WEBVTT 1 00:04:59.870 --> 00:05:04.180 Możemy zaczynać nasze posiedzenie, jeśli już państwo 2 00:05:04.210 --> 00:05:08.350 gotowi, to otwieram 20/VII Sesja 3 00:05:08.360 --> 00:05:12.490 Rady Miejskiej, przed czym Witam państwa radnych bardzo serdecznie pragnę również 4 00:05:12.500 --> 00:05:16.830 powitać pana burmistrza Witolda siwińskiego, wszystkich pracowników urzędu, kierowników 5 00:05:16.840 --> 00:05:20.980 dyrektorów jednostek organizacyjnych Witam pana radnego powiatowego Jarosława 6 00:05:20.990 --> 00:05:25.350 słowiańskiego, Witam państwa sołtysów i wszystkich przybyłych gości na 7 00:05:25.360 --> 00:05:30.090 dzisiejszą sesję informuję, że dzisiejsza sesja jest nagrywana i tyle transmitowana. 8 00:05:30.100 --> 00:05:34.320 Administratorem danych jest gmina Przedecz reprezentowana przez burmistrza miasta i gminy Przedecz. 9 00:05:34.650 --> 00:05:39.040 Klauzula informacyjna znajduje się na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na drzwiach wejściowych 10 00:05:39.050 --> 00:05:43.320 do sali obrad. Uczestnictwo w obradach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 11 00:05:43.330 --> 00:05:47.480 na przetwarzanie danych osobowych. I jeszcze jedna informacja, no mamy takie 12 00:05:47.490 --> 00:05:51.540 problemy techniczne związku z tym, jeśli ktoś nas obserwuje i i 13 00:05:51.550 --> 00:05:55.580 w Internecie no może występować małe zakłócenie, ale 14 00:05:55.590 --> 00:05:59.700 Wszystko jest nagrywane i będzie w odpowiednim czasie umieszczone na stronie, żeby sobie 15 00:05:59.710 --> 00:06:03.830 można sesji otworzyć. Na w tej chwili mogą być małe problemy techniczne z 16 00:06:03.840 --> 00:06:07.050 bezpośrednim, że tak powiem oglądaniem i słuchaniem naszych obrad. 17 00:06:08.190 --> 00:06:12.420 Proszę państwa, przechodzimy do punktu 2. Bardzo proszę o zalogowanie się do systemu 18 00:06:12.550 --> 00:06:14.890 celu, sprawdzenia obecności stwierdzenia kworum. 19 00:06:37.880 --> 00:06:42.100 Stwierdzam prawomocność obrad jako na stan 15 radnych sesji uczestniczy 13 radnych, 20 00:06:42.110 --> 00:06:46.940 co stanowi kworum i pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Projekt 21 00:06:46.950 --> 00:06:51.260 porządku obrad został państwu radnym i zaproszonym gościom przedstawionym zawiadomienie o terminie 22 00:06:51.270 --> 00:06:54.120 sesji. Czy Państwo radni bądź pan burmistrz ma jakieś uwagi? 23 00:06:55.730 --> 00:07:00.200 Nie widzę, a zatem stwierdzam, że będziemy ogrodowa lis przedstawionym 24 00:07:00.640 --> 00:07:06.000 państwo porządkiem obrad protokół z XXVI Sesji z dnia 23 czerwca 25 00:07:06.010 --> 00:07:10.020 2020 roku. 22 roku jest napisane, był włożony do wglądu w urzędzie 26 00:07:10.030 --> 00:07:14.260 miasta i gmin. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę, 27 00:07:14.270 --> 00:07:19.560 że ten wysoka Rado przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad XXVI Sesji. 28 00:07:19.570 --> 00:07:23.260 Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, to jest przeciwnych, to się wstrzymał, bardzo proszę. 29 00:07:26.390 --> 00:07:27.960 Kocham jeszcze momencik. 30 00:07:30.350 --> 00:07:32.380 Momencik momencik sekunda. 31 00:07:43.130 --> 00:07:47.340 9 sekunda zaraz dostaniemy sygnał tutaj to bardzo 32 00:07:47.350 --> 00:07:47.940 proszę. 33 00:08:00.110 --> 00:08:02.480 Głosowało 13 radnych. 34 00:08:06.080 --> 00:08:07.470 Nie coś tu się? 35 00:08:13.140 --> 00:08:13.640 Nowość. 36 00:08:18.380 --> 00:08:19.160 Dobrze. 37 00:08:23.700 --> 00:08:24.390 Bardzo proszę. 38 00:08:26.540 --> 00:08:26.950 Tak. 39 00:08:39.660 --> 00:08:43.850 Głosowało 13 radnych. Wszyscy radni za informuję, że Rada przyjęła protokół z 40 00:08:43.880 --> 00:08:48.170 obrad. XXVI Sesji Rady Miejskiej przepisu. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego 41 00:08:48.180 --> 00:08:52.610 punktu punktu 5. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie informacji o pracy międzysesyjnej. 42 00:08:55.320 --> 00:08:59.530 Dzień dobry państwu, ja również wszystkich bardzo serdecznie Witam na dzisiejszej sesji. 43 00:08:59.540 --> 00:09:03.570 Szanowni Państwo, rozpocznę swoje wystąpienie najpierw od wydanych 44 00:09:03.580 --> 00:09:08.090 zarządzeń oraz od realizacji uchwał Rady Miejskiej 45 00:09:08.120 --> 00:09:13.840 podjętych na sesji w dniu 23 czerwca 46 00:09:14.560 --> 00:09:18.810 2022 roku. I 47 00:09:18.820 --> 00:09:23.220 tak tym okresie międzysesyjnym burmistrz 48 00:09:23.230 --> 00:09:25.370 wydał takie zarządzenia. 49 00:09:25.820 --> 00:09:29.910 Tego lipca zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia przetargu na 50 00:09:29.920 --> 00:09:34.590 sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy Przedecz mogła, 51 00:09:34.600 --> 00:09:38.710 proszę państwa, w tym zarządzeniu jest o przetargu na 52 00:09:38.720 --> 00:09:42.280 szkołę podstawową, byłą szkołę podstawową żar odzie. 53 00:09:43.850 --> 00:09:48.000 Ten przetarg jest zaplanowany na 27 Września na godzinę 54 00:09:48.210 --> 00:09:49.010 Pkt 10. 55 00:09:50.010 --> 00:09:54.880 5 sierpnia zarządzenie w sprawie powołania Komisji i Zerami Egzaminacyjnej 56 00:09:54.890 --> 00:09:59.340 dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy 57 00:09:59.350 --> 00:10:03.720 na stopień nauczyciela mianowanego oraz trybu 58 00:10:03.730 --> 00:10:07.930 i zasad pracy Komisji. Ten konkurs 59 00:10:08.250 --> 00:10:09.270 się już odbył. 60 00:10:11.030 --> 00:10:15.940 E kolejne zarządzenie w sprawie w dniu 12 sierpnia 61 00:10:16.290 --> 00:10:20.840 sprawie upoważnienia kierownika miejsko gminnego Ośrodka Pomocy 62 00:10:20.850 --> 00:10:25.200 społecznej przed czuł do przeprowadzenia postępowań w sprawach 63 00:10:25.210 --> 00:10:29.550 dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 64 00:10:32.250 --> 00:10:36.300 E to tyle odnośnie wydanych zarządzeń. A jak się 65 00:10:36.310 --> 00:10:41.080 przedstawia sytuacja realizacji uchwał uchwał 66 00:10:41.090 --> 00:10:45.160 Rady Miejskiej podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej? 67 00:10:45.170 --> 00:10:49.880 Otóż jak zwykle kopię wszystkich uchwał przekazaliśmy 68 00:10:49.890 --> 00:10:54.070 do wojewody wielkopolskiego oraz regionalnej izby 69 00:10:54.080 --> 00:10:58.580 obrachunkowej w celach. Sprawdzenia sprawdzenia legalności w ramach nadzoru 70 00:10:58.610 --> 00:10:59.370 prawnego. 71 00:11:00.740 --> 00:11:03.990 I po kolei, Szanowni Państwo yy w. 72 00:11:05.580 --> 00:11:09.670 Jak to się przedstawia? Realizacja tych tych podjętych 73 00:11:09.680 --> 00:11:14.180 uchwał? Otóż uchwała numer 193 sprawie udzielenia 74 00:11:14.190 --> 00:11:20.660 wotum zaufania dla burmistrza miasta i gminy przede za. Rok 2021 została 75 00:11:20.670 --> 00:11:25.110 wykonana uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 76 00:11:25.120 --> 00:11:29.150 finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 77 00:11:29.160 --> 00:11:32.750 Przedecz za rok 2021 została wykonana. 78 00:11:33.770 --> 00:11:38.270 Uchwała 195 sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi 79 00:11:38.280 --> 00:11:42.760 miasta i gminy Przedecz za 2021 roku została wykonana. 80 00:11:43.600 --> 00:11:47.720 Uchwała 196. Sprawie Aktualności studium 81 00:11:47.730 --> 00:11:51.770 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 82 00:11:52.320 --> 00:11:57.550 oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przedecz. Została 83 00:11:57.580 --> 00:12:01.870 wykonana uchwała 197. Sprawie przystąpienia 84 00:12:01.880 --> 00:12:02.980 do zmiany studium. 85 00:12:03.640 --> 00:12:07.870 Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy 86 00:12:07.880 --> 00:12:13.350 Przedecz jest w trakcie realizacji. Uchwała kolejna 198. Sprawie 87 00:12:13.360 --> 00:12:17.940 przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 88 00:12:17.950 --> 00:12:22.510 przestrzennego dla wybranych terenów gminy Przedecz jest trakcie realizacji. 89 00:12:23.660 --> 00:12:27.890 Uchwała 199. Sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 90 00:12:27.900 --> 00:12:31.930 od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 91 00:12:31.940 --> 00:12:35.030 gruntów rolnych będących własnością gminy Przedecz. 92 00:12:35.540 --> 00:12:39.770 Jest w trakcie realizacji. Część umówiliśmy, podpisali, ale jeszcze 93 00:12:39.800 --> 00:12:43.880 2 są niepodpisane. Tu mowa o grunty, katarzynie, holenderka 94 00:12:43.890 --> 00:12:48.100 Ach włącze wnej uchwała N. 95 00:12:48.110 --> 00:12:52.530 Numer 200 sprawie z zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 96 00:12:52.540 --> 00:12:56.700 trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów będących własnością gminy 97 00:12:56.710 --> 00:13:00.990 Przedecz została wykonana toba o chwała, która 98 00:13:01.000 --> 00:13:04.290 mówiłaby dzierżawienie gruntu pod hmm garaż. 99 00:13:05.150 --> 00:13:09.600 Kolejna uchwała 201 sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących 100 00:13:09.610 --> 00:13:13.760 własnością gminy. To to już mówiłem na na początku odnośnie 101 00:13:13.770 --> 00:13:14.780 zarządzenia. 102 00:13:16.200 --> 00:13:20.790 Eee przetarg. Ceny odbędzie się 27 Września. 103 00:13:20.800 --> 00:13:24.920 Mowa o o. Proszę państwa, o przetargu na szkoły 104 00:13:25.060 --> 00:13:29.350 y my zarobię. Uchwała 202 sprawie 105 00:13:29.360 --> 00:13:33.470 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Kolskiego na Romana remont dróg 106 00:13:33.480 --> 00:13:38.890 Powiatowych gminie Przedecz w roku 2022 została 107 00:13:38.920 --> 00:13:43.110 wykonana uchwała 203, zmieniająca uchwałę w sprawie 108 00:13:43.120 --> 00:13:46.870 uchwały budżetowej na rok 2022. 109 00:13:47.250 --> 00:13:52.050 Została wykonana uchwała 204. Sprawie 110 00:13:52.060 --> 00:13:58.450 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Przedecz na lata 2022 27 została 111 00:13:58.460 --> 00:13:59.370 wykonana. 