WEBVTT 1 00:01:03.740 --> 00:01:08.470 Witam państwa bardzo serdecznie otwieram dwudziestu gminy 2 00:01:09.040 --> 00:01:09.460 i tam. 3 00:01:12.570 --> 00:01:15.350 Panią skarbnik pana sekretarza państwa radnych. 4 00:01:18.240 --> 00:01:22.430 No nareszcie wniosek o dwa lata. Odwołanie tej dzisiejszej 5 00:01:22.440 --> 00:01:24.060 sesji nadzwyczajnej sesji. 6 00:01:25.350 --> 00:01:29.370 Nie przeczytałam wniosku o zwołanie trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego 7 00:01:29.380 --> 00:01:30.720 roku o godzinie szesnastej 8 00:01:31.920 --> 00:01:34.380 Radny, który artykuł dwadzieścia siedem trzy 9 00:01:36.580 --> 00:01:39.860 tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego innym. 10 00:01:42.340 --> 00:01:45.130 Przeczytam porządek obrad otwarcie sesji. 11 00:01:48.140 --> 00:01:52.500 Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej finansową 12 00:01:52.510 --> 00:01:57.270 gminy podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową dwa 13 00:01:57.280 --> 00:02:00.000 tysiące dwadzieścia zamknięcie obrad. 14 00:02:01.580 --> 00:02:05.690 Jest dwunastu radnych, więc obrady są prawomocne. Czy ktoś z państwa radnych 15 00:02:05.700 --> 00:02:09.810 ma jakieś pytania co do porządku obrad? Jeżeli 16 00:02:09.820 --> 00:02:13.850 nie, to proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem się niemki? Przyciśnięcie 17 00:02:13.860 --> 00:02:14.680 przycisku. 18 00:02:28.290 --> 00:02:29.880 Porządek obrad został przyjęty. 19 00:02:32.700 --> 00:02:36.620 punkt piąty podjęcie uchwały zmieniającej moze finansowe. 20 00:02:41.150 --> 00:02:43.870 Uchwała numer dwadzieścia osiem dwa tysiące dwadzieścia 21 00:02:46.100 --> 00:02:49.270 dwa tysiące dwudziestego roku zmieniającą uchwałę. 22 00:02:52.060 --> 00:02:53.830 Na podstawie stosownych przepisów. 23 00:02:55.600 --> 00:03:00.910 O finansach publicznych rada gminy uchwala, co następuje? Para dokonuje 24 00:03:00.920 --> 00:03:05.090 się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy załącznikiem nr 25 00:03:05.100 --> 00:03:09.180 jeden do niniejszej uchwały pradwa dokonuje się 26 00:03:09.190 --> 00:03:13.530 zmian w wykazie przedsięwzięć do wpf. Zgodnie z załącznikiem nr dwaj do niniejszej 27 00:03:13.540 --> 00:03:17.610 uchwały paragraf trzej wykonanie uchwały powierza się wójtowi 28 00:03:17.620 --> 00:03:21.560 gminy paragraf czterej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 29 00:03:24.170 --> 00:03:24.660 Int. 30 00:03:28.650 --> 00:03:31.540 Wprowadza się zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 31 00:03:33.910 --> 00:03:38.870 Zgodnie z załącznikiem nr jeden i nr dwaj mniejszych uchwały zmieniający 32 00:03:38.880 --> 00:03:43.080 załącznik nr jeden wieloletnia prognoza finansowa i załącznik nr dwaj 33 00:03:43.520 --> 00:03:48.110 przedsięwzięciu b do uchwały numer osiemnaście osiemdziesiąt 34 00:03:48.120 --> 00:03:52.190 cztery dwadzieścia dwa tysiące dziewiętnaście rady gminy rybno 35 00:03:52.200 --> 00:03:55.380 z dnia siedemnastu grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku. 36 00:03:59.550 --> 00:04:03.730 dwa tysiące dwudziestym roku zwiększa się Plan dochodów bieżących 37 00:04:04.360 --> 00:04:08.620 mieście czternaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze 38 00:04:09.130 --> 00:04:13.550 zwiększa się prawda dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 39 00:04:14.100 --> 00:04:18.570 wieści siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze 40 00:04:19.370 --> 00:04:23.480 Mniejsza się pan pozostałych sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset 41 00:04:23.490 --> 00:04:24.710 dziewięćdziesiąt złotych 42 00:04:25.620 --> 00:04:29.900 Zwiększa się Plan dochodów majątkowych osiemset czterdzieści 43 00:04:29.910 --> 00:04:34.130 siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych Większość wierzących 44 00:04:34.140 --> 00:04:38.470 o te sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych osiemdziesiąt 45 00:04:38.480 --> 00:04:42.750 dwa grosze zwiększa się Plan wydatków majątkowych o czterdziesci 46 00:04:42.760 --> 00:04:45.520 siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy 47 00:04:46.360 --> 00:04:50.610 Wynik budżetu deficyt zmniejsza się o kwotę osiemset czterdzieści pięć tysięcy 48 00:04:50.620 --> 00:04:55.480 sto dziewięćdziesiąt złotych Zwiększa się Plan dochodów budżetu osiemset 49 00:04:55.490 --> 00:04:57.820 czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięć złotych 50 00:04:59.050 --> 00:05:01.020 dwa tysiące dwudziestym pierwszym roku. 51 00:05:01.640 --> 00:05:05.750 Zwiększa się Plan wydatków majątkowych o kwotę osiemset czterdzieści tysięcy 52 00:05:05.760 --> 00:05:10.010 sto dziewięć złotych Deficyt stanowić będzie kwotę czterysta 53 00:05:10.020 --> 00:05:14.120 tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy Nadwyżka 54 00:05:14.130 --> 00:05:18.550 budżetowa biegłych wynosić będzie osiemset 55 00:05:18.560 --> 00:05:23.040 czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięć złotych Minęły dwa tysiące dwudziestym 56 00:05:23.050 --> 00:05:27.720 roku otrzymała środki w kwocie osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych 57 00:05:27.750 --> 00:05:31.170 Tytułu wsparcia z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. 58 00:05:32.710 --> 00:05:37.010 To dwa rady ministrów z dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące 59 00:05:37.020 --> 00:05:41.670 dwudziestego roku. środki te planuje przeznaczyć na realizację inwestycji. 60 00:05:41.840 --> 00:05:46.150 Przebudowa budynku ośrodka zdrowia dwa tysiące dwudziestym pierwszym roku. 61 00:05:47.020 --> 00:05:51.310 Zmienia się nam wydatków majątkowych dwaj tysiące dwudziesty roku. Zwiększa 62 00:05:51.320 --> 00:05:55.410 się Plan wydatków na realizację przedsięwzięcia odnawialne źródła energii. 63 00:05:55.420 --> 00:05:59.630 Gmina Sochaczew, nowa sucha rybno i teresin o kwotę trzydzieści 64 00:05:59.640 --> 00:06:03.770 pięć tysięcy złotych zmienia się Plan wydatków majątkowych dwa 65 00:06:03.780 --> 00:06:08.110 tysiące dwudziestym pierwszym roku. Zwiększa się Plan wydatków na 66 00:06:08.140 --> 00:06:10.600 realizację przedsięwzięcia przebudowa budynku. 67 00:06:12.410 --> 00:06:16.450 osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych Czy ktoś z 68 00:06:16.460 --> 00:06:18.090 państwa radnych ma jakieś pytania? 69 00:06:20.350 --> 00:06:24.390 Jeżeli nie, to proszę o zagłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę przycisnąć 70 00:06:24.400 --> 00:06:28.280 przycisk, podnieść rękę, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 71 00:06:38.770 --> 00:06:39.850 Powiem, to był zamach. 72 00:06:45.650 --> 00:06:50.100 Miej szósty Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 73 00:06:50.110 --> 00:06:51.630 rok dwa tysiące dwadzieścia 74 00:06:54.400 --> 00:06:55.630 Projekt uchwały. 