No dlatego radni 324 00:24:32.180 --> 00:24:36.570 mają prawo pytać o co chodzi? No bo jeśli mamy możliwość że tak powiem przeznaczenie 325 00:24:36.580 --> 00:24:40.670 jakie środków, żeby te koła się rozwijały ewentualnie i bez przeciw jakiejś tam formie. 326 00:24:40.860 --> 00:24:44.990 Oczywiście zgodnie z programem tak no więc to podanie zostało 327 00:24:45.000 --> 00:24:45.360 zgodnie. 328 00:24:45.430 --> 00:24:49.480 Programem no i też jeszcze musi się wpisywać potrzeby tutaj może 329 00:24:49.490 --> 00:24:53.700 gminy? No dlatego mówię oni słusznie pytają, być może ewentualnie można by było 330 00:24:53.710 --> 00:24:57.870 ty organizacji, w jaki sposób zachęcić, żeby z tego programu korzystało, że też 331 00:24:57.880 --> 00:25:02.340 spierały gmina określonym określonym tym? No bo do tej pory rzeczywiście uchwalany program 332 00:25:02.350 --> 00:25:06.520 i od wielu wielu lat nie ma żadnej instytucji, która bez tego programu korzystała, 333 00:25:06.530 --> 00:25:10.820 ale no korzystałam, bo mnie ogłaszamy konkurs udanym to nie było, to 334 00:25:10.830 --> 00:25:14.860 też nie ogłaszamy, bo nie ma poza klubami sportowymi, na terenie nie było 335 00:25:14.890 --> 00:25:17.830 żadnych innych organizacji pozarządowych ani stowarzyszenia. 336 00:25:18.100 --> 00:25:22.520 Dlatego nie ogłaszamy, no, ale już nie mamy takiego podmiotu. Do teraz pojawiają 337 00:25:22.530 --> 00:25:26.840 się dookoła, ale też mają swoją odrębną ustawę. Tak jak kluby sportowe mają 338 00:25:26.850 --> 00:25:31.620 ustawy o sportu czy też nie korzystają z tego tak samo jest ustawa 339 00:25:31.630 --> 00:25:35.740 o kołach gospodyń wiejskich, które mają swoją dotacji. Na to 340 00:25:35.750 --> 00:25:39.890 jest dobrze. Czy państwo radni macie jakieś pytania jeszcze w tej sprawie? 341 00:25:39.920 --> 00:25:44.110 Nie, nie mamy więc to prawda, przystępujemy do głosowania, kto z Państwa 342 00:25:44.120 --> 00:25:47.930 radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. 343 00:25:50.560 --> 00:26:00.260 Jeden 344 00:26:00.360 --> 00:26:04.730 używał jedenastu radnych, wszyscy radni za podjęciem szkoły informuję, 345 00:26:04.740 --> 00:26:08.850 że Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy na dwu tysięczny dwudziesty pierwszy 346 00:26:08.860 --> 00:26:13.010 rok gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 347 00:26:13.020 --> 00:26:17.630 trzy ustęp czy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proszę 348 00:26:17.640 --> 00:26:21.740 państwa, przechodzimy do punktu ósmego Bardzo proszę pana o kaszance, troszkę o przedstawienie projektu 349 00:26:21.750 --> 00:26:22.860 uchwały zmieniającej. 350 00:26:22.990 --> 00:26:27.260 Dałem rady miejskiej przed trudnym dziesiątego lutego sprawie określenia 351 00:26:27.270 --> 00:26:32.380 warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy sprzedać uchwała 352 00:26:32.390 --> 00:26:36.520 nr piętnaście rzymskie łamane na sto czternaście na dwa tysiące dwadzieścia 353 00:26:36.530 --> 00:26:41.020 Rady miejskiej przed czuć dnia dwudziestego dziewiątego października dwutysięcznego dwudziestego 354 00:26:41.030 --> 00:26:45.490 roku zmieniająca uchwałę nr czterystu łamane na dwadzieścia 355 00:26:45.500 --> 00:26:49.640 sześć na dwa tysiące jedenaście rady miejskiej przed tu z dnia dziesiątego 356 00:26:49.650 --> 00:26:52.830 lutego dwu tysięczny jedenastego roku w sprawie określenia warunków. 357 00:26:53.000 --> 00:26:57.450 Trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Przedecz na podstawie artykułu 358 00:26:57.460 --> 00:27:01.670 osiemnaście ustęp drugi punkt piętnasty i artykuł czterdzieści ustęp jeden 359 00:27:02.120 --> 00:27:06.230 ustawy z dnia ósmego marca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego roku o samorządzie gminnym 360 00:27:06.240 --> 00:27:10.380 oraz artykuł dwadzieścia siedem ustęp dwa ustawy z dnia dwudziestego 361 00:27:10.390 --> 00:27:14.410 piątego czerwca dwutysięcznego dziesiątego roku o sporcie Rada miejska 362 00:27:14.420 --> 00:27:19.410 przed Upala co następuje Paragraf pierwszych uchwale nr cztery 363 00:27:19.420 --> 00:27:23.830 rzymskie łamane na dwadzieścia dwadzieścia sześć łamane na dwa tysiące jedenaście 364 00:27:23.840 --> 00:27:24.730 razy miejskich przed. 365 00:27:24.820 --> 00:27:29.320 Z dnia dziesiątego lutego dwutysięczny jedenastego roku w 366 00:27:29.330 --> 00:27:33.580 sprawie określenia warunków itrybu finansowania rozwoju sportu naterenie gminy przedecz 367 00:27:34.100 --> 00:27:38.900 ogłoszona wdzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego pod numer 368 00:27:38.930 --> 00:27:43.310 sto trzydzieści trzy pozycja dwa tysiące sto czterdzieści pięć dnia szesnastego 369 00:27:43.320 --> 00:27:47.460 maja dwutysięcznego jedenastego roku wprowadza się następujące zmiany 370 00:27:48.020 --> 00:27:52.310 paragrafie trzecim ustęp pierwszy punkt drugi wrażenie 371 00:27:52.320 --> 00:27:54.300 dziesięć procent zastępuje się wyrażeniem. 