112 00:14:01.910 --> 00:14:06.320 Uchwała 205 sprawie wystąpienia z wnioskiem 113 00:14:06.330 --> 00:14:11.040 do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego. 114 00:14:11.050 --> 00:14:15.620 Zmianę rodzaju miejscowości mianem nazwy miejscowości 115 00:14:15.630 --> 00:14:20.020 Zdjęło parceli o Rogóźno jest w trakcie realizacji dosyć 116 00:14:20.030 --> 00:14:24.180 długo. To 2 no ale takie są procedury odnośnie tej tej zmiany 117 00:14:24.190 --> 00:14:28.510 miejscowości, ale myślę, że niebawem zostanie to sfinalizowany 118 00:14:29.160 --> 00:14:31.730 i teraz Szanowni Państwo przejdę już do. 119 00:14:32.230 --> 00:14:36.370 Do spraw yy inwestycyjnych i remontowych 120 00:14:36.400 --> 00:14:40.910 odprawach y Administracyjnych stricte załatwianiu petentów 121 00:14:40.920 --> 00:14:45.300 i tak dalej. To administracja wykonuje każdego dnia i o tym tu Szanowni 122 00:14:45.310 --> 00:14:49.690 Państwo, nie, nie będę mówił. Natomiast te sprawy materialne, 123 00:14:49.890 --> 00:14:53.900 inwestycyjne. Chcę tutaj państwu przedstawić, bo jednak 124 00:14:53.910 --> 00:14:58.740 od ostatniej sesji minęło hmm, jak nie było prawie prawie 3 miesiące 125 00:14:58.750 --> 00:15:02.840 i w tym czasie, mimo że okres wakacyjny urlopów 126 00:15:02.870 --> 00:15:03.870 żniwa. 127 00:15:04.990 --> 00:15:09.410 Jej dożynki, żeśmy organizowali tak dalej. Szanowni Państwo, te 128 00:15:09.500 --> 00:15:14.150 zaplanowane inwestycje trwały, żeśmy wykonywali 129 00:15:14.160 --> 00:15:18.330 i tu nie było przerwy, nie było, nie było urlopu w tym zakresie, dlatego 130 00:15:18.340 --> 00:15:23.020 pozwolę sobie państwu przedstawić, jak tak jak aktualnie sytuacja 131 00:15:23.050 --> 00:15:27.610 wygląda, a powiem, że wygląda dobrze. Tak na samym początku wszystkie 132 00:15:27.620 --> 00:15:32.050 inwestycje zaplanowane nie ma tu zagrożeń w realizacji. 133 00:15:32.080 --> 00:15:36.130 Myślę, że do końca roku to co mamy budżecie zapisane, zaplanowane. 134 00:15:36.440 --> 00:15:40.550 Będzie e wykonane i po kolei. Szanowni Państwo, pozwólcie, 135 00:15:40.560 --> 00:15:44.630 że SO sposób syntetyczny. Bracie, będę starał się tu 136 00:15:44.640 --> 00:15:48.720 przedstawić, ale jest trochę tego materiału. Tych zarabiam. Trochę jest 137 00:15:48.730 --> 00:15:53.550 dla przypomnienia również myślę, że państwo sobie też przypomnieć. EI tak 138 00:15:53.560 --> 00:15:57.250 rozpoczyna najpierw od przebudowy dróg powiatowych. 139 00:15:58.700 --> 00:16:03.140 Drogi powiatowej przede nowa wieś wielka E ta pierwsz 140 00:16:03.170 --> 00:16:08.250 pierwsze ta, bo tam jest jeszcze tam 2 w dniu 17 sierpnia 141 00:16:08.260 --> 00:16:12.810 dokonał, dokonano uroczystego odbioru robót związanych z przebudową 142 00:16:12.820 --> 00:16:17.390 drogi jej otwarcia. Przypominam, że wykonawcą tych 143 00:16:17.400 --> 00:16:21.730 robót było przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Kole 144 00:16:22.020 --> 00:16:26.270 Generalny wykonawca oraz widzieliśmy to na własne oczy 145 00:16:26.280 --> 00:16:30.790 kilku pod wykonawców, a to już jest kwestia i sprawa powiedzmy. 146 00:16:31.050 --> 00:16:35.170 Generalnego wykonawcy rozliczenie końcowe 147 00:16:35.200 --> 00:16:40.020 przedstawia się następująco, jak na dzień dzisiejszy całkowita 148 00:16:40.030 --> 00:16:49.620 wartość inwestycji wyniosła 5744512 zł. 149 00:16:51.440 --> 00:16:55.640 Pozyskane przez powiat kolski środki rządowego Funduszu Rozwoju dróg. 150 00:16:56.560 --> 00:17:06.010 Samorządowych wyniosły 3738247 zł. Są 151 00:17:06.020 --> 00:17:08.400 tu jeszcze grosze, ale nie będę to państwo podobał. 152 00:17:10.010 --> 00:17:14.790 Partycypacja finansowa gminy Przedecz. W tych pozostałych środkach 153 00:17:16.070 --> 00:17:20.620 podjęciu tych yy rządowych wina przekazała 154 00:17:20.630 --> 00:17:25.920 40% i to jest kwota 802505 zł. 155 00:17:27.150 --> 00:17:31.360 Udział powiatu 60% i powiat wyłoży na tą drogę 156 00:17:31.370 --> 00:17:34.760 1203758 zł. 157 00:17:35.660 --> 00:17:39.970 No i to zadanie stanowi Państwo zostało zakończone. O 158 00:17:39.980 --> 00:17:44.690 dłuższy zakończony były odbiorem było zakończony odbiorem. Teraz 159 00:17:44.700 --> 00:17:45.740 2 temat. 160 00:17:47.400 --> 00:17:51.710 Remont dróg powiatowych remont drogi Powiatowej w miejscowości Katarzyna. 161 00:17:51.720 --> 00:17:56.400 Dokończenie właśnie budowy tej gry remontu drogi w katarzynie i w miejscowości 162 00:17:56.740 --> 00:18:02.320 Zalesie do granic gminą hadała do wsi clin hmm. 163 00:18:04.780 --> 00:18:09.510 Oraz dużo państwa w ramach remontu 2. Powiedzmy 164 00:18:09.520 --> 00:18:13.530 zakresie odcinek to jest drogi. Remont drogi powiatowej w 165 00:18:13.540 --> 00:18:18.010 miejscowości to jest lasy. To są granice 166 00:18:18.020 --> 00:18:22.530 jeszcze sołectwa dziwia, ale to mówimy, nowa wieś wielka 167 00:18:23.280 --> 00:18:27.400 hmm także tutaj jak ta i tak. 168 00:18:28.990 --> 00:18:30.520 W okresie od. 169 00:18:31.230 --> 00:18:35.420 19 lipca do 28 wykonano prace 170 00:18:35.430 --> 00:18:38.440 remontowe na tych właśnie drogach powiatowych. 171 00:18:39.740 --> 00:18:44.410 I podaje koszt remontu drogi katarzynie i zalesiu. 172 00:18:44.420 --> 00:18:48.470 To jest długo 735 m te 2 odcinki, które dostały 173 00:18:48.480 --> 00:18:56.770 dokończenia kosztowało to 253142 zł, natomiast 174 00:18:56.780 --> 00:19:00.690 koszt remontu drogi w powiatowej dziwią. 175 00:19:01.430 --> 00:19:06.000 O długości 990 m. Koszty 176 00:19:06.130 --> 00:19:11.510 tej budowy było 304258 zł. Łączny 177 00:19:11.520 --> 00:19:18.540 koszt remontu tych dróg powiatowych wyniósł 557400 zł. Gmina 178 00:19:18.920 --> 00:19:22.970 przekazała dotację na remonty dróg wysokości 179 00:19:23.430 --> 00:19:27.040 222960 zł. 180 00:19:29.470 --> 00:19:34.820 Ey kolejne inwestycje, które żeśmy realizowali, to 181 00:19:34.830 --> 00:19:39.200 jest. To są przebudowa dróg gminnych w podziale 182 00:19:39.210 --> 00:19:42.980 na 5 części. To był jeden za napięcie ści, tak. 183 00:19:44.210 --> 00:19:48.360 Yyy przebudowa drogi gminy, miejsko miejscowości arkusze 184 00:19:48.370 --> 00:19:48.870 wos. 185 00:19:51.590 --> 00:19:59.000 Jest już wykonana, kosztowała 269249 zł. Przebudowa 186 00:19:59.010 --> 00:20:08.280 drogi gminnej miejscowości dziwię wykonana 111239 zł. Przebudowa 187 00:20:08.290 --> 00:20:12.490 drogi w miejscowości Bronisze w. O wykonana ta inwestycja 188 00:20:12.730 --> 00:20:18.360 587597 zł. 189 00:20:19.920 --> 00:20:24.370 Ty kolejna inwestycja przebudowa drogi chodnika przy Placu Świętego 190 00:20:24.380 --> 00:20:32.870 Wawrzyńca. Przeczuciu wykonana koszt budowy 189584 zł. Te 191 00:20:32.880 --> 00:20:37.230 drogi zostały zakończone, ale jeszcze nie dokonaliśmy odbioru końcowego. 192 00:20:38.660 --> 00:20:43.360 Trwają pracę przy realizacji części 5. To 193 00:20:43.370 --> 00:20:47.690 jest przebudowa dróg wewnętrznych i parkingu przy 194 00:20:47.700 --> 00:20:51.850 przychodni zdrowia oraz ulicy 70 Lecia niepodległości 195 00:20:51.860 --> 00:20:52.470 Polski. 196 00:20:53.840 --> 00:20:59.690 To jest kosz, proszę państwa około około 400000, ale 197 00:20:59.700 --> 00:21:03.800 jeszcze ta prace trwają i i najbliższym czasie. Myślę, że 198 00:21:04.140 --> 00:21:07.940 również i ta inwestycja będzie zakończona. 199 00:21:10.720 --> 00:21:14.990 E kolejne inwestycje, które żeśmy Szanowni Państwo. 200 00:21:16.130 --> 00:21:19.170 Które realizujemy z polskiego ładu. 201 00:21:20.670 --> 00:21:25.500 Przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 202 00:21:25.710 --> 00:21:27.700 przed szuka zwany pszok. 203 00:21:29.070 --> 00:21:32.000 Trwają prace dotyczące realizacji tej inwestycji. 204 00:21:33.400 --> 00:21:37.940 Z uwagi na trudności związane z wyłonieniem jednego wykonawcy zadanie 205 00:21:38.320 --> 00:21:40.800 4 przetargu. 206 00:21:42.780 --> 00:21:47.550 Zostało podzielone na 2 części i tak pierwsza część 207 00:21:47.580 --> 00:21:49.370 obejmuje wykonanie. 208 00:21:50.420 --> 00:21:54.730 Robót budowlanych część 2 obejmuje dostawę maszyn 209 00:21:54.740 --> 00:21:59.190 i urządzeń. Wykonawcą pierwszej 210 00:21:59.360 --> 00:22:03.510 części jest firma dom styl 211 00:22:03.520 --> 00:22:08.430 Wojciech Szydłowski za kwotę z przetargu 212 00:22:08.480 --> 00:22:13.370 1225695 zł, a 213 00:22:13.380 --> 00:22:17.090 wykonawcą 2 części jest firma. 214 00:22:18.910 --> 00:22:23.580 Metalzbyt hurt spółka z o o. Bielsko białej 215 00:22:23.770 --> 00:22:29.310 za kwotę 9 93000 Zero 71 zł. 216 00:22:32.440 --> 00:22:36.870 Umowy z wybranym z wybranymi postępowaniach przetargowych wykonawcami 217 00:22:36.880 --> 00:22:41.930 została zawarta 18 lipca tego roku ogółem. 218 00:22:41.940 --> 00:22:45.390 Co że realizacji łącznie tych? 219 00:22:46.190 --> 00:22:47.470 2. 220 00:22:48.520 --> 00:22:56.080 Yyy pod inwestycji wyniesie 2218766 zł. 221 00:22:57.200 --> 00:23:01.340 Tu dojdą drobne e kwoty, bo zakresy 222 00:23:01.640 --> 00:23:05.950 trochę się zwiększył. Projekt, a nie przewidział pewnych rzeczy, ale 223 00:23:05.960 --> 00:23:10.530 o szczegółach będę państwa E informował kwota 224 00:23:10.540 --> 00:23:14.730 pozyskanych środków programu inwestycji strategicznych Polski. Ład na 225 00:23:14.740 --> 00:23:19.870 to zadanie wynosi 1659358 zł. 226 00:23:21.170 --> 00:23:24.210 Wkład własny gminy Przedecz wyniesie. 227 00:23:25.770 --> 00:23:28.970 559408 zł. 228 00:23:31.100 --> 00:23:35.130 Kolejna inwestycja, którą realizujemy w ramach 229 00:23:35.160 --> 00:23:36.520 polskiego ładu. 230 00:23:37.200 --> 00:23:41.270 To jest budowa 2 instalacji fotowoltaicznych o łącznej 231 00:23:41.280 --> 00:23:43.450 mocy 59 KW. 232 00:23:44.110 --> 00:23:46.520 Na potrzeby oczyszczalni ścieków przed 6. 233 00:23:48.050 --> 00:23:52.140 Na dzień dzisiejszy trwają prace dotyczące realizacji tej inwestycji. 234 00:23:53.030 --> 00:23:57.470 16 maja podpisaliśmy umowy z wykonawcą przetargu, 235 00:23:57.500 --> 00:24:01.730 wygrała firma przedsiębiorstwo robót Drogowo Mostowych Hmm 236 00:24:01.760 --> 00:24:06.760 szkoła na kwotę 560008 zł. 237 00:24:07.820 --> 00:24:11.150 N proszę państwa, EW ramach tego zadania. 238 00:24:13.560 --> 00:24:18.270 E jest wykonanie budowa instalacji 239 00:24:18.280 --> 00:24:21.120 fotowoltaicznej i. 240 00:24:22.170 --> 00:24:24.960 Położenie asfaltu. 