75 00:06:57.280 --> 00:07:02.350 Zmieniająca uchwałę budżetową gminy na rok dwa tysiące dwadzieścia przepisów 76 00:07:02.360 --> 00:07:03.650 o finansach publicznych. 77 00:07:04.990 --> 00:07:09.320 Yy no uchwalona w chwale budżetowej gminy 78 00:07:09.560 --> 00:07:13.570 na rok dwa tysiące dwadzieścia numer osiemnaście osiemdziesiąt pięć 79 00:07:14.360 --> 00:07:19.390 dwa tysiące dziewiętnaście dnia siedemnastego grudnia 80 00:07:19.400 --> 00:07:22.690 dwa tysiące dziewiętnastego roku wprowadza się następujące zmiany. 81 00:07:23.520 --> 00:07:28.130 Zwiększa się dochody budżetu dziewięćset osiem tysięcy osiemdziesiąt 82 00:07:28.140 --> 00:07:32.390 dwa złote sześćdziesiąt groszy oraz zmniejsza się o kwoty osiemdziesiąt 83 00:07:32.400 --> 00:07:36.780 dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych Plan dochodów budżetu gminy 84 00:07:36.790 --> 00:07:41.030 on wynosi dwadzieścia dwa miliony siedemset jedenaście 85 00:07:41.040 --> 00:07:45.090 tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden Dochody bieżące zwiększa 86 00:07:45.100 --> 00:07:49.350 się sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt 87 00:07:49.360 --> 00:07:53.490 groszy oraz zmniejsza się o kwoty osiemdziesiąt dwa tysiące 88 00:07:53.500 --> 00:07:54.960 czterysta pięćdziesiąt jeden 89 00:07:55.770 --> 00:07:59.900 To jest to kwoty osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy 90 00:07:59.910 --> 00:08:03.070 osiemset czterdzieści siedem złoty osiemdziesiąt cztery grosze 91 00:08:04.820 --> 00:08:09.060 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę osiemset czterdzieści siedem 92 00:08:09.070 --> 00:08:14.050 tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięćset dziesięć złotych to jest o trzy 93 00:08:14.060 --> 00:08:18.370 miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt 94 00:08:18.380 --> 00:08:19.060 siedem groszy 95 00:08:19.760 --> 00:08:25.900 Turniej załącznikiem nr jeden do niniejszej uchwały zmieniający załącznik budżetowej. 96 00:08:26.760 --> 00:08:31.390 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 97 00:08:31.420 --> 00:08:35.690 siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy oraz zmniejsza się o kwotę 98 00:08:35.870 --> 00:08:40.170 sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych Plan wydatków 99 00:08:40.180 --> 00:08:44.710 budżetu gminy ogółem wynosi dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące 100 00:08:45.580 --> 00:08:49.890 sto osiemdziesiąt cztery złote i jeden grosz na wydatki bieżące zwiększa 101 00:08:49.900 --> 00:08:54.350 się o kwotę sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy 102 00:08:54.920 --> 00:08:57.840 oraz zmniejsza się o kwotę sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 103 00:08:57.890 --> 00:09:02.220 sto pięćdziesiąt złotych to jest ochoty osiemnaście milionów sześćset 104 00:09:02.230 --> 00:09:06.110 dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy 105 00:09:07.120 --> 00:09:11.230 Wydatki majątkowe zwiększa się kwotę czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa 106 00:09:11.240 --> 00:09:15.850 złote dziesięć groszy to jest do kwoty sześciu milionów 107 00:09:15.880 --> 00:09:20.200 sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset jedenaście złoty sześćdziesiąt cztery złote 108 00:09:21.290 --> 00:09:25.810 Grosze zgodnie z załącznikiem nr dwaj do niniejszej uchwały zmieniający załącznik 109 00:09:25.820 --> 00:09:30.100 nr dwaj do uchwały budżetowej zwiększa się rozchody przelewem 110 00:09:30.110 --> 00:09:30.630 na rachunek. 