372 00:27:54.890 --> 00:27:58.920 dwadzieścia procent paragraf dwa wykonanie uchwały powierza 373 00:27:58.930 --> 00:28:03.010 się burmistrzowi miasta i gminy Przedecz paragraf trzeci Uchwała 374 00:28:03.040 --> 00:28:07.290 wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 375 00:28:07.300 --> 00:28:11.470 Urzędowym województwa wielkopolskiego. Państwa Przepraszam państwo radni mieli 376 00:28:11.480 --> 00:28:15.660 wyjaśnienia na komisjach, wiemy, jak to wygląda. Nie wiem jeszcze chciałby pan coś dodać? 377 00:28:15.670 --> 00:28:20.040 Bardzo, że chodzi o to samo średnio właśnie, że hmm uchwale 378 00:28:20.050 --> 00:28:24.850 zapis odnośnie hmm dziesięciu procent maksymalne wysokość 379 00:28:24.860 --> 00:28:26.180 korzysta śledczych mogła. 380 00:28:26.240 --> 00:28:30.460 Ponoć teraz jest propozycja, żeby eee te koszty pośrednie maksymalnie mogą 381 00:28:30.470 --> 00:28:34.480 wynosić dwadzieścia To nie oznacza, że są 382 00:28:34.490 --> 00:28:36.730 mniej. Lubię cały.kropka 383 00:28:37.300 --> 00:28:41.550 Rozumiem państwo mają jakieś pytania uwagi na Komisji? Nie było też też nie przystępujemy 384 00:28:41.560 --> 00:28:45.830 zatem wysoka Rado do głosowania. Kto z Państwa radnych za podjęciem pałek to jest przeciwnych? 385 00:28:45.840 --> 00:28:47.150 To się trzyma, bardzo proszę. 386 00:28:48.630 --> 00:28:58.540 Jeden 387 00:28:58.550 --> 00:29:02.940 głosowało jedenastu radnych. Wszyscy radni za podjęciem Huawei informuję, że Rada podjęła 388 00:29:02.950 --> 00:29:06.960 uchwałę zmieniającą o nr sześciu Mamy dwadzieścia sześć nadwa tysiące jedenaście rady 389 00:29:06.970 --> 00:29:11.160 miejskiej przeczył wsprawie określenia warunków itrybu finansowania rozwoju sportu 390 00:29:11.170 --> 00:29:15.500 na terenie gminy Przedecz super. Bardzo dziękuję pani kasiu za przedstawione projekty 391 00:29:15.510 --> 00:29:18.430 uchwał sobie Radę, przechodzimy do bloku. 392 00:29:18.670 --> 00:29:22.750 Podatkowego dziewiąty sprawie ustalenia 393 00:29:22.760 --> 00:29:27.250 stawek podatkowych opłat lokalnych. Zrobimy to w tej kolejności, które mieliśmy tutaj wpisane 394 00:29:27.730 --> 00:29:28.910 yy yy. 395 00:29:30.620 --> 00:29:34.750 Zawiadomienie o terminie sesji. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały 396 00:29:34.760 --> 00:29:37.970 propozycji podatkowych. Panią iwonę koską można siedzieć bardzo proszę. 397 00:29:44.950 --> 00:29:50.580 Uchwała Rady miejskiej przed dnia dwudziestego dziewiątego października patrzę. 398 00:29:51.200 --> 00:29:55.300 Zbierane docieplane, żeby znaleźć 399 00:29:55.310 --> 00:29:59.690 mnóstwo mienia. Wchodzimy takie trafi na żywo obrazu wiele nowej 400 00:29:59.700 --> 00:30:05.030 wersji studiach praktycznie tylko zostaje oraz. 401 00:30:07.480 --> 00:30:08.650 czterdziestu dziewięciu 402 00:30:12.030 --> 00:30:15.800 Nie rozumiesz cieniami na ministra finansów i dodaje tytułu. 403 00:30:18.820 --> 00:30:23.040 Zamówi dla nich sprawie sposobu za gotowa dla 404 00:30:23.050 --> 00:30:27.270 tysiące dwudziesty pierwszy czy rada miejska tylko wartościowych spisuję. 405 00:30:28.160 --> 00:30:32.190 Paragraf jest tym momencie powinno być to, że prawie podatki okna 406 00:30:32.620 --> 00:30:37.010 skoczyć ustawienia na tym jest, jeżeli nam nie wyskoczy na 407 00:30:37.020 --> 00:30:38.070 drodze działalności. 408 00:30:40.940 --> 00:30:45.000 Widowisko Zero dziewiećdziesiąt zł 409 00:30:45.010 --> 00:30:49.640 od jednego metra kwadratowego.powierzchni com lub pod wodami powierzchniowymi 410 00:30:49.650 --> 00:30:54.010 stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 411 00:30:54.390 --> 00:30:58.700 cztery dziewięćdziesiąt dziewięć złotych od jednego lekarza powierzchni punkt 412 00:30:58.710 --> 00:31:02.860 trzeci pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 413 00:31:02.870 --> 00:31:07.450 pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zero trzydzieści 414 00:31:07.460 --> 00:31:09.930 dwa złote gody jednego metra kwadratowego 415 00:31:11.160 --> 00:31:15.180 punkt czwarty nie zabierał nie zabudowanych objętych obszarem 416 00:31:15.190 --> 00:31:19.630 lewatywy wizualizacją, którym mowa w ustawie z dnia dwudziesty dziewiątego 417 00:31:19.640 --> 00:31:23.670 października dwa tysiące piętnastego roku. Lewita lizać i położonych 418 00:31:23.680 --> 00:31:28.010 na terenach, dla których miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 419 00:31:28.020 --> 00:31:32.100 przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 420 00:31:32.110 --> 00:31:37.290 o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 421 00:31:37.600 --> 00:31:39.630 do dnia wejścia w życie tego planu. 422 00:31:40.010 --> 00:31:44.550 Przepraszam odniesieniu do wyglądu upłynął okres czterech lat, a w tym czasie 423 00:31:45.160 --> 00:31:49.390 i nie zakończono budowy. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego trzy 424 00:31:49.400 --> 00:31:52.680 dwadzieścia osiem do tego jednego metra kwadratowego powierzchni. 425 00:31:55.010 --> 00:31:59.040 Był to budynku, mówisz, to jest twój pies mieszkalnych, Zero pięćdziesiąt dwa 426 00:31:59.050 --> 00:32:03.470 złote Gody jednego metra kwadratowego powierzchni w dół związanych zprowadzeniem 427 00:32:03.480 --> 00:32:07.870 działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 428 00:32:07.880 --> 00:32:12.020 na prowadzenie działalności gospodarczej dwadzieścia jeden dwadzieścia złotego 429 00:32:12.030 --> 00:32:16.080 jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej utrzeć zajętych na 430 00:32:16.090 --> 00:32:20.220 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 431 00:32:20.230 --> 00:32:24.380 siewnym jedenaście sześćdziesiąt dwa dotego jednego m bardzo 432 00:32:24.390 --> 00:32:24.830 dobrego 433 00:32:24.940 --> 00:32:29.390 Powierzchni użytkowej punkt czwarty związanych z udzieleniem świadczeń. 434 00:32:29.400 --> 00:32:33.640 Zawodnik rozumieniu przepisów o działalności, której za jednym przez podmiot 435 00:32:33.650 --> 00:32:37.740 udzielający świadczeń, więc do sześciu tego jednego metry kwadratowych powierzchni 436 00:32:38.020 --> 00:32:42.190 biurowej. W piątek pozostałych w tym zajętych na prowadzenie, 437 00:32:42.200 --> 00:32:46.220 odpowiedziały zabudowie działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 438 00:32:46.560 --> 00:32:50.840 publicznego cztery dzieci do jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. 439 00:32:53.170 --> 00:32:57.220 Budowy nieszczęście zajęć na prowadzenie działalności gospodarczej bardzo dobra 440 00:32:57.230 --> 00:33:01.400 i wartości określonej na podstawie artykułu cztery Tymianku 441 00:33:01.430 --> 00:33:05.600 trzy między trzy siedem Badacha był wykonaniu upały 442 00:33:05.610 --> 00:33:09.980 powierza się burmistrzowi miasta i gminy przyznać paragraf trzeci fachowego 443 00:33:09.990 --> 00:33:13.650 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego. I ponieważ nie. 444 00:33:17.890 --> 00:33:22.020 Bardzo dziękuję państwo radni chcieliby ewentualnie jeszcze się odnieść do tych propozycji 445 00:33:22.030 --> 00:33:26.130 stawek. Chyba innych stawek nie ma wypracowane na komisjach wszystkie komisje zgodnie, 446 00:33:27.370 --> 00:33:31.590 że tak powiem z zaakceptowały. Hmm te stawki 447 00:33:32.450 --> 00:33:36.780 nie ma uwag, nie ma pytań. Poza tym wysoka Rado przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych 448 00:33:36.790 --> 00:33:40.320 za podjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się czym o bardzo proszę. 449 00:33:51.200 --> 00:33:55.430 Informuję, że głosowało jedenastu radnych. Wszyscy radni za podjęciem uchwały, więc informuję, 450 00:33:55.440 --> 00:33:59.810 że Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 451 00:34:00.260 --> 00:34:04.410 Kolejność podpunkt w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku nieruchomości. Bardzo proszę 452 00:34:04.420 --> 00:34:06.440 panią pana przedstawienie projektu uchwały. 453 00:34:08.750 --> 00:34:11.660 Tego nie mogę. Ziemi naprawdę dwudziestego planu. 454 00:34:12.650 --> 00:34:17.360 Zadzwoń i podatku dniu na podstawie artykułu osiemnastego w ustępach 455 00:34:17.370 --> 00:34:21.440 umożliwia dwustu czterdziestu czterej jeden ustawy z dnia ósmego 456 00:34:21.450 --> 00:34:25.680 marca tysiąc dziewięciuset dziewięćdziesiątego samorządzie gminnym. Poza tym pięciu 457 00:34:25.690 --> 00:34:29.760 ustęp jeden ustawy z dnia dwunastu stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego 458 00:34:29.770 --> 00:34:33.820 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Rada miejska przez dwa lata 459 00:34:33.830 --> 00:34:37.860 temu paragraf pierwszy zwalnia się od podatku 460 00:34:37.870 --> 00:34:42.050 od nieruchomości ustęp pierwszy luty budynki przeznaczone na zaspokojenie. 461 00:34:42.390 --> 00:34:46.800 Podajemy z wiadomych potrzeb decyzji kultury, wyłączeniem budynku, nieszczęście, 462 00:34:46.810 --> 00:34:50.900 zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej ustęp drugi piątej budynku 463 00:34:50.910 --> 00:34:55.090 związane z ochroną przeciwpożarową, włączenie budynku i części zajętych 464 00:34:55.100 --> 00:34:57.630 na prowadzenie działalności gospodarczej puste. 465 00:34:58.970 --> 00:35:03.010 Budowy urządzeń odnowa za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków. 466 00:35:03.540 --> 00:35:08.010 Wywala ten drugi wykonanie umowy powierza się burmistrzowi miasta, ale zetrzeć 467 00:35:08.020 --> 00:35:12.250 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego i wchodzi w życie 468 00:35:12.260 --> 00:35:12.850 z dniem pierwszego. 469 00:35:15.900 --> 00:35:19.950 Jest to radni mają jakieś uwagi pytania do przedstawionego projektu uchwały nie 470 00:35:19.960 --> 00:35:24.100 ma zatem przekazu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały, kto 471 00:35:24.110 --> 00:35:26.030 jest przeciwnych? To się trzyma, bardzo proszę. 