241 00:24:25.660 --> 00:24:29.970 Na drodze dojazdowej na druż na drogach wewnętrznych 242 00:24:30.020 --> 00:24:35.030 odmulenie całego rowu przy drodze. Przebudowa 243 00:24:35.040 --> 00:24:39.370 przepustu, założenie szlabanu na wjeździe 244 00:24:40.020 --> 00:24:42.620 hmm. Ta inwestycja składa się. 245 00:24:44.210 --> 00:24:48.380 Nietypową fotowoltaicznej i tej 2 drogowej. 246 00:24:49.390 --> 00:24:51.660 EO, której mówię? 247 00:24:53.390 --> 00:25:02.020 Eee, pozyskaliśmy na to kwotę 408851 zł. Wtedy 248 00:25:02.030 --> 00:25:06.140 wydawało się, że to jest taka wielka suma, ale 249 00:25:06.150 --> 00:25:10.520 widzicie państwa, że inflacja, a doszły 250 00:25:10.530 --> 00:25:15.560 te dodatkowe sprawy. Jak powiedzmy, położenie asfaltu 251 00:25:15.570 --> 00:25:20.170 na wszystkich drogach także tutaj do tego zadania 252 00:25:20.450 --> 00:25:24.550 dokładamy 151157 zł. 253 00:25:26.660 --> 00:25:30.930 Kolejne zadanie, które żeśmy zrealizowali, to jest zakup elektrycznego autobusu 254 00:25:30.940 --> 00:25:35.490 szkolnego i budowa stacji ładowania z wykorzystaniem odnawialnych 255 00:25:35.500 --> 00:25:39.570 źródeł energii w celu zapewnienia bezpiecznej ekologicznej drogi do 256 00:25:40.020 --> 00:25:44.390 do szkoły dzieci z obszarów gminy. Przez no pod takim hasłem to zadanie 257 00:25:44.400 --> 00:25:48.450 jest realizowane, było realizowane, zakończono realizację 258 00:25:48.460 --> 00:25:52.830 zadania. 29 lipca dokonano odbioru 259 00:25:52.840 --> 00:25:54.860 autobusu i stacji ładowania. 260 00:25:54.910 --> 00:25:59.440 3 sierpnia wykonano czynności dozoru technicznego 261 00:25:59.450 --> 00:26:04.260 i wynik badania urzędu Dozoru technicznego. 262 00:26:04.490 --> 00:26:07.840 Uzyskano świadectwo pozytywne. 263 00:26:09.910 --> 00:26:14.160 Sierpniu odbywały się szkolenia kierowcy 264 00:26:14.170 --> 00:26:18.440 oraz czynności odbioru autobusu złożoną Narodowy Fundusz 265 00:26:18.450 --> 00:26:22.830 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wnioski o wypłatę środków 266 00:26:22.840 --> 00:26:27.730 z dotacji z pożyczki. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie 267 00:26:28.030 --> 00:26:31.730 i gmina Przedecz otrzymała wypłatę środków. 268 00:26:32.760 --> 00:26:37.030 Które pozwoliły na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, czyli 269 00:26:37.040 --> 00:26:41.370 temat jest uregulowany, zapłacono Niu 1 Września 270 00:26:41.380 --> 00:26:45.780 dokonaliśmy uroczystego przekazania autobusu do używania 271 00:26:46.600 --> 00:26:51.090 w szkole podstawowej sercu na ręce pana 272 00:26:51.660 --> 00:26:53.580 dyrektora szkoły. 273 00:26:55.340 --> 00:26:59.470 Modernizacja 7 zadanie modernizacja budynku 274 00:26:59.480 --> 00:27:01.290 przychodni zdrowia przeczył. 275 00:27:03.180 --> 00:27:07.310 E zakończono realizację tego zadania. 9 Września 276 00:27:07.320 --> 00:27:11.630 dokonaliśmy komisyjnego odbioru robót. Wykonawcą robót 277 00:27:11.640 --> 00:27:16.270 była firma leopard bud spółka z o o pana 278 00:27:16.280 --> 00:27:20.290 Jacka Trzebnickiego z Godowa za kwotę 279 00:27:20.300 --> 00:27:25.010 320947,44 zł. 280 00:27:26.300 --> 00:27:30.690 F terminem gwarancji 72 miesiące. Zadanie zostało 281 00:27:30.700 --> 00:27:35.110 wykonane w terminie. Zadanie jest hmm 282 00:27:35.140 --> 00:27:35.950 zapłacone. 283 00:27:38.060 --> 00:27:39.420 E 8 temat. 284 00:27:41.540 --> 00:27:45.700 Yyy, proszę państwa yy, które realizujemy, jesteśmy 285 00:27:45.710 --> 00:27:49.860 w trakcie, to jest modernizacja stacji uzdatniania wody w dziwią. 286 00:27:51.350 --> 00:27:55.520 E trwają pracę. W lipcu zawarliśmy umowę 287 00:27:55.550 --> 00:28:00.300 w sprawie realizacji tego tego zadania. Wykonawcą 288 00:28:00.330 --> 00:28:05.120 robót jest firma przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne Keram. 289 00:28:05.860 --> 00:28:10.590 Marek fali nas grajewa województwie 290 00:28:10.600 --> 00:28:14.890 podlaskim kawał drogi za kwotę 291 00:28:15.380 --> 00:28:19.590 405900 zł brutto z 292 00:28:19.600 --> 00:28:23.930 terminem hmm gwarancji 60 miesięcy. Zakończenie 293 00:28:23.940 --> 00:28:28.610 prac planowane jest do końca roku 2022. 294 00:28:30.330 --> 00:28:34.480 E sierpniu wydałem takie upoważnienie dla zakładu usług 295 00:28:34.490 --> 00:28:39.050 wodnych do nadzorowania prac i zgłaszania uwag dotyczących realizacji. 296 00:28:39.310 --> 00:28:43.420 Zadania są jak gdyby inspektorem nadzoru, 297 00:28:43.450 --> 00:28:47.910 ponieważ tam są, będą wymieniane. Wszystkie hydrofory będą 298 00:28:47.940 --> 00:28:52.120 stawiane pompy, które bezpośrednio hmm i przebudowa 299 00:28:52.130 --> 00:28:55.250 tych rurociągu będą toczyły wodę do do sieci. 300 00:28:57.670 --> 00:29:01.880 Ech kolejny temat, który realizowaliśmy w tym okresie 301 00:29:02.420 --> 00:29:06.710 wakacyjnym, to jest zakup i montaż 14 hybrydowych 302 00:29:06.720 --> 00:29:11.120 ram latarni ulicznych solarnych 100 giną wiatrową. 303 00:29:12.850 --> 00:29:17.110 Wiedniu, żeśmy zawarli umowę z wykonawcą. To jest yy 304 00:29:17.650 --> 00:29:22.200 firma LED pana Jacek 305 00:29:22.230 --> 00:29:27.340 Kozar na kwotę 149814 zł w 306 00:29:27.350 --> 00:29:31.940 ramach realizacji umowy zostało zamontowany 14 lamp. 307 00:29:32.980 --> 00:29:37.260 Ty i teraz podam państwu lokalizacji. Obwodnica dołożono 308 00:29:37.270 --> 00:29:41.510 3 latarnie Lipina, jedna 309 00:29:42.040 --> 00:29:46.430 parku siebie 2 sztuki wijewo kolonia jedna 310 00:29:46.440 --> 00:29:49.070 sztuka chuck o czym jedna sztuka. 311 00:29:49.770 --> 00:29:53.900 Ey rybno w 312 00:29:53.930 --> 00:30:00.020 to jest przy posesjach, pan Men czekalski mariański EM. 313 00:30:01.260 --> 00:30:05.330 Tam jak wy jest ujście rzeki rzeki. Początek 314 00:30:05.340 --> 00:30:06.470 rzeki Noteć. 315 00:30:07.280 --> 00:30:11.380 To jest rybno już za granicami miasta Przedecz 316 00:30:11.820 --> 00:30:15.980 dziewczyno pólko 2 sztuki holenderki, jedna 317 00:30:16.200 --> 00:30:19.210 Kolonia góry 2 2 2 lampy. 318 00:30:21.180 --> 00:30:25.340 Chcę poinformować Wysoką Radę szanowny państwa, że obecnie 319 00:30:25.350 --> 00:30:29.790 gmina Przedecz posiada już 49 ulicznych latarni hybrydowych 320 00:30:29.800 --> 00:30:31.270 solarną wiatrowych. 321 00:30:32.460 --> 00:30:36.720 No, to jest najlepszy, myślę rozwiązanie w obliczu rosnących cen energii. 322 00:30:37.630 --> 00:30:40.090 I konieczności ochrony środowiska. 323 00:30:41.900 --> 00:30:45.600 Hmm tutaj w energię dostarcza słońce. 324 00:30:47.910 --> 00:30:52.340 10 temat, którym żeśmy się zajmowali, to jest zakup i montaż matury. 325 00:30:52.350 --> 00:30:56.380 Masztu flagowego? W ramach projektu pod biało czerwoną. 326 00:30:57.830 --> 00:31:01.920 Projekt pod biało czerwoną zakładał finansowanie 327 00:31:01.930 --> 00:31:06.000 przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Prezesa Rady 328 00:31:06.010 --> 00:31:10.500 Ministrów, zakupu masztów i flag oraz instalacji 329 00:31:10.510 --> 00:31:12.520 w każdej z gmin w Polsce. 330 00:31:14.360 --> 00:31:18.390 Której mieszkańcy dołączą do projektu pod biało czerwoną. O 331 00:31:18.400 --> 00:31:23.070 tym, czy gminie ma stanąć ufundowany przez rząd masz mieli 332 00:31:23.080 --> 00:31:26.890 zdecydować sami mieszkańcy nie internetowym głosowaniu. 333 00:31:28.030 --> 00:31:32.060 Minie Przedecz oddano 130 głosów, uzyskując wymaganą 334 00:31:32.070 --> 00:31:35.930 ilość i kwalifikując się do projektu. 335 00:31:36.640 --> 00:31:40.770 Głosowaniu wzięli uczniowie, uczniowie oraz pracownicy 336 00:31:40.780 --> 00:31:44.940 szkoły przeczy oraz pracownicy Urzędu Miasta i gminy oraz 337 00:31:44.950 --> 00:31:50.120 mieszkańcy naszej gminy w województwie wielkopolskim. 338 00:31:51.400 --> 00:31:55.650 Hmm do projektu zakwalifikowało się 112 samorządów. 339 00:31:56.500 --> 00:32:00.610 I tym samym z stanie 112 stanęło. Myślę 340 00:32:00.620 --> 00:32:05.930 112 masztów mina przede w luty 2022 roku 341 00:32:06.120 --> 00:32:10.490 potwierdziła udział i złożyła na ręce wojewody wielkopolskiego wniosek 342 00:32:10.500 --> 00:32:13.090 o sfinansowanie zakupu masztów flagi. 343 00:32:13.870 --> 00:32:18.660 Wraz z Pamiątkową Tabliczką spawnią 30 czerwca 344 00:32:18.890 --> 00:32:23.220 zawarłam umowę z wojewodą Wielkopolskim. Wartość zrealizowanych 345 00:32:23.230 --> 00:32:27.260 zadania hmm wyniosła 8000 zł i została w 346 00:32:27.270 --> 00:32:31.400 100 procentach finansowana ze środków dotacji celowej. 347 00:32:34.390 --> 00:32:38.780 Chce dodać, że na terenie jak jesteśmy na terenie szkoły, to też cypio informacji. 348 00:32:38.790 --> 00:32:43.070 Za terenie szkoły wykonano szeroką przesuwną bramę. 349 00:32:44.280 --> 00:32:48.430 Do wjazdu pojazdów, między innymi autobusu 350 00:32:48.440 --> 00:32:52.450 elektrycznego i kosz tej bramy to kwota około 351 00:32:52.460 --> 00:32:54.170 20000 zł. 352 00:32:55.610 --> 00:32:59.860 Kolejna inwestycja, którą się zajmujemy obecnie. To jest budowa 353 00:32:59.870 --> 00:33:03.520 hali widowiskowo sportowej przy szkole podstawowej przed szu. 354 00:33:04.220 --> 00:33:08.350 W dniu 11 lutego tego roku złożyliśmy wniosek o 355 00:33:08.360 --> 00:33:11.970 dofinansowanie zadania dniu 14. 356 00:33:12.700 --> 00:33:17.040 Czerwca otrzymaliśmy promesę wstępną dotyczącą finansowania 357 00:33:17.050 --> 00:33:17.830 zadania. 358 00:33:19.300 --> 00:33:23.810 Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo sportowej 359 00:33:23.820 --> 00:33:24.750 przeczuciu. 360 00:33:25.940 --> 00:33:30.310 Której zlokalizowane będzie pełnowymiarowe boisko, główne 361 00:33:30.740 --> 00:33:34.810 trybuny zaplecze obejmujące kompleks szatniowo, 362 00:33:34.820 --> 00:33:39.410 sanitarne, pomieszczenia wc i prysznice, pomieszczenia 363 00:33:39.420 --> 00:33:43.510 nauczycielską, trenerskie pomieszczenia techniczne, na 364 00:33:43.520 --> 00:33:48.730 przykład magazyn na sprzęt sportowy i tym podobnie przewidywana 365 00:33:48.740 --> 00:33:53.290 wartość inwestycji 11100000 zł na dzień składania 366 00:33:53.300 --> 00:33:56.190 wniosków. Taka jest kwota i taką kwotą. 367 00:33:56.240 --> 00:33:57.150 Operujemy. 