111 00:09:33.270 --> 00:09:37.750 pięćdziesiąt cztery osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięć złotych 112 00:09:38.050 --> 00:09:42.460 razem przychody powyżej wymienionym zmianach wynoszą trzy miliony siedemset 113 00:09:42.470 --> 00:09:46.650 czterdzieści dziewięć tysięcy sto złotych czterdzieści groszy.razem 114 00:09:46.660 --> 00:09:50.730 schody powyżej wymienionej zmianie wynoszą jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć 115 00:09:50.740 --> 00:09:53.500 tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zero groszy 116 00:09:54.230 --> 00:09:58.380 Przychody i rozchody budżetu dwaj tysiące dwudziesty roku zgodnie z załącznikiem 117 00:09:58.390 --> 00:10:02.570 nr trzej do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 118 00:10:02.580 --> 00:10:06.850 trzej do uchwały budżetowej przychody i dochody budżetu w dwaj tysiące dwudziesty 119 00:10:06.860 --> 00:10:08.390 roku razy dwa 120 00:10:09.890 --> 00:10:14.320 Uchwały budżetowe i otrzymują brzmienie. Różnica między dochodami 121 00:10:14.330 --> 00:10:18.470 a wydatkami stanowi budżetów kwocie dwa miliony 122 00:10:18.500 --> 00:10:23.140 pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy który 123 00:10:23.150 --> 00:10:27.490 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie sto pięćdziesiąt 124 00:10:27.500 --> 00:10:27.870 tysięcy 125 00:10:29.030 --> 00:10:33.150 Pożyczka w kwocie czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 126 00:10:33.160 --> 00:10:37.520 dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy przychodów jednostek samorządu 127 00:10:37.530 --> 00:10:41.800 terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 128 00:10:41.810 --> 00:10:45.960 budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 129 00:10:45.970 --> 00:10:48.810 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami. 130 00:10:50.560 --> 00:10:54.720 Określonymi wobec innych ustawach kwocie jeden milion trzysta 131 00:10:54.730 --> 00:10:57.770 trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 132 00:10:59.330 --> 00:11:03.560 Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia 133 00:11:03.570 --> 00:11:08.540 środków określonych w artykule pięć ustęp jeden pkt dwaj ustawy 134 00:11:08.550 --> 00:11:12.920 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem 135 00:11:12.930 --> 00:11:17.140 tych środków w kwocie sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery 136 00:11:17.150 --> 00:11:21.350 złotych dwanaście groszy nadwyżki budżetu z nich płaci 137 00:11:21.360 --> 00:11:26.380 sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy wolnych 138 00:11:26.390 --> 00:11:29.670 środków, o których mowa w artykule dwieście siedemnaście 139 00:11:30.400 --> 00:11:34.890 sześciu ustawy o kwocie dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 140 00:11:34.900 --> 00:11:39.800 dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy przychody budżetu wysokości 141 00:11:40.460 --> 00:11:44.480 trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzynaście złotych Wolne środki 142 00:11:44.760 --> 00:11:49.160 przeznacza się na rozchody w wysokości trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy 143 00:11:49.170 --> 00:11:53.210 osiemset trzynaście złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 144 00:11:53.220 --> 00:11:57.420 kredytów i pożyczek przychody budżetu w łącznej kwocie trzy 145 00:11:57.430 --> 00:12:01.790 miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięć złotych czterdzieści groszy 146 00:12:02.210 --> 00:12:06.300 Rozchody budżetu w łącznej kwocie jeden milion stu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy 147 00:12:06.310 --> 00:12:10.440 dziewięciuset dwudziestu dwaj zł. Zgodnie z załącznikiem nr sześciu 148 00:12:10.450 --> 00:12:14.600 do niniejszej uchwały trzej wykonanie uchwały powierza się wójtowi 149 00:12:14.610 --> 00:12:17.100 gminy rybno praw cztery uchwały. 150 00:12:27.310 --> 00:12:31.520 Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów. 151 00:12:33.250 --> 00:12:37.490 Obwodów łowieckich osiemdziesiąt dwa złote wiele 152 00:12:37.500 --> 00:12:41.390 czterystu z tytułu kosztów lekcyjnych kosztów. 153 00:12:44.280 --> 00:12:48.840 Pozostałe kwoty czterystu złotych szczery w dziale sześćset 154 00:12:48.850 --> 00:12:53.920 tytułu korekty środków finansowych funduszu dróg samorządowych jeden 155 00:12:53.930 --> 00:12:57.960 zł na dofinansowanie realizacji zadania, przebudowa drogi 156 00:12:57.970 --> 00:13:02.260 gminnej, numer trzydzieści osiem zero pięć dwadzieścia trzy dziećmi. Szef partii 157 00:13:03.010 --> 00:13:05.340 józi maksymalna kwota dofinansowania. 158 00:13:08.090 --> 00:13:11.710 sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych 159 00:13:12.490 --> 00:13:17.210 trzydzieści groszy to jest sześćdziesiąt pięć procent kosztów kwalifikowanych, 160 00:13:17.370 --> 00:13:21.420 wiele siedem tytułów wpływu na zaprzeczał cenie prawa użytkowania 161 00:13:21.430 --> 00:13:25.720 wieczystego w prawo własności dwa tysiące osiemset złotych 162 00:13:26.140 --> 00:13:30.590 w dziale siedemset pięćdziesiąt wpływów z tytułu odszkodowań kwotę dwanaście 163 00:13:30.600 --> 00:13:34.660 tysięcy sześćset złotych działa siedemset pięćdziesiąt sześć tytułu 164 00:13:34.670 --> 00:13:38.990 wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę trzy tysiące dziewięćset 165 00:13:39.000 --> 00:13:40.470 trzydzieści siedem złotych 166 00:13:41.190 --> 00:13:45.300 Wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę trzej tysiące 167 00:13:45.310 --> 00:13:49.430 złotych tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczej i kosztów 168 00:13:49.440 --> 00:13:53.490 upomnień, dwiescie czterdziesci sześciu złotych ztytułu 169 00:13:53.520 --> 00:13:57.840 różnych o cztery trzydzieści pięć złotych wpływów pozostających 170 00:13:57.850 --> 00:13:59.530 kwotę sto trzydzieści pięć złotych 171 00:14:00.120 --> 00:14:04.350 Działaj osiemdziesiąt jeden tytułów było z różnych dochodów, pięćset 172 00:14:04.360 --> 00:14:09.070 osiemdziesiąt pięć złotych dla dziewięćset tytułu wpływów produktowej, 173 00:14:10.120 --> 00:14:14.330 czterdzieści siedem pozostałych dwadzieścia 174 00:14:14.340 --> 00:14:14.680 złotych 175 00:14:15.670 --> 00:14:20.360 Dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale sześciu tytułów środków 176 00:14:20.370 --> 00:14:25.130 finansowych funduszu dróg samorządowych, kwoty jeden zł na dofinansowanie 177 00:14:26.600 --> 00:14:31.350 gminnej numer trzydzieści osiem zero pięć dwadzieścia sześćdziesiąt w jasieniec, 178 00:14:31.360 --> 00:14:36.370 a maksymalna kwota dofinansowania wyliczone koszty 179 00:14:36.380 --> 00:14:40.470 wynosi dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 180 00:14:40.830 --> 00:14:45.010 To jest sześćdziesiąt pięć procent kosztów kwalifikowanych w dziale siedemset 181 00:14:45.040 --> 00:14:45.420 wpływy. 