472 00:35:29.850 --> 00:35:42.980 Jeden 473 00:35:42.990 --> 00:35:47.000 głosowało jedenastu radnych. Wszyscy radni za podjęcie uchwały, więc informuję, że Rada 474 00:35:47.010 --> 00:35:51.490 podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwoli podatku od nieruchomości. 475 00:35:52.360 --> 00:35:56.420 Hmm, przechodzimy, proszę państwa, do kolejnego naszego podpunktu 476 00:35:56.430 --> 00:36:00.480 sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego 477 00:36:00.490 --> 00:36:02.290 na rok dwa tysiące 478 00:36:02.340 --> 00:36:06.390 dwudziesty pierwszy i tu propozycję wśród 479 00:36:06.400 --> 00:36:10.660 y może propozycja zarządu potwierdzona przez y komisje 480 00:36:11.100 --> 00:36:15.390 Rady. Hmm jest taka, żeby tego podatku 481 00:36:15.500 --> 00:36:20.010 nie obniżać, przyjąć stawkę w saską ta stawka wózka 482 00:36:20.020 --> 00:36:24.250 to jest pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy za film tak. 483 00:36:25.870 --> 00:36:30.180 Czy państwo radni mają jakieś inne uwagi w tej sprawie w tej sprawie? Proszę państwa, 484 00:36:30.190 --> 00:36:34.460 uchwały nie podejmujemy, ale chciałbym państwa zdanie jest taką, byście państwo 485 00:36:34.470 --> 00:36:39.270 wyrazili poprzez głosowanie. Kto z Państwa radnych? Hmm, 486 00:36:40.320 --> 00:36:44.780 jest za przyjęciem wniosku o mnie? Hmm. Obniżanie 487 00:36:44.790 --> 00:36:49.100 ceny skupu żyta i przyjęcie tej stawki nie przedstawionej przez hmm 488 00:36:49.130 --> 00:36:53.160 bieżących statystyczny. Bardzo proszę o zagłosowanie Poznań swoich za 489 00:36:53.190 --> 00:36:54.680 pozostawieniem tej stawki. 490 00:36:57.220 --> 00:37:11.290 Jeden 491 00:37:11.380 --> 00:37:15.600 wszyscy dwa jedenastu radnych osobą słabą przy Przepraszam posłowie 492 00:37:15.610 --> 00:37:19.870 dwunastu radnych, wszyscy radni miejsca, a więc informuję, że Rada postanowiła nie obniżać stawki 493 00:37:19.880 --> 00:37:24.090 proponowanej przez Główny Urząd Statystyczny, w tym nie podejmować uchwały w sprawie udzielenia ceny 494 00:37:24.100 --> 00:37:27.620 skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok. 495 00:37:27.710 --> 00:37:32.140 tysięczne dwudziesty pierwszy hmm yyy proszę państwa, podobna sytuacja 496 00:37:32.150 --> 00:37:36.500 dotyczy wymiaru podatku leśnego i tutaj ten podatek 497 00:37:36.510 --> 00:37:40.650 leśny jest ustalony na kwotę sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt 498 00:37:40.660 --> 00:37:41.200 cztery grosze 499 00:37:44.560 --> 00:37:49.030 Do dzisiaj trzydzieści złotych jest czterdzieści trzy trzydzieści To jest ta podana za 500 00:37:49.900 --> 00:37:50.790 jeden hektar, tak? 501 00:37:52.370 --> 00:37:56.610 Czy to co roku mieliśmy podobną sytuację, gdy żeśmy, że tak powiem tej sprawie 502 00:37:56.970 --> 00:38:01.280 N tylko południe podejmowali dotyczących obniżenia ceny 503 00:38:01.290 --> 00:38:05.890 drewna. No i w tym roku też na komisjach y powiem 504 00:38:05.900 --> 00:38:10.220 taka taka sytuacja była, żebyśmy nie obniżali wyjsc z 505 00:38:10.230 --> 00:38:14.600 tej stawki, tylko pozostawili ją taką, jaka jest dużo na przez Główny Urząd Statystyczny. 506 00:38:15.370 --> 00:38:19.580 Czy są jakieś inne wnioski z Państwa strony? Nawet bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku, 507 00:38:19.590 --> 00:38:23.640 żeby pozostawić tą stawkę. Proponowane przez Główny Urząd Statystyczny 508 00:38:23.650 --> 00:38:25.700 jako podstawę do wymiaru podatku bardzo być. 509 00:38:25.780 --> 00:38:39.610 Jeden 510 00:38:39.640 --> 00:38:43.760 na głosowało jedenastu radnych. Wszyscy radni za moją propozycję informuję, że 511 00:38:43.770 --> 00:38:47.990 Rada postanowiła nie obniżać stawki proponowanej przez Główny Urząd Statystyczny i 512 00:38:48.000 --> 00:38:52.600 tym samym nie podejmować uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 513 00:38:52.610 --> 00:38:56.210 do podstawy myślenia podatku leśnego na dwu tysięczny dwudziesty pierwszy rok. 514 00:38:56.890 --> 00:39:01.160 Przechodzimy, proszę państwa, do opłaty targowej bardzo proszę przedstawienie projektu 515 00:39:01.170 --> 00:39:01.460 po. 516 00:39:08.960 --> 00:39:11.540 osiemnastego dwa tysiące osiemnastu 517 00:39:13.500 --> 00:39:15.060 Ustawa może nie. 518 00:39:18.010 --> 00:39:22.420 trzynaście jeden ustawy o podatkach i opłatach 519 00:39:22.430 --> 00:39:26.440 lokalnych oraz umieszczenia ministra Finansów z tego 520 00:39:26.680 --> 00:39:26.950 miejsca. 521 00:39:33.970 --> 00:39:38.170 Rada miejska przedkłada balansujesz na terenie 522 00:39:38.180 --> 00:39:42.310 gminy przeprowadza się opłaty bankowe, paragraf dzienne, 523 00:39:42.320 --> 00:39:46.560 stawki opłaty targowej na terenie gminy. Przebieg wydarzeń można wiedzieć 524 00:39:46.590 --> 00:39:50.860 sprzedaży okazji wystawionych bierze co niby dziesięciu 525 00:39:50.870 --> 00:39:53.860 zł, w dodatku na powyżej sześciu miesięcy. 