368 00:33:58.100 --> 00:33:59.440 EM. 369 00:34:01.370 --> 00:34:04.580 Deklaracje e deklarowana kwota udziału własnego. 370 00:34:05.770 --> 00:34:09.760 Proszę państwa, to jest 10 10%. 371 00:34:11.890 --> 00:34:17.110 Wnioskowaliśmy o kwotę 9990000. 372 00:34:19.510 --> 00:34:23.960 W okresie tym wakacyjnym przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy 373 00:34:23.970 --> 00:34:28.370 dokumentacji projektowej oraz zlecono wykonanie map geodezyjnych. 374 00:34:28.400 --> 00:34:33.180 Obecnie trwają prace dotyczące uzgodnienia koncepcji lokalizacyjne 375 00:34:33.190 --> 00:34:35.120 i budowanej hali. 376 00:34:38.370 --> 00:34:43.060 Kolejny temat, którym Szanowni Państwo się zajmujemy, 377 00:34:43.510 --> 00:34:48.000 to jest zadanie pod nazwą przystań centrum rekreacji 378 00:34:48.310 --> 00:34:53.020 miejscowości Wsi rybno naszej gminy 379 00:34:53.690 --> 00:34:58.120 trwają prace dotyczące realizacji inwestycji 10 maja 380 00:34:58.870 --> 00:35:02.960 zawartą umowę z samorządem województwa na dofinansowanie zadania 381 00:35:02.970 --> 00:35:07.140 ze środków programu program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 382 00:35:07.150 --> 00:35:10.020 lata 2014 20. 383 00:35:11.420 --> 00:35:15.910 Wykonywane są pracę czy wykonane zostały prace dotyczące utwardzenia 384 00:35:15.920 --> 00:35:20.030 terenu oraz montażu urządzeń placu zabaw dla dzieci. 385 00:35:20.060 --> 00:35:24.110 Te 2 elementy zostały wykonane, pozostały do wykonania 386 00:35:24.120 --> 00:35:28.570 i montaż gablota informacyjna. To jest trakcie 387 00:35:29.020 --> 00:35:31.550 jest zlecone. Hmm wydruk. 388 00:35:32.660 --> 00:35:36.830 Napisów oraz drewniana altana integracyjna. No to są 389 00:35:36.840 --> 00:35:41.150 trochę problemy, ponieważ cena drewna wzrosła i i i ale 390 00:35:41.160 --> 00:35:46.510 niebawem ta altana dojedzie do nas i zostanie ustawiona. Planowany 391 00:35:46.520 --> 00:35:50.540 termin zakończenia realizacji tego projektu to październik tego 392 00:35:50.720 --> 00:35:51.540 tego roku. 393 00:35:53.300 --> 00:35:55.910 Kolejne 13 temat. 394 00:35:56.710 --> 00:35:58.800 Którym się zajmujemy? 395 00:36:00.530 --> 00:36:05.110 Cyfrowa gmina granty popegieerowskie mina 396 00:36:05.120 --> 00:36:09.560 przed otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Cyfrowa gmina wsparcie 397 00:36:09.570 --> 00:36:13.670 dzieci z rodzin popegieerowskich rozwoju cyfrowych 398 00:36:13.680 --> 00:36:17.800 granty PL Gr. Pozyskane środki przeznaczono na 399 00:36:17.830 --> 00:36:21.940 wsparcie rodzin popegieerowskich z dziećmi, zakresie dostępu do 400 00:36:21.950 --> 00:36:26.220 sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Kwota 401 00:36:26.230 --> 00:36:30.370 grantu była w 100 procentach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu 402 00:36:30.380 --> 00:36:31.870 Rozwoju Regionalnego. 403 00:36:32.080 --> 00:36:34.670 Program operacyjny, Polska Cyfrowa. 404 00:36:36.300 --> 00:36:41.650 A jej wartość nie wyniosła 48000 zł i 405 00:36:41.660 --> 00:36:45.800 w ramach tego projektu zakupiliśmy gmina zakupiła 406 00:36:46.040 --> 00:36:51.340 11 laptopów oraz jeden komputer stacjonarny. Zakupione 407 00:36:51.350 --> 00:36:55.800 zakupiono w ramach projektu 12 kompleksów oprogramowania 408 00:36:55.810 --> 00:36:59.890 biurowego i antywirusowego, a także ubezpieczony sprzęt na rok 409 00:36:59.900 --> 00:37:00.570 czasu. 410 00:37:01.410 --> 00:37:05.420 Każde z dzieci otrzymało również komplecie, słuchawki komputerowe. 411 00:37:05.890 --> 00:37:10.320 Podjęte działania wpłyną na sprawne i skuteczne działania w walce 412 00:37:10.350 --> 00:37:14.420 z pandemią COVID 19 oraz przeciwdziałanie 413 00:37:14.430 --> 00:37:18.600 skutkom kryzysu wywołanego pandemią powiedziec naście 414 00:37:18.610 --> 00:37:22.860 zakupiony i przekazany w dniu 1 Września sprzęt będzie służył 415 00:37:22.870 --> 00:37:27.640 dzieciom młodzieży zamieszkał zamieszkującym teren gminy Przedecz. 416 00:37:27.830 --> 00:37:31.450 To przekazanie się odbyło tutaj zamku uroczyście. 417 00:37:31.850 --> 00:37:35.950 I myślę, że na na fejsbuku państwo, żeśmy mogliście to 418 00:37:36.270 --> 00:37:40.920 e zaobserwować, a może i nawet na naszej stronie urzędu. 419 00:37:41.530 --> 00:37:45.880 Kolejny temat związany to jest cyfrowa 420 00:37:45.890 --> 00:37:50.420 gmina rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie 421 00:37:50.430 --> 00:37:52.740 cyfrowej odporności na zagrożenia. 422 00:37:54.340 --> 00:37:58.740 Mina realizuje ten wniosek w ramach rządowego programu cyfrowa gmina. Pozyskane 423 00:37:58.750 --> 00:38:02.920 środki zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie 424 00:38:03.250 --> 00:38:07.760 cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta. Inny sprzedać, sprzedać oraz jednostek 425 00:38:07.770 --> 00:38:09.600 organizacyjnych gminy Przedecz. 426 00:38:10.460 --> 00:38:15.410 Celem realizacji grantu jest troll tu i cyfrowy poprawa cyfryzacji 427 00:38:15.420 --> 00:38:19.550 biur wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Przedecz, a także 428 00:38:19.560 --> 00:38:24.430 zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowego systemu informatycznego 429 00:38:24.440 --> 00:38:26.180 poprzez zakup sprzętu. 430 00:38:27.470 --> 00:38:31.680 Edukację i zwiększenie kompetencji cyfrowych urzędników, wzmocnienie 431 00:38:31.690 --> 00:38:36.540 cyfrowej odporności na zagrożenia oraz przeprowadzenie obligatoryjnego 432 00:38:36.550 --> 00:38:41.800 audytu cyberbezpieczeństwa urzędu. Dofinansowanie 433 00:38:41.930 --> 00:38:48.750 projektu wynosi 100%, a jest to kwota 122130 zł. 434 00:38:50.090 --> 00:38:55.100 Często zlecono przeprowadzenie obowiązku obowiązujący diagnozy cyberbezpieczeństwa 435 00:38:55.110 --> 00:38:59.260 audytu. Obecnie trwa dalsza realizacja projektu oraz 436 00:38:59.290 --> 00:39:03.440 analiza diagnozy. Zakupy niezbędnych urządzeń sprzętu 437 00:39:03.450 --> 00:39:06.530 zaplanowane na termin późniejszy. 438 00:39:10.670 --> 00:39:14.360 N proszę państwa i teraz, hmm? Wniosek? 439 00:39:15.120 --> 00:39:16.700 O płatność prow. 440 00:39:18.460 --> 00:39:22.840 Marcu opracowano i złożono wniosek o płatność operacji. Poprawa 441 00:39:22.850 --> 00:39:27.090 warunków życia mieszkańców obszarów minut przerwy poprzez przebudowę wodociągu, 442 00:39:27.430 --> 00:39:31.580 sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków lipcu. Urząd 443 00:39:31.590 --> 00:39:35.930 Marszałkowski przeprowadził kontrolę realizacji zadania oraz kontrolę 444 00:39:35.940 --> 00:39:40.220 dokumentacji. Protokół z kontroli sporządzono bez uwag. Środki 445 00:39:40.230 --> 00:39:44.390 wysokości 910475 zł zostały 446 00:39:44.400 --> 00:39:50.650 wypłacone w całości. Jest to zadania, gdyby z pogranicza roku 2021 22, bo 447 00:39:50.660 --> 00:39:51.890 było to rozliczane. 448 00:39:52.250 --> 00:39:56.940 E realizacja główna była 2021 EI. To 449 00:39:56.950 --> 00:40:01.340 jest, proszę państwa, etat umowa o hmm, 450 00:40:01.370 --> 00:40:05.980 kanalizacji oczyszczalni. To jest to zadanie także, że 451 00:40:06.010 --> 00:40:10.090 środki zostały wypłacone przekazane dla gminy 452 00:40:10.120 --> 00:40:14.480 całość. Ja bym miał tyle Szanowni 453 00:40:14.490 --> 00:40:18.650 Państwo, jeśli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia czy niejasności, to 454 00:40:18.680 --> 00:40:22.760 postaram się uzupełnić. Dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję panie Wójcie, państwo 455 00:40:22.770 --> 00:40:23.140 radni. 456 00:40:23.200 --> 00:40:25.280 Jakieś pytania? Bardzo proszę pan radnych. 457 00:40:28.620 --> 00:40:33.160 Panie burmistrzu, Panie przewodniczący Szanowni radni, ja już nie po raz kolejny 458 00:40:33.170 --> 00:40:37.470 zwracałem się z prośbą o lampę hybrydową i na poprzedniej 459 00:40:37.480 --> 00:40:41.940 tam sesji pan burmistrz obiecał, że będzie taka lampa, hybrydowa, postawiony miejscowości 460 00:40:41.950 --> 00:40:46.140 dziwię po raz kolejny się nie doczekałem. Chciałbym się też dowiedzieć, 461 00:40:46.150 --> 00:40:50.480 kto wybiera te miejsca, gdzie są te lampy, w których się je tam 462 00:40:50.650 --> 00:40:55.110 stawia, bo Pan burmistrz mówił, że nie będą oświetlać 463 00:40:55.120 --> 00:40:56.300 prywatnych posesji. 464 00:40:56.740 --> 00:41:01.210 A tak moje spostrzeżenia, że no stoją w takich miejscach. Lepsze 465 00:41:01.220 --> 00:41:05.550 są punkty bardziej niebezpieczne skrzyżowania tam 466 00:41:05.560 --> 00:41:06.750 powinny stać lampy. 467 00:41:07.770 --> 00:41:11.980 Chciałbym na to zwrócić uwagę, bo no skrzyżowanie w kolanko 468 00:41:11.990 --> 00:41:16.240 wie tak ja tam mówię, no tam dużo dużo jest yy 469 00:41:16.380 --> 00:41:20.930 kolizji powinno być doświetlone wiaty przystankowe 470 00:41:20.940 --> 00:41:25.130 też tam powinny stać. Chciałbym się dowiedzieć jeszcze, panie Burmistrzu, mógłby 471 00:41:25.140 --> 00:41:29.560 Pan poinformować mnie, bo tak jeździłem po tych wioskach i ile 472 00:41:29.570 --> 00:41:35.260 lamp stoi w każdym sołectwie, bo tak zauważyłem tu 6 7 No 473 00:41:35.270 --> 00:41:37.240 dziwnie jakoś jest pominięte. 474 00:41:38.320 --> 00:41:42.130 A jest tych skrzyżowań i miejscu, gdzie powinny takie lampy stać. 475 00:41:42.950 --> 00:41:47.210 Dziękuję bardzo, dziękuję. Ktoś z Państwa radnych 476 00:41:47.830 --> 00:41:51.930 jeszcze jakieś pytania odnośnie teraz czy później? Panie burmistrzu 477 00:41:52.350 --> 00:41:54.860 odnosi się pan do tych słów? 478 00:41:56.470 --> 00:42:00.980 To jedno pytanie, bo na radnego ewentualnie ilość rozmieszczenie wygląda, a 479 00:42:00.990 --> 00:42:05.420 nie wiem, w którym miejscu, którą my lokalizacja panu chodzi dziwią nie wiem. 480 00:42:09.040 --> 00:42:09.490 Haha. 481 00:42:13.720 --> 00:42:17.770 Szczerze otwartej przestrzeni z drogą gruntową. Tak to skrzyżowanie z drogą gruntową, 482 00:42:17.780 --> 00:42:21.870 która biegnie do arkuszowa tak tak na czy mógł nie. No nie nie 483 00:42:21.880 --> 00:42:26.190 żeśmy głównie montowali te lampy tam, gdzie po prostu no była zasadne bardziej. 