182 00:14:46.740 --> 00:14:50.760 tysięcy złotych wpływy z pozostałych odsetek od kwoty czterysta 183 00:14:50.770 --> 00:14:55.260 pięćdziesiąt złotych dziale siedemset pięćdziesiąt sześć Wpływy z podatku od działalności 184 00:14:55.270 --> 00:14:56.870 gospodarczej osób fizycznych. 185 00:14:58.980 --> 00:15:03.140 Podatkowej o kwotę sześciu tysięcy złotych wpływy z podatku rolnego 186 00:15:03.440 --> 00:15:05.700 pięćset złotych wpływy z tytułu opłat. 187 00:15:08.640 --> 00:15:12.820 Tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 188 00:15:12.830 --> 00:15:17.330 i opłat ochotę trzy tysiące sześćset złotych wydziale siedemset pięćdziesiąt 189 00:15:17.340 --> 00:15:22.110 osiem tytułów. W pozostałych odsetek kwota siedem tysięcy złotych dziale 190 00:15:22.120 --> 00:15:26.160 osiemset jeden z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego trzy 191 00:15:26.170 --> 00:15:30.370 tysiące złotych opłat za korzystanie z wyżywienia pięćdziesiąt 192 00:15:30.380 --> 00:15:34.520 osiem tysięcy złotych w dziale osiemset pięćdziesiąt dwa tytułu 193 00:15:34.530 --> 00:15:37.300 usług opiekuńczych o tysiąc zł. 194 00:15:37.700 --> 00:15:41.840 Działy sześciuset transport i łączność zwiększa się Plan dochodów o kwotę dwadzieścia 195 00:15:41.850 --> 00:15:45.960 sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy na danie 196 00:15:45.970 --> 00:15:50.030 z objęciem dopłaty dwa tysiące dwudziestym roku realizacji zadań 197 00:15:50.040 --> 00:15:54.530 własnych, zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 198 00:15:54.540 --> 00:15:58.950 publicznej przez dopłaty do ceny usługi. Gmina rybno, dwudziestego 199 00:15:58.960 --> 00:16:00.210 trzeciego października. 200 00:16:01.150 --> 00:16:05.780 dwa tysiące dwudziestego roku podpisała umowę ze skarbem państwa. Wojewoda 201 00:16:05.790 --> 00:16:10.230 mazowiecki wkład własny gminy wynosi trzy tysiące siedemdziesiąt osiem 202 00:16:10.410 --> 00:16:14.620 złotych osiem groszy Całkowity koszt zadania wynosi dwadzieścia 203 00:16:14.630 --> 00:16:18.120 dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy 204 00:16:18.740 --> 00:16:22.870 Ponadto w dziale siedemset pięćdziesiąt osiem dokonuje się zwiększenia dochodów kwoty 205 00:16:22.880 --> 00:16:27.310 osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięć złotych Tytułu wsparcia z rządowego 206 00:16:27.320 --> 00:16:31.510 funduszu inwestycji lokalnych, które gmina rybno otrzymała zgodnie z uchwałą numer 207 00:16:32.120 --> 00:16:36.160 sto dwa rady ministrów z dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego 208 00:16:36.170 --> 00:16:40.380 roku. środki planuje przeznaczyć na realizację inwestycji. Przebudowa 209 00:16:40.390 --> 00:16:44.020 budynku ośrodka dwutysięcznym dwudziestym pierwszym roku. 210 00:16:44.630 --> 00:16:49.100 Działy osiemset jeden oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących 211 00:16:49.110 --> 00:16:53.280 tytułu dotacji z budżetu unii europejskiej w kwocie dwanaście 212 00:16:53.290 --> 00:16:57.530 tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy na realizację przedsięwzięcia. 