526 00:39:56.050 --> 00:40:00.130 W tym dniu przez sprzedaży wodnego samochodów za dzwony przeczy 527 00:40:00.340 --> 00:40:04.560 punkt język przy sprzedaży proszę dwanaście złotych przy sprzedaży innych 528 00:40:04.570 --> 00:40:09.600 towarów dwanaście ustęp trzeci przy sprzedaży Muska 529 00:40:09.610 --> 00:40:13.620 rocznego velu małej ilości warzyw pijany, że w piachu 530 00:40:14.070 --> 00:40:18.220 itp. Oddala budowe lub osobie dziesięć złotych w 531 00:40:18.230 --> 00:40:22.530 czwartek ze sprzedaży towarów zegar trzy metry bieżące szesnaście 532 00:40:25.380 --> 00:40:29.390 Jeden paragraf trzeci zarząd zarządza 533 00:40:29.400 --> 00:40:33.590 się pobór opłaty targowej. Dodaj za ustęp pierwszy pobór opłaty 534 00:40:33.600 --> 00:40:38.220 targowej prowadzi zakład gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej sprzetu nawiasie 535 00:40:38.230 --> 00:40:42.680 inkasent, którego imieniu działają upoważnieni pracownicy. Ustęp 536 00:40:42.690 --> 00:40:47.610 z terminem płatności opłaty targowej dzień, którym wykonywane sprzedaż 537 00:40:47.700 --> 00:40:52.060 sprzedaż ustęp trzeci Tymczasem zobowiązany jest wydawać stosownych 538 00:40:52.070 --> 00:40:56.420 budowa niszczenia opłaty targowej, naprawić swojego zachowania. 539 00:40:57.900 --> 00:41:02.240 Jestem Czarny. Opłata targowa stanowi dowód budżetu gminy Przedecz polega 540 00:41:02.250 --> 00:41:06.370 podlegać będzie prowadzeniu całość dwa razy w miesiącu policku, 541 00:41:06.380 --> 00:41:10.700 pierwszy do piętnastego danego miesiąca. Publika ostatni dzień danego 542 00:41:10.710 --> 00:41:15.220 miesiąca ustęp piąty przyjmuje się termin przekazania pobranej 543 00:41:15.230 --> 00:41:20.240 opłaty do trzech dni od zakończenia wskazanych wyżej ósmym 544 00:41:20.250 --> 00:41:24.810 szóstym tzw. trzynastu vol opłaty targowej wynagrodzenie 545 00:41:24.820 --> 00:41:27.460 w wysokości dziewięćdziesięciu dostępu do danych opłat. 546 00:41:27.700 --> 00:41:32.090 Podam do paragraf czwarty wykonaniu upały powierza 547 00:41:32.100 --> 00:41:36.350 się burmistrzowi miasta i gminy przed paragraf piąty dać im została 548 00:41:36.360 --> 00:41:40.410 numer dwadzieścia dziewięć na sto siedemdziesiąt dziewięć dwa tysiące siedemnaście 549 00:41:40.420 --> 00:41:44.850 lat miejskich przepisów dnia dwudziestego szóstego Września dwa 550 00:41:44.860 --> 00:41:47.940 tysiące siedemnastego roku w sprawie opłaty targowej. 551 00:41:50.630 --> 00:41:54.860 Paragraf szósty uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa 552 00:41:54.870 --> 00:42:00.070 wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem pierwszego stycznia dwa tysiące drugiego roku. 553 00:42:01.120 --> 00:42:05.290 Rozumiem, że ten pobór opłat bierze zakład gospodarki Komunalnej. Nadal tak zakładko 554 00:42:05.300 --> 00:42:09.470 tak się trochę zdziwiłem, będziemy się procent może przeszedł chętnie bym. 555 00:42:12.430 --> 00:42:16.800 Rozwiązanie to znaczy ciągu jest to zakładu jak raz moją jakby podwyższamy 556 00:42:16.810 --> 00:42:21.150 tą stawką dwa zł, więc to też nie są wielkie. Jakieś tam duże duże kwoty i 557 00:42:21.180 --> 00:42:23.880 w każdej jednej pozycji o te podobne są jakieś pytania uwagi. 558 00:42:25.460 --> 00:42:29.530 E nie ma, to nie ma uwag z wysoka Rado przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest 559 00:42:29.540 --> 00:42:32.880 za podjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się czym o to proszę? 560 00:42:36.390 --> 00:42:49.560 Jeden 561 00:42:50.090 --> 00:42:54.300 Zero wysoka Rado głosowało jedenastu radnych, wszyscy radni za 562 00:42:54.770 --> 00:42:59.140 podjęcie uchwał informuję, że Rada podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej. 563 00:43:00.150 --> 00:43:03.790 Kolejny nasz punkt punktów stawki dotyczące. 564 00:43:04.420 --> 00:43:08.630 Yyy wysokości od środków transportowych, 565 00:43:08.640 --> 00:43:13.510 oparciu środków transportowych. To jest bardzo długa uchwała z 566 00:43:13.520 --> 00:43:18.220 ogromną ilością punktów podpunktu i myślę, że czytanie ich całości. 567 00:43:18.680 --> 00:43:23.020 Hmm nic by nie dało, bo niby jest państwa, że tak powiem i nie zapamiętał. 568 00:43:23.440 --> 00:43:27.690 Jeśli tego się, że tak powiem nie nie ten i, ale że 569 00:43:27.700 --> 00:43:31.170 tak powiem ten zarys bardzo proszę o przedstawienie ogólnego zarysu tej pory. 570 00:44:08.510 --> 00:44:13.420 Patrząc pierwsze i opisy obwieszczenia ministra finansów możliwości 571 00:44:13.430 --> 00:44:17.640 regionalnych dnia ósmego października dwaj tysiące dwudziestu tego roku w sprawie 572 00:44:17.650 --> 00:44:21.700 stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących dwa 573 00:44:21.710 --> 00:44:25.350 tysiące dwudziesty pierwszy roku, rada miejska przez pana t. 574 00:44:28.280 --> 00:44:31.770 Się następująco kości stawek podatku od środków transportowych. 