484 00:42:26.200 --> 00:42:30.290 Natomiast no jest ograniczona ilość tych lamp i no nie 485 00:42:30.300 --> 00:42:35.690 mogliśmy spełnić wszystkich e tych oczekiwań państwa. Hmm, 486 00:42:37.000 --> 00:42:41.150 możemy przyszłości, jeśli będą środki zaplanować możemy 487 00:42:41.160 --> 00:42:42.930 więcej tych lam ustawiać. 488 00:42:43.650 --> 00:42:47.740 Na dzień dzisiejszy E tak przy przetarg się odbył i tyle 489 00:42:47.750 --> 00:42:52.040 wam za tą kwotę mogliśmy kupić i tak, żeśmy ustawili. Jak państwo 490 00:42:52.050 --> 00:42:56.510 podałem, prawda? Hmm, ciebie będziemy oświetlać tak dokładnie 491 00:42:56.520 --> 00:43:01.110 ile lam i tak dalej. Być może będziemy. Hmm niestety musieli oświetlenie 492 00:43:01.120 --> 00:43:05.190 wyłączyć z uwagi na wysokie ceny energii gminy nie będzie stać 493 00:43:05.200 --> 00:43:05.660 żeby. 494 00:43:06.920 --> 00:43:11.360 Oświetlać wszystkie miejscowości czy czy powiedzmy wręcz 495 00:43:11.370 --> 00:43:13.440 zrobić z nocy dzień, no. 496 00:43:15.540 --> 00:43:20.170 Energia z do szałaj myślę, że w takich miejscach 497 00:43:20.260 --> 00:43:24.920 no jak plac wolności czy główne jakieś ulice dzieci skrzyżowania. 498 00:43:24.930 --> 00:43:29.250 Owszem natomiast no, no nie, nie zadajcie państwo, że że wszędzie 499 00:43:29.260 --> 00:43:33.570 będą latarnie, bo pani przychodzi do mnie i panie burmistrzu, 500 00:43:33.600 --> 00:43:38.050 no nima lampy, dobrze by było żebyś pan postawi lampę, bo nie mogę do łóżka trafić 501 00:43:38.060 --> 00:43:42.110 nie, no nie, no naprawdę to ja nie wymyśliłem, taka jest prawda, 502 00:43:42.120 --> 00:43:44.930 no tak to wygląda. 503 00:43:45.280 --> 00:43:49.380 Natomiast jeśli będzie nowy budżetu i w budżecie zaplanujemy do dat do nowe 504 00:43:49.390 --> 00:43:54.460 środki, to zakupimy i ten wniosek. Myślę, 505 00:43:54.470 --> 00:43:59.120 że uwzględnimy, ale pierwszej kolejności tam, gdzie jest bardziej zasadne, postawiliśmy 506 00:43:59.130 --> 00:44:03.300 te te lamp. Dziękuję pan dobrą są bardzo proszę 507 00:44:03.310 --> 00:44:07.610 podać panie burmistrzu maja po raz kolejny powiem, że to niektórych miejscach 508 00:44:07.620 --> 00:44:12.010 są niezasadne. Na holenderka Ach są przykład przy prywatnych posesjach 509 00:44:12.020 --> 00:44:15.040 przy ogródkach, przy wjazdach do domu. 510 00:44:15.120 --> 00:44:19.210 No panie burmistrzu jest wiele skrzyżowań na holenderka ach nie 511 00:44:19.220 --> 00:44:23.330 powiem, nie będę było, nie będę mówił, że oświetla do prywatną pozycje czy 512 00:44:23.340 --> 00:44:27.740 jest nie? No przy przy umawiam państwa metrów od 513 00:44:27.770 --> 00:44:32.070 zabudowań, tak i to jest prosta droga, tam nie ma skrzyżowania, nie ma, nie ma przystanku, 514 00:44:32.100 --> 00:44:36.140 proszę się przejechać na holenderki zobaczyć, a pani burmistrz nie odpowiedział mi pan, bo 515 00:44:36.360 --> 00:44:40.390 prosiłbym podać ile jest lamp na każdy i każdym sołectwie, no nie 516 00:44:40.400 --> 00:44:42.670 powiedział pan, dziękuję. 517 00:44:49.510 --> 00:44:53.980 Oto, myślę, że jakąś informację pan dostanie wina zasadzie interpelację. 518 00:44:55.070 --> 00:44:59.550 No dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze za 519 00:44:59.560 --> 00:45:03.680 tym informuję, że informacje o pracy została przez państwa radnych 520 00:45:03.690 --> 00:45:07.810 przyjęta? Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6. Bardzo proszę Panią skarbnik 521 00:45:07.820 --> 00:45:11.740 o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 22 rok. 522 00:45:17.340 --> 00:45:22.140 Uchwała Rady Miejskiej Sprzetu z dnia 22 Września dwutysięcznego 523 00:45:22.150 --> 00:45:26.390 20 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 524 00:45:26.420 --> 00:45:30.640 2000 22 rok na podstawie artykułu 18 ustęp 525 00:45:30.650 --> 00:45:35.130 2 Pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych 526 00:45:36.190 --> 00:45:40.620 oraz art. § 111 Pkt 1 hmm 527 00:45:40.650 --> 00:45:45.220 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 528 00:45:45.230 --> 00:45:46.080 tego państwa. 529 00:45:46.450 --> 00:45:50.880 Rada Miejska przed uchwala co następuje § pierwszy uchwale 530 00:45:50.890 --> 00:45:58.080 Rady Miejskiej Sprzetu nr 23 łamane na 170 X 2021 28 grudnia, 531 00:45:58.090 --> 00:46:03.580 dwutysięcznego 21 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2000 22 rok 532 00:46:03.590 --> 00:46:08.520 ze zmianami dokonanymi zarządzeniami burmistrza oraz uchwałami Rady dokonuje 533 00:46:08.530 --> 00:46:12.720 się następujących zmian, Pkt 1 § Pierwszy ustęp Pierwszy 534 00:46:12.730 --> 00:46:16.740 uchwały otrzymuje nowe brzmienie, ustala się dochody budżetu na 535 00:46:16.750 --> 00:46:18.460 2000 22 rok. 536 00:46:18.900 --> 00:46:25.850 W łącznej kwocie 30067675,18 zł. Z 537 00:46:25.860 --> 00:46:33.900 tego dochody bieżące 24411544,83 zł i dochody majątkowe 538 00:46:33.910 --> 00:46:39.570 w kwocie 5656130,35 zł. Zgodnie 539 00:46:39.580 --> 00:46:43.630 z załącznikiem nr jeden do uchwały i w załączniku nr jeden 540 00:46:43.640 --> 00:46:52.610 do uchwały dochody gminy zwiększa się o 4446324,15 zł. 541 00:46:52.670 --> 00:46:53.560 Jak niżej. 542 00:46:54.860 --> 00:47:00.400 Dział 608 616 § 63 0 0 8 zwiększamy 543 00:47:00.410 --> 00:47:04.540 o 79000 to jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 544 00:47:04.550 --> 00:47:08.820 na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól dział 545 00:47:08.830 --> 00:47:13.250 720 rozdział 720 95 to jest 546 00:47:13.280 --> 00:47:18.080 Hmm zadanie realizowane w ramach projektu cyfrowa gmina zmieniamy 547 00:47:18.090 --> 00:47:22.380 klasyfikację budżetową, zwiększamy § 20 57 o 548 00:47:22.390 --> 00:47:23.780 42000. 549 00:47:24.380 --> 00:47:29.510 30 zł, a zmniejszamy § 62 X 57 również 550 00:47:29.520 --> 00:47:35.350 o tą kwotę w dziale 756 rodzin 756 18 zwiększamy 551 00:47:35.380 --> 00:47:39.410 dochody z tytułu opłat za sprzedaż hurtową 552 00:47:39.420 --> 00:47:44.350 napojów alkoholowych o 9018 zł się 80 groszy 553 00:47:45.210 --> 00:47:49.530 dział 758 rozdział 758 0 1 § 554 00:47:49.640 --> 00:47:55.680 29 20 to jest subwencja oświatowa zwiększamy o 76644. 555 00:47:56.290 --> 00:48:01.180 Dział 8 Set jeden rozdział 801 0 4 § 20/30 zwiększamy 556 00:48:01.190 --> 00:48:05.460 o 14000 rozdziale 801 13 to jest dowóz 557 00:48:05.470 --> 00:48:12.140 dzieci zwiększamy § Zero 95 o 9661 zł dziale 558 00:48:12.150 --> 00:48:16.760 853 rozdziały 853 95 § 559 00:48:16.770 --> 00:48:23.780 21 80 to są dodatki węglowe 3978000 dział 560 00:48:23.790 --> 00:48:27.270 855 rozdziale 855 0 2. 561 00:48:27.320 --> 00:48:32.650 To są świadczenia rodzinne, zwiększamy dotacje o 280000 zł, dział 562 00:48:32.660 --> 00:48:35.170 dziewięc rozdział 900 0 1 to jest. 563 00:48:35.940 --> 00:48:39.990 Gospodarka wodna zmieniamy klasyfikację, zmniejszamy 564 00:48:40.000 --> 00:48:45.230 § 60 90 a zwiększamy 63 70 to 565 00:48:45.240 --> 00:48:49.290 jest kwota 408851 zł dział 566 00:48:49.300 --> 00:48:53.670 90 900 0 2 również zmiana klasyfikacji z § 567 00:48:53.680 --> 00:48:58.790 60 90 nowy § 63 70 kwota 568 00:48:58.800 --> 00:49:03.480 1659358 zł 35 groszy 569 00:49:03.840 --> 00:49:07.930 § 2 ustęp pierwszy otrzymuje nowe brzmienie, ustala się wydatki 570 00:49:07.940 --> 00:49:10.300 budżetu na 2022 rok. 571 00:49:10.610 --> 00:49:18.260 W łącznej kwocie 33674432,50 zł. Z 572 00:49:18.270 --> 00:49:24.660 tego wydatki bieżące 23883540 zł 81 groszy 573 00:49:24.990 --> 00:49:31.760 i wydatki majątkowe w kwocie 9790891,69 zł i 574 00:49:31.770 --> 00:49:36.200 w załączniku nr 2 wydatki 575 00:49:36.210 --> 00:49:41.710 gminy zwiększa się o 3506612,49 zł. 576 00:49:42.350 --> 00:49:47.250 I tak w dziale Zero 10 rozdział Zero 10 44 to 577 00:49:47.260 --> 00:49:54.310 są kanalizację na wsi zmniejszamy o 1103407 zł w 578 00:49:54.320 --> 00:49:58.650 dziale 600 rozdział 614 zmieniamy klasyfikację budżetową 579 00:49:58.960 --> 00:50:03.110 dotacja do powiatu Kolskiego ze środków hmm rządowego Funduszu 580 00:50:03.120 --> 00:50:07.530 inwestycji lokalnych na § 61 10 a 581 00:50:07.540 --> 00:50:12.920 zmniejszamy spera Grafu 63 Zero Zero 88317. 582 00:50:13.310 --> 00:50:17.620 Rozdziale 616 drogi gminne zmniejszamy 583 00:50:17.630 --> 00:50:21.780 wydatki na zakup materiałów 15000 na usługi remontowe 584 00:50:21.790 --> 00:50:27.340 30, a zwiększamy na inwestycje 65000 zł zakresie 585 00:50:27.350 --> 00:50:32.340 gospodarki Komunalnej coś z rozdział 700 0 5 zwiększamy 586 00:50:32.510 --> 00:50:39.340 hmm § zmniejszamy § 421 Zero 2427 erek 587 00:50:39.370 --> 00:50:43.470 N usługi remontowe 4000 i usługi pozostały § 588 00:50:43.480 --> 00:50:45.530 43 Zero Zero 2000. 589 00:50:46.260 --> 00:50:50.630 EW rozdziale 700 0 7 razy zmniejszamy § 590 00:50:50.640 --> 00:50:55.170 E usługi remontowe o 1000 zł, udział 750, rozdział 591 00:50:55.180 --> 00:50:57.680 750 22 to jest. 592 00:50:58.620 --> 00:51:02.880 Utrzymanie Rady zwiększamy usługi my pozostały o 593 00:51:02.890 --> 00:51:09.590 7000. Następnie w urzędzie zwiększamy § 30 20 500 zł § 594 00:51:09.600 --> 00:51:14.600 40 10/30 2300 to są wynagrodzenia 595 00:51:14.630 --> 00:51:19.130 wynagrodzenia na umowę zlecenie § 41 70 zwiększamy 596 00:51:19.140 --> 00:51:24.390 o 3000 zakupy materiałów. Zmniejszamy 3,5 tysiąca, 597 00:51:24.400 --> 00:51:28.410 a jednocześnie zwiększamy o 8000 zakupy 598 00:51:28.420 --> 00:51:29.330 Matery. 599 00:51:29.380 --> 00:51:33.750 Energii o 1000 zł, usługi pozostałe 7000, usługi 600 00:51:33.760 --> 00:51:39.810 telekomunikacyjne 260 zł i szkolenia zmniejszamy o 1800 zakresie 601 00:51:39.820 --> 00:51:44.530 ochotniczych straży pożarnych zwiększamy usługi o 3000 w 602 00:51:44.540 --> 00:51:48.810 oświaty, zwiększamy § 42 10 o 32 grosze, 603 00:51:48.820 --> 00:51:52.950 a § 60 50 o 2 grosze jest to po prostu korekta 604 00:51:52.960 --> 00:51:57.180 klasyfikacji. Zakresie projektu laboratoria przyszłości, 605 00:51:57.600 --> 00:51:59.190 zakresie przedszkola. 