213 00:16:57.540 --> 00:17:01.580 Przedszkole na medal w dziale osiemset jeden oświata i wychowanie dokonuje 214 00:17:01.590 --> 00:17:06.100 się zwrotu dotacji majątkowej z budżetu unii europejskiej w kwocie dwanaście 215 00:17:06.110 --> 00:17:10.230 tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy na realizację przedsięwzięcia 216 00:17:10.240 --> 00:17:11.180 przedszkole na medal. 217 00:17:13.430 --> 00:17:17.890 Romantyków majątkowych dziewięciuset gospodarka komunalna i ochrona środowiska 218 00:17:17.900 --> 00:17:21.920 zwiększa się Plan wydatków o kwotę trzydzieści pięć tysięcy zł. środki własne 219 00:17:22.470 --> 00:17:27.090 przeznaczenie na przedsięwzięcie odnawialne źródła energii, gmina Sochaczew nowa słuchalne 220 00:17:27.100 --> 00:17:31.250 jesteś ramach wydatków bieżących w dziale sześciuset transport i łączność 221 00:17:31.750 --> 00:17:36.010 zwiększa się kwotę dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 222 00:17:36.020 --> 00:17:40.380 sześćdziesiąt osiem groszy na organizację transportu zbiorowego dofinansowanie 223 00:17:40.390 --> 00:17:44.460 od wojewody mazowieckiego dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 224 00:17:44.840 --> 00:17:48.850 pięćdziesiąt groszy i środki własne trzytysiące siedemdziesiąt osiem złotych 225 00:17:48.860 --> 00:17:52.940 osiem groszy zwiększa się Plan to kwotę osiemdziesiąt trzy tysiące 226 00:17:52.950 --> 00:17:57.360 dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa grosze 227 00:17:57.370 --> 00:18:01.720 przeznaczeniem nabieżące utrzymanie dróg gminnych wydziale osiemset 228 00:18:01.730 --> 00:18:05.970 jeden oświata iwychowanie zmniejsza się plan o kwotę siedemdziesiąt osiem tysięcy 229 00:18:05.980 --> 00:18:10.280 złotych przeznaczone naszkoły podstawowe zmniejsza się okwotę czterdzieści 230 00:18:10.290 --> 00:18:13.970 sześć tysięcy złotych przeznaczony na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 231 00:18:16.080 --> 00:18:20.520 Dokonuje się aktualizacji planu rozdzielenia osiemdziesiąt sto cztery 232 00:18:21.700 --> 00:18:23.480 przedsięwzięcia przedszkole na medal. 233 00:18:24.410 --> 00:18:28.800 Zmniejsza się Plan ochotę pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych przeznaczone na zakup środków 234 00:18:28.810 --> 00:18:32.820 żywności na stołówkę szkolną zwiększa się kwotę dwaj 235 00:18:32.830 --> 00:18:37.160 tysiące zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w dziale 236 00:18:37.170 --> 00:18:41.370 dziewięciuset gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się Plan 237 00:18:41.380 --> 00:18:45.680 dochodów czterdzieści siedem złotych ztytułu opłaty produktowej przeznaczeniem 238 00:18:45.690 --> 00:18:48.230 na zakup materiałów i wyposażenia. 239 00:18:49.690 --> 00:18:50.270 środowiska 240 00:18:51.030 --> 00:18:55.480 Zwiększa się schody dwaj tysiące dwudziesty roku. Przelewy na rachunek lokaty 241 00:18:56.190 --> 00:19:00.360 dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery osiemset czterdzieści pięć tysięcy 242 00:19:00.370 --> 00:19:02.490 sto dziewięć Czy ktoś z państwa radnych? 243 00:19:05.360 --> 00:19:05.790 żeby 244 00:19:10.550 --> 00:19:12.020 To jest przestrzeń. 245 00:19:21.760 --> 00:19:22.310 Uchwały. 246 00:19:24.190 --> 00:19:24.990 Dziękuję bardzo. 247 00:19:27.550 --> 00:19:29.180 Dobrze to zamykam dwudziesty ósmy