575 00:44:33.360 --> 00:44:37.510 Hmm paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się 576 00:44:37.520 --> 00:44:41.780 burmistrzowi miasta i gminy Przedecz paragraf trzeci Placi może pała numer 577 00:44:42.020 --> 00:44:46.090 dziewięć na sześćdziesiąt dziewięć na dwa tysiące piętnaście Rady miejskiej przed dnia 578 00:44:46.100 --> 00:44:50.120 siódmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku w sprawie określenia 579 00:44:50.200 --> 00:44:54.310 wielkości stawek podatku od środków transportowych i paragraf czwarty Uchwała 580 00:44:54.320 --> 00:44:58.350 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego i wchodzi w życie 581 00:44:58.360 --> 00:45:00.600 z dniem pierwszego.stycznia dwa tysiące lat tego pierwszego 582 00:45:03.590 --> 00:45:08.060 Mieszkańców wy środki transportowe przyjęliśmy zgodnie z propozycją Komisji 583 00:45:08.390 --> 00:45:14.280 e trzy procentowy wzrost we wszystkich pozycjach tych stanu. Czy 584 00:45:14.290 --> 00:45:18.680 jakieś uwagi Państwo radni macie jakieś pytania do projektu uchwały, a 585 00:45:18.690 --> 00:45:22.890 zatem jest to kara do przystępujemy do głosowania, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, 586 00:45:22.900 --> 00:45:25.100 kto jest przeciwny? Ktoś jeszcze miał bardzo proszę. 587 00:45:31.710 --> 00:45:36.270 Jeden głosowało 588 00:45:36.280 --> 00:45:40.430 jedenastu radnych. Wszyscy radni za podjęcie uchwały, więc informuję, że Rada podjęła 589 00:45:40.440 --> 00:45:44.860 uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 590 00:45:45.540 --> 00:45:49.920 i i to jest już taka uchwała, która że tak powiem, jakbyśmy następnym roku nie musieli podejmować. 591 00:45:49.930 --> 00:45:54.250 Będzie funkcjonowała dalej. Nie będę jest na ten rok. No właśnie też mówię wszystkim 592 00:45:54.260 --> 00:45:57.330 są takie, które pozwalają nam na na ewentualnie. 593 00:45:57.750 --> 00:46:01.860 Bardzo dziękuję, pani moniko za przedstawione projekty uchwał. Proszę państwa, 594 00:46:01.870 --> 00:46:03.530 przechodzimy do punktu dziesiątego 595 00:46:05.690 --> 00:46:10.020 INFORMACJA O złożonych oświadczeniach majątkowych za dwutysięczny dziewiętnasty rok to 596 00:46:10.030 --> 00:46:14.190 jest jakby mój obowiązek, który ciąży na mnie, żeby państwu taką informację 597 00:46:14.530 --> 00:46:15.730 i mieszkańcom przedstawić. 598 00:46:17.900 --> 00:46:21.950 Yyy bardzo dwadzieścia cztery House tym dwunastu ustawy z dnia ósmy 599 00:46:21.960 --> 00:46:26.000 marca dziewiećdziesiątego roku o samorządzie gminnym nakłada na podmiot dokonujący analizy oświadczeń 600 00:46:26.010 --> 00:46:30.240 majątkowych, a więc również i na mnie przedstawienie Radzie miejskiej informacje o osobach 601 00:46:30.300 --> 00:46:35.320 terminach złożenia oświadczeń majątkowych o stwierdzonych nieprawidłowościach 602 00:46:35.350 --> 00:46:39.600 i działaniach podjętych w celu ich usunięcia, wypełniając 603 00:46:39.610 --> 00:46:43.620 niż obowiązek informuję, co następuje. Nie wszyscy radni Rady 604 00:46:43.630 --> 00:46:47.950 miejskiej przed czuł oświadczenie według stanu na dzień trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące 605 00:46:47.960 --> 00:46:49.030 dziewiętnastego roku. 606 00:46:49.310 --> 00:46:53.430 Złożyli w terminie. To jest do trzydziestego pierwszego maja dwutysięcznego 607 00:46:53.560 --> 00:46:57.600 dwudziestego roku. Zgodnie z artykułem trzydzieści jeden za 608 00:46:57.610 --> 00:47:01.920 ustawy z trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku. Zmianie 609 00:47:01.930 --> 00:47:06.740 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 610 00:47:06.770 --> 00:47:11.500 i zwalczaniem COVID dziewiętnaście innych chorób zakaźnych oraz wywoływanymi 611 00:47:11.510 --> 00:47:15.760 sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Termin składania 612 00:47:15.770 --> 00:47:19.720 oświadczeń został wydłużony do trzydziestego pierwszego maja. 613 00:47:20.030 --> 00:47:24.040 dwa tysiące dwudziestego roku w jednym przypadku oświadczenie zostało 614 00:47:24.050 --> 00:47:28.460 złożone po terminie po wcześniejszym wezwaniu przeze mnie radnego do złożenia 615 00:47:28.470 --> 00:47:32.820 takowego oświadczenia wszyscy radni oświadczenia majątkowe złożyli 616 00:47:33.130 --> 00:47:37.580 dwóch egzemplarzach wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego 617 00:47:37.590 --> 00:47:42.240 dochodu w roku podatkowym dwa tysiące dziewiętnastym Jeżeli rozliczali 618 00:47:42.250 --> 00:47:46.480 się z urzędem skarbowym, realizując obowiązek nałożony w artykule 619 00:47:46.490 --> 00:47:50.010 dwadzieścia cztery Haustem szósty cytowanej wyżej ustawy. 