606 00:51:59.420 --> 00:52:03.790 Zwiększamy na e pokrycie kosztów 607 00:52:03.820 --> 00:52:08.090 ey dzieci uczęszczających do innych yy przez do przedszkoli 608 00:52:08.100 --> 00:52:12.710 w innych gminach o 22000 § 23 10 na 609 00:52:12.720 --> 00:52:17.430 przedszkole w co rzeczniku na naszym terenie § 25 40 zwiększamy 610 00:52:17.440 --> 00:52:21.490 dotacje o 79000. Zmniejszamy zus 611 00:52:21.500 --> 00:52:26.070 w przedszkolu przed 100862 zwiększamy wydatki 612 00:52:26.080 --> 00:52:30.480 na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. 613 00:52:30.530 --> 00:52:34.720 Gminnych Yo 3000 i Fundusz Socjalny 614 00:52:34.730 --> 00:52:39.220 w naszym przedszkolu zwiększamy o 1766 dowóz uczniów do szkół. 615 00:52:39.710 --> 00:52:45.480 Zwiększamy w § usługi pozostałe czy 11200 podatek 616 00:52:45.490 --> 00:52:49.680 od środków transportowych 800 i hmm. Dokonujemy 617 00:52:49.690 --> 00:52:54.040 zmiany, zmniejszamy wydatki na zakup autobusu, 618 00:52:54.050 --> 00:52:58.060 tam jest oszczędność o 25000, a zwiększamy na budowę 619 00:52:58.070 --> 00:53:01.040 garażu 7000 na roboty dodatkowe. 620 00:53:02.100 --> 00:53:06.420 I w § 44 40 Fundusz socjalny nauczycieli emerytów 621 00:53:06.430 --> 00:53:10.490 o 96 zł. Zwiększamy Plan również przeciwdziałanie 622 00:53:10.500 --> 00:53:15.020 alkoholizmowi rozdział 850 54 zakupy materiałów zwiększamy 623 00:53:15.030 --> 00:53:19.470 o 9018 zł 80 groszy i w rozdziale 624 00:53:19.480 --> 00:53:24.280 853 95 3978000 to 625 00:53:24.290 --> 00:53:29.180 jest wypłata i obsługa hmm hmm 626 00:53:29.210 --> 00:53:33.540 dodatku węglowego również zgodnie ze zmianą w dochodach. 627 00:53:33.820 --> 00:53:38.150 Zwiększamy świadczenia rodzinne o 280000 zł w 628 00:53:38.160 --> 00:53:42.570 rozdziale 855 0 2 na oświetlenie 629 00:53:42.580 --> 00:53:46.770 uliczne na zakup energii w § 42 60 zwiększamy 630 00:53:46.780 --> 00:53:51.970 planu 100000 zł w zakresie rozdziale 631 00:53:51.980 --> 00:53:56.470 900 0 1 zmiana klasyfikacji budżetowej 632 00:53:57.080 --> 00:54:01.410 wydatków związanych z budową hmm urządzeń fotowoltaiki 633 00:54:01.420 --> 00:54:06.010 na oczyszczalni ścieków, następnie w zakresie utrzymania oczyszczalni 634 00:54:06.020 --> 00:54:08.780 ścieków zmniejszamy planu w zakresie materiałów oś. 635 00:54:08.830 --> 00:54:15.580 Naście 1000 zwiększamy w zakresie energii 17790 usługi 636 00:54:15.970 --> 00:54:20.470 remontowe, zmniejszamy 4000, pozostałe 2000 i 637 00:54:20.480 --> 00:54:25.190 w § 43 90 zwiększamy planu 350 zł. Również 638 00:54:25.200 --> 00:54:29.890 zmiana klasyfikacji w zakresie budowy pszok, a to zmniejszamy 639 00:54:29.900 --> 00:54:34.220 Plan na zakup usług za na wydatki inwestycyjne 640 00:54:34.250 --> 00:54:38.620 914758 zł, ale jednocześnie 641 00:54:38.630 --> 00:54:41.800 na roboty dodatkowe zwiększamy planu 10000. 642 00:54:42.200 --> 00:54:46.450 I zmniejszamy Plan na zakupy inwestycyjne, w tym szoku 643 00:54:46.460 --> 00:54:50.510 o 744600 zł, a zwiększamy 644 00:54:50.760 --> 00:54:55.630 o 1659358 zł 35 groszy 645 00:54:55.880 --> 00:55:00.350 nowym § 63 70. Po prostu wszystkie wydatki, 646 00:55:00.360 --> 00:55:04.420 które są finansowane ze środków polskiego ładu są 647 00:55:04.450 --> 00:55:08.690 hmm muszą być klasyfikowane w tej kwocie dotacji § 648 00:55:08.700 --> 00:55:12.990 63 70 i podatek VAT zmiana. 649 00:55:13.180 --> 00:55:20.430 Klasyfikacji zmiana, zmniejszenie w § 45/30 1900 zł i 650 00:55:20.440 --> 00:55:25.130 w dziale 926 rodzin 926 0 1 Zwiększamy 651 00:55:25.140 --> 00:55:29.150 wydatki na inwestycje na projekt hmm budowy hali 652 00:55:29.160 --> 00:55:33.190 widowiskowo sportowej przy szkole podstawowej sprzed czy o 653 00:55:33.200 --> 00:55:37.330 75000 zł § 3 uchwały otrzymuje 654 00:55:37.340 --> 00:55:43.070 nowe brzmienie, deficyt budżetu w kwocie 3606757 zł 655 00:55:43.080 --> 00:55:44.110 32 grosze. 656 00:55:44.590 --> 00:55:49.150 Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 657 00:55:49.430 --> 00:55:53.640 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wolnych środków oraz przychodów 658 00:55:53.650 --> 00:55:58.180 jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków 659 00:55:58.210 --> 00:56:02.400 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów 660 00:56:02.410 --> 00:56:06.820 i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 661 00:56:06.830 --> 00:56:11.300 budżetu określonymi w odrębnych ustawach. § 4 otrzymuje 662 00:56:11.310 --> 00:56:15.400 nowe brzmienie określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetowych. 663 00:56:15.780 --> 00:56:21.850 W kwocie 4751543,12 zł i 664 00:56:21.860 --> 00:56:28.070 rozchodów budżetowych kwocie 1144780 580 groszy. 665 00:56:28.410 --> 00:56:32.790 Zgodnie z załącznikiem nr 4 i w załączniku nr 4 dokonuje 666 00:56:32.800 --> 00:56:37.950 się zmian w następujących pozycjach przychodów, § 905 zwiększa 667 00:56:37.960 --> 00:56:42.330 się o 34 grosze, § 952 zmniejsza 668 00:56:42.340 --> 00:56:45.920 się o 2816,65 zł. 669 00:56:46.290 --> 00:56:54.100 I § 957 zwiększa się o 166511,65 zł oraz 670 00:56:54.110 --> 00:56:59.910 następujących pozycjach rozchodów Hmm 994 § 671 00:56:59.940 --> 00:57:06.160 zwiększa się tam jest pomyłka od 1103407 zł i 672 00:57:06.170 --> 00:57:10.520 załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie. Zgodnie z załącznikiem 673 00:57:10.530 --> 00:57:15.840 nr jeden do niniejszej uchwały w załączniku nr 5 zwiększa 674 00:57:15.850 --> 00:57:17.360 się dotację w pozycjach. 675 00:57:17.780 --> 00:57:22.110 Do dla gminy grzegorzew zwiększa się o 8000 Plan po zmianach 676 00:57:22.120 --> 00:57:27.170 18000 dla gminy Kłodawa zwiększa się o 14000 Plan 677 00:57:27.180 --> 00:57:31.350 po zmianach 34000 i dotacja podmiotowa dla 678 00:57:31.360 --> 00:57:37.030 stowarzyszenia z edukacją przyszłość, co rzeczniku zwiększa się o 79000 i 679 00:57:37.040 --> 00:57:41.490 Plan po zmianach 319000 zł. Hmm 680 00:57:41.520 --> 00:57:46.070 oczywiście załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 681 00:57:46.080 --> 00:57:47.940 niniejszej uchwały i §. 682 00:57:47.990 --> 00:57:52.180 10 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie, dochody z opłaty 683 00:57:52.190 --> 00:57:56.500 nazwy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, obrocie hurtowym 684 00:57:56.870 --> 00:58:00.920 w kwocie 24656 80 groszy 685 00:58:01.180 --> 00:58:05.220 przeznacza się na działania na mając na celu realizację lokalnej 686 00:58:05.230 --> 00:58:09.660 międzyresortowej polityki, przechodziła przeciwdziałania negatywnym skutkom 687 00:58:09.670 --> 00:58:13.930 spożywania alkoholu wpisane w zadania określone w gminnym programie 688 00:58:13.940 --> 00:58:19.370 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 24650. 689 00:58:19.680 --> 00:58:24.190 Przejdź 1,80 zł i również załączniku nr 11 do 690 00:58:24.200 --> 00:58:28.220 uchwały gdzies Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków 691 00:58:28.250 --> 00:58:33.230 dla wydzielonego rachunku środków funduszu przeciwdziałania COVID 19 gminy 692 00:58:33.240 --> 00:58:37.690 Przedecz na lata 2022 dostosowuje się klasyfikację 693 00:58:37.700 --> 00:58:42.130 budżetową dochodów i wydatków do obowiązujących przepisów i dokonuje 694 00:58:42.140 --> 00:58:46.740 się zmian. Jak niżej to jest większa się przychody w 695 00:58:46.750 --> 00:58:51.970 § 900 pięcio 34 grosze i w rozdziale 853 95. 696 00:58:52.430 --> 00:58:56.570 O 3978000 zł. To jest na dodatek 697 00:58:56.600 --> 00:58:57.440 węglowym. 698 00:58:58.250 --> 00:59:02.600 Nie zmienia się klasyfikację, tak jak czytałam wcześniej załącznik nr 699 00:59:02.610 --> 00:59:06.850 8 to są hmm. Zadania majątkowe otrzymuje 700 00:59:06.860 --> 00:59:12.000 brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały a załącznik nr 10 załącznika 701 00:59:12.010 --> 00:59:16.430 nr 5 i załącznik nr 11 Hmm 702 00:59:16.460 --> 00:59:20.660 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 natomiast załącznik 703 00:59:20.670 --> 00:59:25.210 nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 nowym załącznikiem 704 00:59:25.220 --> 00:59:27.950 nr czy będą to zadania zlecone i tam? 705 00:59:28.160 --> 00:59:32.710 Doszły było 280000 na świadczenia rodzinne. Wobec 706 00:59:32.720 --> 00:59:37.250 powyższego też ten załącznik będzie dołączony do i zmieniony w w 707 00:59:37.260 --> 00:59:41.720 tej uchwale i § 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi 708 00:59:41.730 --> 00:59:46.760 miasta § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo 709 00:59:46.770 --> 00:59:52.130 dziękuję czy są jakieś pytania uwagi państwo? Radni do przedstawionego projektu uchwały, że 710 00:59:52.140 --> 00:59:56.220 ten przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciwny, 711 00:59:56.230 --> 00:59:57.650 kto się trzyma? Bardzo proszę. 712 01:00:12.420 --> 01:00:16.680 Głosowało 13 radnych. Wszyscy radni za informuję, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 713 01:00:16.690 --> 01:00:20.900 zmian w budżecie gminy na 2000 22 rok. Przechodzimy, proszę państwa, 714 01:00:20.910 --> 01:00:25.270 do punktu 7. Bardzo proszę skad panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 715 01:00:25.280 --> 01:00:30.230 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 2027. 716 01:00:30.320 --> 01:00:35.330 Uchwała Rady Miejskiej sprzed 100 z dnia 22 Września 717 01:00:35.360 --> 01:00:39.750 dwutysięcznego 22 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 718 01:00:39.760 --> 01:00:45.670 prognozie finansowej gminy Przedecz na lata 2022 2027, również 719 01:00:45.680 --> 01:00:49.990 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o finansach publicznych. 720 01:00:50.000 --> 01:00:54.180 Rada Miejska przed uchwala co następuje § Pierwszy w uchwale nr 721 01:00:54.190 --> 01:00:58.290 23 łamane na 169 2021 z dnia 722 01:00:58.300 --> 01:01:01.670 28 grudnia 2021 roku. 723 01:01:01.860 --> 01:01:08.970 Sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Przedecz na lata 2022 2027 ze 724 01:01:08.980 --> 01:01:13.350 zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej sprzed 100 hmm 725 01:01:13.380 --> 01:01:17.990 lutego z kwietnia i czerwca. Załącznik nr jeden, obejmujący 726 01:01:18.000 --> 01:01:22.490 dochody i wydatki bieżące dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób 727 01:01:22.500 --> 01:01:27.090 finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania 728 01:01:27.100 --> 01:01:31.150 spłaty długu otrzymuje brzmienie załącznika nr Jeden do niniejszej 729 01:01:31.160 --> 01:01:31.760 uchwały. 730 01:01:31.870 --> 01:01:36.100 § 2 załącznik nr 2 do uchwały my Rady 731 01:01:36.110 --> 01:01:40.240 Miejskiej określający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie 732 01:01:40.250 --> 01:01:44.270 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały § 3. Wykonanie 733 01:01:44.280 --> 01:01:48.480 uchwały po że że burmistrzowi miasta i gminy Przedecz § 734 01:01:48.490 --> 01:01:52.580 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i załącznik nr jeden to jest 735 01:01:52.590 --> 01:01:57.040 właśnie Wieloletnia Prognoza Finansowa zmian. Dokonaliśmy w dochodach 736 01:01:57.050 --> 01:02:01.420 ogółem dochodach bieżących subwencji w pozycji 737 01:02:01.430 --> 01:02:05.730 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostałych dochodach 738 01:02:05.760 --> 01:02:06.830 oraz dochodach. 739 01:02:07.760 --> 01:02:12.190 Majątkowych w dwutysięcznym 20 roku. Podobnie wydatkach 740 01:02:12.200 --> 01:02:16.250 bieżących i we wydatkach majątkowych. Natomiast 741 01:02:16.260 --> 01:02:20.950 w latach 22023 2024 również 742 01:02:20.960 --> 01:02:25.160 prowadziliśmy dotacje. Hmm, którą otrzymamy z polskiego 743 01:02:25.170 --> 01:02:32.610 ładu na budowę hali sportowej w łącznej kwocie 9990000 zł na 744 01:02:32.620 --> 01:02:37.330 skutek hmm uaktualnienia. Gdyby kwoty pożyczki 745 01:02:37.340 --> 01:02:38.270 zmienił się? 746 01:02:38.570 --> 01:02:42.750 M zmieniła zmieni się kwota zadłużenia i ona też 747 01:02:42.760 --> 01:02:47.160 jest tutaj już w nowej wersji przedstawiona E 748 01:02:47.170 --> 01:02:51.290 natomiast spłaty pożyczki nie zmienią się w hmm w 749 01:02:51.300 --> 01:02:55.750 latach jedynie. Hmm w roku dwutysięcznym 27. 750 01:02:57.480 --> 01:03:02.180 Jeżeli chodzi o załącznik nr 2 E, to jest przedsięwzięcia 751 01:03:02.420 --> 01:03:06.790 tam zmian dokonano w pozycji umowa 752 01:03:06.820 --> 01:03:11.190 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdzie wprowadzono 753 01:03:11.200 --> 01:03:18.470 limit wydatków na 2000 23 rok kwocie 1200000 zł, natomiast 754 01:03:18.500 --> 01:03:22.970 w pozycji umowa na dowóz uczniów do szkół też w tym roku wprowadzono 755 01:03:22.980 --> 01:03:27.940 limit wydatków 100000 zł. To znaczy, że takie przewidujemy hmm 756 01:03:27.970 --> 01:03:28.760 środki. 757 01:03:28.810 --> 01:03:33.110 My w planie na przyszły rok i jest to podstawa do 758 01:03:33.310 --> 01:03:37.480 przeprowadzenia przetargu na dowóz dzieci czy na wy odbiór odpadów 759 01:03:37.490 --> 01:03:41.880 komunalnych. Prowadziliśmy również zadanie budowa hali wilkowi widowiskowo 760 01:03:41.890 --> 01:03:46.350 sportowej przy szkole podstawowej sprzed czu hmm. Okres realizacji 761 01:03:46.380 --> 01:03:50.560 2022 rok 2024 roku ogółem 762 01:03:50.570 --> 01:03:56.740 nakłady 11250000 22 roku 75000, czyli 763 01:03:56.750 --> 01:04:00.190 na częściowo na projekt 23 roku. 764 01:04:00.290 --> 01:04:08.710 6735000 a 24 roku 4440000 zł. Bardzo 765 01:04:08.720 --> 01:04:11.950 dziękuję. Są jakieś pytania uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 766 01:04:13.450 --> 01:04:17.480 Nie ma zatem, że każdy przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto 767 01:04:17.490 --> 01:04:19.790 jest przeciwnych? To się Szymon bardzo proszę. 768 01:04:30.630 --> 01:04:35.030 Głosowało 13 radnych. Wszyscy radni za informuję, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 769 01:04:35.040 --> 01:04:40.130 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022. 2027. Proszę 770 01:04:40.140 --> 01:04:44.620 państwa, przechodzimy naszego kolejnego punktu 8. Bardzo proszę Panią skarbnik o przedstawienie informacji 771 01:04:44.630 --> 01:04:48.800 o wykonaniu z wykonania budżetu gminy Przedecz i kształtowania się z nim prognozy 772 01:04:48.810 --> 01:04:51.870 finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku. 773 01:04:52.240 --> 01:04:53.310 22. 774 01:04:54.890 --> 01:04:59.050 Yy no proszę państwa, to są właściwie już dane historyczne. 775 01:04:59.390 --> 01:05:03.840 Zresztą my w czasie, kiedy to sprawozdanie było pisane, to już 776 01:05:03.870 --> 01:05:08.020 wiele, że też nie było aktualnych, bo przypomnę, że termin przedłożenia 777 01:05:08.030 --> 01:05:12.330 Państwu tego sprawozdania i regionalnej Izbie upływa 31 sierpnia. 778 01:05:13.320 --> 01:05:17.340 No ale przedstawię, jak na 30 czerwca nasz 779 01:05:17.350 --> 01:05:25.580 budżet wyglądał. Dochody były zrealizowane. Hmm 49,77%, czyli prawie 780 01:05:25.590 --> 01:05:27.560 50%, czyli prawidłowo. 781 01:05:27.840 --> 01:05:31.930 Natomiast wydatki ey były wykonane 782 01:05:31.940 --> 01:05:36.220 w sprawie 40 procentach. E. Oczywiście 783 01:05:36.250 --> 01:05:41.240 mmm, jeżeli chodzi o wydatki, no to tutaj hmm 784 01:05:41.520 --> 01:05:45.690 jeszcze nie sfinansowane wydatki inwestycyjne miały 785 01:05:45.700 --> 01:05:50.170 wpływ na poziom wydatków ogółem, bo przypomnę, że Wszystko 786 01:05:50.180 --> 01:05:55.290 było w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o dochody, mieliśmy 787 01:05:55.580 --> 01:05:58.370 hmm dotacje na wypłatę. 788 01:05:58.630 --> 01:06:03.460 Rolnikom y podatku zwrotu podatku akcyzowego 789 01:06:03.690 --> 01:06:08.540 i tutaj wpłynęło ponad 376000 zł. My 790 01:06:08.550 --> 01:06:12.890 poza tym była zaplanowana dotacja hmm 791 01:06:12.920 --> 01:06:17.210 na właśnie ten projekt w rybnej jeszcze nie wpłynęły środki 792 01:06:17.790 --> 01:06:21.880 hmm, jeżeli chodzi o gospodarkę gruntami, nieruchomościami, zadanie 793 01:06:21.890 --> 01:06:26.560 właściwie w po stronie dochodów realizuje zakład gospodarki Komunalnej. 794 01:06:26.570 --> 01:06:28.500 Poziom tu dochodów przekraczał. 795 01:06:28.750 --> 01:06:32.980 58% tak samo w zakresie e gospodarowania 796 01:06:32.990 --> 01:06:37.210 zasobem mieszkaniowym też ponad 55% realizacji 797 01:06:37.730 --> 01:06:41.760 hmm dochodów hmm. Następnie 798 01:06:41.890 --> 01:06:46.440 w wpłynęły dotacje na przykład na hmm. Cyfrową 799 01:06:46.450 --> 01:06:52.140 gminę 122130 zł hmm. Natomiast 800 01:06:52.170 --> 01:06:56.920 hmm jeżeli chodzi o hmm dochody z 801 01:06:56.990 --> 01:07:00.520 podatków, to kształtowały się następująco. 802 01:07:00.780 --> 01:07:04.860 Yyy, jeżeli chodzi o dochody spody podatków od osób 803 01:07:04.870 --> 01:07:09.850 prawnych, to realizacja wynosiła ponad 315000 na 804 01:07:09.860 --> 01:07:14.030 Plan 612, a jeżeli chodzi o podatki 805 01:07:14.060 --> 01:07:18.680 od osób fizycznych t Plan 1000165 hmm 806 01:07:18.710 --> 01:07:23.150 wykonanie było ponad 676000 zł. Wszystkie 807 01:07:23.160 --> 01:07:27.410 te pozycje raczej przekraczały poziom 50% i 808 01:07:27.420 --> 01:07:31.150 to znacznie podatek rolny czy od nieruchomości. 809 01:07:31.550 --> 01:07:35.580 Ale na przykład do podatek od spadków i darowizn, który planujemy na podstawie 810 01:07:35.590 --> 01:07:39.980 ubiegłego roku, czy w ogóle tendencji. No akurat było planowanie 811 01:07:40.010 --> 01:07:41.620 na wpływ był zerowy. 812 01:07:42.840 --> 01:07:48.860 Ey ze sprzedaży napojów alkoholowych było 15638 zł obrotu 813 01:07:48.870 --> 01:07:53.110 hurtowego, a tu ze z wydanych zezwoleń na sprzedaż 814 01:07:53.140 --> 01:07:58.220 hmm, a co było 50200 524 za 815 01:07:58.230 --> 01:08:02.360 zajęcie pasa drogowego 46184 zł z opłaty 816 01:08:02.370 --> 01:08:06.860 skarbowej 5580 udziały w podatku dochodowym 817 01:08:06.870 --> 01:08:10.990 od osób fizycznych jest równe 50% 803000, ale teraz 818 01:08:11.000 --> 01:08:12.200 zmieniły się zasady. 819 01:08:12.380 --> 01:08:17.040 I równe kwoty co miesiąc wpływają. W związku z tym realizacja jest 820 01:08:17.080 --> 01:08:22.160 myyy no tak jak na półrocze, czyli 50% hmm 821 01:08:22.190 --> 01:08:26.550 wszystkie dotacje jeżeli chodzi o nie pracy na zadania 822 01:08:26.560 --> 01:08:31.070 zlecone czy własne, to są zgodnie zapotrzebowania mi tutaj mówię o 823 01:08:31.080 --> 01:08:36.510 całym dziale 852 czy 855 to są hmm 824 01:08:36.540 --> 01:08:41.030 świadczenia różnego typu zakresie pomocy społecznej, podobnie 825 01:08:41.040 --> 01:08:45.550 zresztą jak hmm subwencję gdzie jest 1/13 w 826 01:08:45.560 --> 01:08:47.340 przypadku su będzie światowej czy jedi. 827 01:08:47.390 --> 01:08:51.850 Na 12 jak przypadku pozostałych subwencji EE. 828 01:08:53.050 --> 01:08:57.600 Jeżeli chodzi o wydatki, no to tutaj realizowaliśmy zadania 829 01:08:57.610 --> 01:09:01.750 głównie hmm finansowe były wydatki. 830 01:09:01.780 --> 01:09:03.640 Hmm? 831 01:09:03.690 --> 01:09:07.940 Dotyczące wydatków bieżących i tak yy no 832 01:09:07.950 --> 01:09:12.000 ta wypłata podatku akcyzowego z dotacji 833 01:09:12.030 --> 01:09:16.840 nie przekazaliśmy E dotacji do powiatu jeszcze na 30 czerwca. 834 01:09:16.850 --> 01:09:21.140 Zadanie nie było rozliczone na remont drogi. Podobnie na zadanie inwestycyjne, 835 01:09:21.470 --> 01:09:26.160 czyli tutaj te kwoty 477224 były 836 01:09:26.170 --> 01:09:30.180 bez wykonania, natomiast zapłaciliśmy powiatowi za zajęcie pasa 837 01:09:30.190 --> 01:09:34.380 drogowego ponad 24000 zł. Za okresie dróg 838 01:09:34.390 --> 01:09:37.510 gminnych też nie było remontów, były tylko zakupione. 839 01:09:37.800 --> 01:09:41.830 Masa bitumiczna na uzupełnienie braków. Podobnie 840 01:09:41.860 --> 01:09:46.090 zakresie inwestycji to pan burmistrz się nie będę powtarzać trawy. 841 01:09:46.100 --> 01:09:50.570 Oczywiście te zadania na półrocze to w ogóle były tylko prace projektowe 842 01:09:50.580 --> 01:09:55.790 i one w sumie pochłonęły 26240 zł, natomiast 843 01:09:55.820 --> 01:09:58.650 w ogóle te drogi były jeszcze w trakcie budowy. 