620 00:47:50.460 --> 00:47:54.850 Po jednym egzemplarzu złożonych przez państwo radnych, oświadczeń majątkowych 621 00:47:54.860 --> 00:47:59.040 przekazałem do urzędu skarbowego w kole oświadczenia radnych 622 00:47:59.050 --> 00:48:03.330 zostały zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym opublikowane 623 00:48:03.360 --> 00:48:07.550 w luty nie informacji publicznej podmiot dokonujący analizy 624 00:48:07.560 --> 00:48:11.680 złożonych oświadczeń majątkowych przekazały nawet Rady miejskiej. Przed czuł 625 00:48:11.940 --> 00:48:16.400 wymagane art. dwadzieścia cztery h ust. dwunastu ustawy o samorządzie gminnym. 626 00:48:16.430 --> 00:48:20.670 Informację i tak wojewoda Wielkopolski pismem 627 00:48:20.680 --> 00:48:25.370 z dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku przekazał kopię oświadczeń majątkowych. 628 00:48:25.420 --> 00:48:29.620 To jest moje oświadczenie pana burmistrza bez uwag. 629 00:48:29.980 --> 00:48:34.500 Jeżeli chodzi o analizę oświadczeń majątkowych radnych dokonanych przez urząd skarbowy, 630 00:48:34.660 --> 00:48:38.830 to naczelnik urzędu skarbowego w kole poinformował o brakach i błędach 631 00:48:38.840 --> 00:48:42.910 stwierdzonej oświadczeniach państwa radnych czworo radnych, których 632 00:48:42.920 --> 00:48:47.530 stwierdzono nieprawidłowości, złożyło za moim pośrednictwem pisemne wyjaśnienia 633 00:48:47.560 --> 00:48:51.790 do naczelnika urzędu skarbowego wtorek. Jak poinformował naczelnik urzędu 634 00:48:51.800 --> 00:48:56.430 skarbowego pisemnie osiemnastego Września bieżącego roku ogółem do urzędu skarbowego. 635 00:48:56.530 --> 00:49:00.680 Wpłynęły oświadczenia majątkowe za dwutysięczny dziewiętnasty Rok przekazane przez 636 00:49:01.460 --> 00:49:05.660 przewodniczącego Rady miejskiej przed czy ilości czternastu egzemplarzy burmistrza 637 00:49:05.670 --> 00:49:10.080 miasta i gminy Przedecz ilości ośmiu egzemplarzy Wojewodę wielkopolskiego, 638 00:49:10.090 --> 00:49:14.420 ilości dwóch egzemplarz wyniku analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono 639 00:49:14.430 --> 00:49:18.640 nieprawidłowości polegające na nie wykazaniu dochodu najmu 640 00:49:19.330 --> 00:49:24.140 wykazaniu w nieprawidłowej wysokości przychodu uzyskanego z tytułu emerytury, 641 00:49:24.950 --> 00:49:27.330 wykazaniu w nieprawidłowej wysokości. 642 00:49:27.380 --> 00:49:32.230 Dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, nie 643 00:49:32.240 --> 00:49:36.300 wykazania przychodu i dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności 644 00:49:36.310 --> 00:49:40.420 gospodarczej nie wskazano aktualnego stanu zobowiązań 645 00:49:40.580 --> 00:49:45.170 na dzień trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku. Jak 646 00:49:45.180 --> 00:49:49.550 wcześniej informowałem oświadczenia, których stwierdzono nieprawidłowości, zostały 647 00:49:49.580 --> 00:49:53.960 skorygowane, biorąc pod uwagę wyżej wymienione nieprawidłowości. 648 00:49:54.140 --> 00:49:58.420 Zwracam się do państwa z prośbą o zachowanie należytej staranności. 649 00:49:58.630 --> 00:50:03.000 Przy wypełnianiu swojego oświadczeń majątkowych oraz przestrzeganie 650 00:50:03.030 --> 00:50:07.100 terminu Nick Składania wy Wysoka Rado. 651 00:50:07.230 --> 00:50:11.640 Powiem szczerze, nie byłem troszeczkę takich zdegustowany, bo to 652 00:50:11.650 --> 00:50:15.960 nie był radny Jan. Początek kadencji, że mógł nie wiedzieć. No dlatego naprawdę 653 00:50:15.970 --> 00:50:20.180 apeluję, bo tak trochę mi jest przykro, że ją, że mam przesunięty termin 654 00:50:20.190 --> 00:50:24.500 tak oczywistego kwietnia składam oświadczenia. Termin przesuwa do trzydziestego maja. Jeszcze 655 00:50:24.510 --> 00:50:28.010 pismem muszę pisać do radnego, żeby łaskawie, to oświadczenie złożył. 656 00:50:29.430 --> 00:50:33.480 Kiedyś było to nie do pomyślenia. Sam tego doświadczyłem. Wojewoda 657 00:50:33.590 --> 00:50:37.740 uchyli mandarynki, musiałem czekać na orzeczenie możliwości po spóźnieniu 658 00:50:37.750 --> 00:50:42.120 się jednego dnia. Chyba czego więc tutaj zmieniła się ustawa? Oczywiście ja mam obowiązek 659 00:50:42.130 --> 00:50:46.340 przypomnienia Państwu radnym, ewentualnie o terminie czy nie przy cwiczeniu, ale naprawdę staracie 660 00:50:46.350 --> 00:50:50.440 się państwo hmm korygować swoje oświadczenia nie ma ludzi nieomylnych, każdy 661 00:50:50.450 --> 00:50:54.510 ma prawo, gdzieś tam się w czymś pomylić, to się zdarza, ale no nie raz warto 662 00:50:54.610 --> 00:50:59.120 dać żonie córce synowi, żeby zerknął, sprawdził, obejrzał, 663 00:50:59.130 --> 00:51:02.240 jeśli nie ma tajemnic mówię, no to już wasza państwo indywidualna sprawa. 664 00:51:02.620 --> 00:51:07.410 Przychodzić również do biura. Możemy zawsze je skorygować te oświadczenia 665 00:51:07.420 --> 00:51:11.510 i ewentualnie w jaki sposób odpowiedzieć, czego tam brakuje, no byłoby 666 00:51:11.520 --> 00:51:15.550 pozostawienie. Ja nie mam też obowiązku ani wiedzy, jakie 667 00:51:15.560 --> 00:51:19.910 państwo macie dochody, z czym się rozliczacie i tak dalej to państwo w tych doświadczeniach 668 00:51:19.920 --> 00:51:24.090 napiszecie, to ja przyjmuję jako wiarygodne, a później się okazuje, że to 669 00:51:24.100 --> 00:51:28.170 jednak tam są pewne pewne z Państwa strony niedociągnięcia. Ja nie mówię, 670 00:51:28.180 --> 00:51:32.390 to tylko gra, która kieruje to do państwo. Radni podjęli innych, jakby nie mam takiej możliwości, ani 671 00:51:32.400 --> 00:51:32.980 ani. 672 00:51:33.030 --> 00:51:37.230 Uprawnienia, ale takie błędy nie tylko się zdarzy w państwo oświadczenia, bo 673 00:51:37.270 --> 00:51:41.740 myślę, że gro tych i niektórych uwag dotyczy również pracowników Yy 674 00:51:41.750 --> 00:51:46.380 urzędu. Mówiąc o wszystkich oświadczenia, które wpłynęły do urzędu skarbowego i Korygował 675 00:51:46.390 --> 00:51:50.900 y wie to służby. Dlatego warto nieraz po prostu spojrzeć, 676 00:51:50.910 --> 00:51:55.220 popatrzeć, przyjść, hmm, zobaczyć w ten stary, że tak powiem 677 00:51:55.230 --> 00:51:59.340 stary oświadczenie. No bo jeśli rzeczywiście powiększa się gospodarstwa, no, to chyba 678 00:51:59.350 --> 00:52:03.370 ktoś wie, że kupił, jak mu się zmniejszyło, to znaczy, że sprzedał. No ale jak mu 679 00:52:03.380 --> 00:52:07.580 rośnie dochód gospodarki o miliony, to znaczy się, że coś tu nie tak do dlatego 680 00:52:07.590 --> 00:52:07.980 czasie. 681 00:52:08.040 --> 00:52:12.110 Po prostu niekiedy zastanowić, co naprawdę piszemy, bo wychodzą nam później 682 00:52:12.120 --> 00:52:16.230 trochę takie mówię, nie wiem sytuacji, gdy ja bym nie 683 00:52:16.240 --> 00:52:20.350 chciał, żeby publicznie mówić o tych sprawach, ale niekiedy są poglądy takiej natury. Może być 684 00:52:20.360 --> 00:52:24.610 po prostu, że pomnik czymś tam rozumiem. Jedno nie może czy nieomylnych, ale niekiedy po prostu 685 00:52:25.220 --> 00:52:29.290 piszemy całkowicie takie rzeczy, że zapewni łapiemy 686 00:52:29.300 --> 00:52:33.820 się za głowę, to pisaliśmy do tego, to jest poważna rzeczy, korygowana 687 00:52:33.830 --> 00:52:38.060 przez instytucje służby i tak dalej. Powtórz macie państwo, że tak powiem 688 00:52:38.320 --> 00:52:42.550 się później denerwować hmm spisać oświadczenie i tak dalej nie raz można 689 00:52:42.560 --> 00:52:43.000 zapomnieć. 690 00:52:43.350 --> 00:52:47.660 Na spokojnie, analizując oświadczenia wcześniej ja 691 00:52:47.670 --> 00:52:51.900 mam tyle jakieś piwko pytania do tego mojego sprawozdania. Dziękuję bardzo, 692 00:52:51.930 --> 00:52:55.940 proszę państwa, hmm, to ten punktdziesiąty byśmy zamknęli przechodzimy do 693 00:52:55.950 --> 00:52:58.460 punktu jedenastego zgłasza interpelacji zapytań. 694 00:53:00.040 --> 00:53:04.190 Cennych dwunasty wolne wnioski i zapytania, czy państwo radni macie jakieś pytania 695 00:53:04.200 --> 00:53:06.180 uwagi nie macie? 696 00:53:08.050 --> 00:53:12.360 To chyba wy miał na tyle na dzień dzisiejszy naszą 697 00:53:12.370 --> 00:53:16.950 sesję. Nie wiem, proszę państwa, nie chciałbym tutaj wprowadzać państwa błąd E, 698 00:53:16.980 --> 00:53:21.320 ale w związku z tym koxem, że tak powiem dzieje i to co mówiłem wcześniej już państwu 699 00:53:21.330 --> 00:53:25.440 tutaj w wolnej spotkaniu. Nie wiem czy nie będzie. To jest jednak nasza ostatnia 700 00:53:25.450 --> 00:53:29.940 sesja w tym roku pewnie spotkamy się dopiero po nowym roku, bo 701 00:53:29.950 --> 00:53:34.100 rozwój i pandemii nie chce państwa narażać. Również 702 00:53:34.110 --> 00:53:38.150 bierze. To znaczy zdaję sobie z tego sprawę, że pani sposób dzieci bardzo chętnie to uczestniczyli w tych 703 00:53:38.160 --> 00:53:39.010 naszych spotkaniach. 704 00:53:39.340 --> 00:53:43.800 Ale ograniczam to do minimum było, bo rzeczywiście sami widzicie, że to mam 705 00:53:44.140 --> 00:53:48.690 na sytuacja w kraju nie jest niczym hmm jakby nie 706 00:53:48.700 --> 00:53:52.990 widać przynajmniej jakiegoś światełka że się to zmieni. Rośnie z dnia na dzień 707 00:53:53.020 --> 00:53:57.090 i że tak powiem będzie to zagrożenie. W związku z tym ja też nie chciałbym tu 708 00:53:57.100 --> 00:54:01.460 cegiełki dokładać do tego, że będę tu państwa. Hmm zwoływał mi, no 709 00:54:01.470 --> 00:54:05.790 nie mamy warunków, że tak powiem, żeby teraz też hmm jakiś sposób ograniczyć to Wszystko 710 00:54:06.290 --> 00:54:10.420 do tego, jeśli nie będzie takiej potrzeby, jeśli nie będzie takiej pilnej potrzeby 711 00:54:10.430 --> 00:54:11.370 to mi się wydaje, że. 712 00:54:11.860 --> 00:54:16.650 Będzie to w tym roku pewnie nasza ostatnia sesja hmm. 713 00:54:16.680 --> 00:54:21.080 Dochodzimy do trzynastego punktu końcowego. Dziękuję państwu wszystkim za udział w sesji 714 00:54:21.260 --> 00:54:25.540 i cóż mi pozostaje życzyć państwu i wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. 715 00:54:29.530 --> 00:54:30.300 Hmm. 716 00:54:46.180 --> 00:54:48.920 Jedyna Wszystko mam tego nie pogubić. 717 00:54:51.340 --> 00:54:52.600 Może było tak? 718 00:54:56.780 --> 00:55:10.240 Jeden 719 00:55:10.250 --> 00:55:12.630 dwadzieścia kretacz to pani zrobiła naszemu górnictwu. 720 00:55:17.250 --> 00:55:18.130 Nie wiem gdzie są.