844 01:10:00.240 --> 01:10:04.960 Ee, natomiast jeżeli chodzi o ten projekty hmm 845 01:10:04.990 --> 01:10:09.020 rybnie część już wtedy zadań była e 846 01:10:09.030 --> 01:10:13.880 wydatków była podnoszona. To jest kwota 16042 zł, bo 847 01:10:13.890 --> 01:10:18.220 tam były już tam nie które rzeczy zakupione z tych yy elementów 848 01:10:18.250 --> 01:10:22.940 hmm dla dzieci E następnie 849 01:10:22.970 --> 01:10:27.400 zakresie gospodarki gruntami i Gospodarki mieszkaniowej. Zadanie realizował 850 01:10:27.410 --> 01:10:32.520 zakład gospodarki Komunalnej. Natomiast hmm. 851 01:10:33.010 --> 01:10:38.110 Zakresie inwestycji to tylko był tutaj mmm na 852 01:10:38.120 --> 01:10:42.240 roku ten budynek Komunalny Mmm Hmm Zmodernizowany. 853 01:10:42.250 --> 01:10:46.430 Natomiast przychodnia zdrowia też nie była jeszcze 854 01:10:46.460 --> 01:10:48.630 nie były płatności dokonywane. 855 01:10:49.930 --> 01:10:55.060 Następnie no Plan zagospodarowania przestrzennego też już była 20000 zaliczka 856 01:10:55.070 --> 01:10:59.420 przekazana natomiast w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ten program 857 01:10:59.810 --> 01:11:03.880 hmm cyfrowa gmina też nie był. Hmm, wydatki nie były 858 01:11:03.890 --> 01:11:08.230 ponoszone w zakresie administracji na utrzymanie 859 01:11:08.260 --> 01:11:14.000 hmm Urzędów wojewódzkich, czyli to jest dotacji było 26637 na to 860 01:11:14.010 --> 01:11:19.580 jest nowosc przypomnę na utrzymanie Rady 76492. 861 01:11:20.340 --> 01:11:24.370 Urząd i o zakład gospodarki Komunalnej, bo to 862 01:11:24.380 --> 01:11:33.370 w tym samym rozdziale jest ewidencjonowany. Wydaliśmy 54% 2669000, czyli 863 01:11:33.380 --> 01:11:37.610 1451000 zł. Poza tym 864 01:11:37.640 --> 01:11:41.730 hmm były wydatki na hmm. Pozostałą działalność, 865 01:11:41.740 --> 01:11:45.850 czyli dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady 866 01:11:45.860 --> 01:11:50.730 11100 za inkaso 23833 zł. Tylko 867 01:11:50.740 --> 01:11:52.450 chodzi tu o inkaso podatków. 868 01:11:53.360 --> 01:11:58.080 Następnie różne składki, różne opłaty mmm 869 01:11:58.090 --> 01:12:04.690 yyy do związków gminnych 18489 zł, utrzymanie 870 01:12:04.700 --> 01:12:08.770 straży hmm tutaj zakresie wyjazdów 871 01:12:08.780 --> 01:12:15.450 do pożarów i w ogóle do akcji ratowniczych 5400 hmm 872 01:12:15.480 --> 01:12:19.570 było zakupiony, była dotacja przekazana 503000 na 873 01:12:19.580 --> 01:12:24.360 zakup nowego samochodu Hmm 557 zł tylko 874 01:12:24.370 --> 01:12:26.510 zapłaciliśmy odsetek od kredytu. 875 01:12:27.800 --> 01:12:32.790 Następnie w zakresie oświaty utrzymaniem szkoły 876 01:12:32.800 --> 01:12:37.190 podstawowej hmm 2074000, z 877 01:12:37.200 --> 01:12:41.250 tym że tutaj 39000 to jest 878 01:12:41.260 --> 01:12:44.030 ten program Hmm Laura. 879 01:12:44.320 --> 01:12:51.390 Przyszłości oddziały przedszkolne 74054 zł przedszkola 880 01:12:51.780 --> 01:12:56.860 hmm sumie 646597 zł, z 881 01:12:56.870 --> 01:13:02.010 tym że dotacje do innych gmin 14421 do 882 01:13:02.020 --> 01:13:06.230 przedszkola Wko rzeczników 154000 i reszta 883 01:13:06.240 --> 01:13:13.010 to utrzymanie naszego przedszkola. Świetlice szkolne 57699 dowożenie 884 01:13:13.020 --> 01:13:14.050 uczniów do szkół. 885 01:13:14.640 --> 01:13:18.700 No tutaj wydatki normalnie były po 886 01:13:18.730 --> 01:13:22.980 granicach powyżej 50%. My i 887 01:13:23.460 --> 01:13:28.060 część tylko była zapłacona za hmm urządzenia fotowoltaiczne, 888 01:13:28.070 --> 01:13:32.120 natomiast tu nie ma jeszcze wydatków. Też nie ponosiliśmy jeszcze wydatków na 889 01:13:32.280 --> 01:13:36.550 autobus szkolny, dokształcanie i doskonalenie 890 01:13:36.560 --> 01:13:40.770 nauczycieli 6058 zł stołówki szkolne 891 01:13:40.780 --> 01:13:43.460 162286. 892 01:13:44.120 --> 01:13:48.320 E realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji 893 01:13:48.350 --> 01:13:53.660 metod i nauki pracy z dziećmi 200475. 894 01:13:55.250 --> 01:13:59.440 Ochrona znaczy o MO przeciwdziałanie alkoholizmowi 895 01:13:59.450 --> 01:14:04.440 37697 zł to jest 25% planu. 896 01:14:04.860 --> 01:14:09.600 No i pomoc społeczna. Hmm? Proszę państwa, nie będę już wymieniać 897 01:14:09.610 --> 01:14:13.780 tych wszystkich zasiłków stałych okresowych. To jest realizowane 898 01:14:13.790 --> 01:14:17.940 zgodnie z zapotrzebowaniem hmm i zgodnie z 899 01:14:17.950 --> 01:14:22.060 planem hmm jeszcze dochodzą tutaj wydatki związane 900 01:14:22.070 --> 01:14:26.220 z no niewielką ilością osób z Ukrainy 901 01:14:26.230 --> 01:14:27.600 i w krótkim czasie. 902 01:14:28.040 --> 01:14:32.320 Ej, kiedy tutaj byli, jest osobny załącznik, gdzie tam są pokazane te 903 01:14:32.690 --> 01:14:37.070 e Plan i wykonanie tych wydatków w 904 01:14:37.080 --> 01:14:41.890 zakresie gospodarki Komunalnej? Hmm zrealizowaliśmy 905 01:14:41.900 --> 01:14:48.730 88 dzie 889713 zł. Hmm. 906 01:14:49.880 --> 01:14:54.130 To jest w ogóle w gospodarce ściekowej 80000, a 907 01:14:54.140 --> 01:14:59.240 w gospodarce odpadami 495000 zł. 908 01:15:01.720 --> 01:15:05.850 Przekazaliśmy 100000 zł do spółki oświetlenie uliczne zamian 909 01:15:05.860 --> 01:15:10.480 za objęcie udziałów, ale to udział yt oczywiście po wpisaniu kary su 910 01:15:10.820 --> 01:15:15.290 do KRS u. Hmm jeszcze też nie były wykonane przekazane 911 01:15:15.300 --> 01:15:19.310 środki nam pszok żadnych wydatków nie podnosiliśmy tylko 912 01:15:19.320 --> 01:15:23.780 na projekt 37100 hmm podobnie hmm 913 01:15:23.810 --> 01:15:27.990 nie płaciliśmy jeszcze za mapy gdzie Plan był 150 za lampy 914 01:15:28.000 --> 01:15:30.830 Przepraszam gdzie planu 150000 zł? 915 01:15:31.430 --> 01:15:36.060 Zakresie gospody ośrodków Kultury w ogóle kulturze przekazaliśmy 916 01:15:36.070 --> 01:15:40.180 dotacji 50% do Ośrodka Kultury i do biblioteki. Jest 917 01:15:40.190 --> 01:15:46.460 to odpowiednio 117030 9000 zł. Przekazaliśmy 918 01:15:46.470 --> 01:15:50.750 też 96000 dla klubów sportowych. 919 01:15:52.300 --> 01:15:56.810 Wszystko bardzo dziękuję za pytania, czy państwo radni 920 01:15:57.140 --> 01:16:01.490 mają jakieś pytania odnośnie sprawozdanie, 921 01:16:01.500 --> 01:16:05.570 żeby dodatku pierwszym półroczu nie ma zatem wysoka 922 01:16:05.580 --> 01:16:10.400 dobrze, skoro nim obecne informuję, że za przyjęła tą informację bez 923 01:16:10.430 --> 01:16:13.380 uwag tej sprawie nie głosujemy. 924 01:16:18.750 --> 01:16:22.800 Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 9. Bardzo proszę panią sekretarz powinni 925 01:16:22.810 --> 01:16:26.830 deską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 926 01:16:26.840 --> 01:16:30.920 z dnia 14 czerwca. Sprawie określenia obowiązku tygodniowego wymiaru zajęć dla 927 01:16:30.930 --> 01:16:34.940 nauczycieli na stanowiskach kierowniczych i niektórych nauczycieli zatrudnionych 928 01:16:34.950 --> 01:16:39.630 przez gminę sprzedać Panie Przewodniczący szanowna Rado Hmm. 929 01:16:39.690 --> 01:16:43.740 Ustawa o zmianie ustawy o hmm systemie oświaty 930 01:16:43.750 --> 01:16:47.030 oraz niektórych innych ustaw wprowadziła. 931 01:16:47.520 --> 01:16:51.650 Nowe standardy w zakresie zatrudniania psychologów 932 01:16:51.660 --> 01:16:55.950 i pedagogów związku z tym E artykuł 42 i ustęp 933 01:16:55.960 --> 01:17:00.030 7 Pkt 3 litera B ustawy Karta nauczyciela otrzymał 934 01:17:00.040 --> 01:17:04.170 nowe brzmienia, mianowicie, że organ prowadzący określa tygodniowy 935 01:17:04.180 --> 01:17:08.310 obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, 936 01:17:08.320 --> 01:17:12.810 psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 937 01:17:12.840 --> 01:17:17.880 z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych poradniach psychologiczno pedagogicznych. 938 01:17:18.140 --> 01:17:22.530 Z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Uchwała 939 01:17:22.560 --> 01:17:27.070 hmm 18 roku zawiera wykaz tych wszystkich specjalistów 940 01:17:27.080 --> 01:17:31.350 właśnie za wyjątkiem pedagoga specjalnego i w związku z tym istnieje 941 01:17:31.360 --> 01:17:35.750 konieczność dostosowania tej uchwały do przepisów 942 01:17:35.930 --> 01:17:40.590 obowiązujących karty nauczyciela. Hmm, 943 01:17:40.780 --> 01:17:45.110 przedstawię może już projekt tak hmm. Uchwała 944 01:17:45.120 --> 01:17:50.170 w sprawie zmiany uchwały nr 35 łamane na 216 łamane. 945 01:17:50.580 --> 01:17:55.970 2018 Rady Miejskiej przed czy dnia 14 czerwca 2018 roku 946 01:17:56.400 --> 01:18:00.950 w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli na stanowiskach 947 01:18:00.960 --> 01:18:05.210 kierowniczych i niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Przedecz na 948 01:18:05.220 --> 01:18:09.930 podstawie artykułu 18 ustęp 2 Pkt 15 ustawy o 949 01:18:09.940 --> 01:18:15.150 samorządzie gminnym oraz artykuł pierwszy ustęp Pierwszy Pkt 1 i 950 01:18:15.160 --> 01:18:19.210 artykuł 42 ustęp 7 Pkt 3 litera B. Oraz 951 01:18:19.220 --> 01:18:21.300 artykuł 91. 952 01:18:21.430 --> 01:18:25.810 Litera D Pkt 1 ustawy karta nauczyciela, 953 01:18:26.010 --> 01:18:30.180 Rada Miejska przed uchwala. Co następuje zmienić uchwałę nr 954 01:18:30.210 --> 01:18:35.200 35 łamane na 216 łamane na 2018 Rady 955 01:18:35.210 --> 01:18:39.530 miejskiej przeczy dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie określenia 956 01:18:39.540 --> 01:18:43.890 obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych i niektórych 957 01:18:43.900 --> 01:18:48.100 nauczycieli zatrudnionych przez gminy Przedecz w ten sposób, że 958 01:18:48.110 --> 01:18:51.520 załącznik nr 2 określonych § 2 uchwały. 959 01:18:51.760 --> 01:18:56.030 Otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza 960 01:18:56.040 --> 01:19:00.090 się burmistrzowi miasta i gminy Przedecz § 3. Uchwała wchodzi w życie 961 01:19:00.100 --> 01:19:04.520 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego 962 01:19:04.940 --> 01:19:09.200 z mocą obowiązującą od 1 Września 2022 roku 963 01:19:09.820 --> 01:19:14.110 i załącznik do niniejszej uchwały. Hmm 964 01:19:14.200 --> 01:19:18.250 obejmuje wykaz stanowisk, czyli pedagodzy, pedagodzy, 965 01:19:18.260 --> 01:19:22.510 specjalni, psycholodzy, Logopedzi, Terapeuci pedagogicznej, doradcy 966 01:19:22.520 --> 01:19:23.150 zawodowi. 967 01:19:23.370 --> 01:19:27.490 I obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 22 godziny. 968 01:19:28.660 --> 01:19:33.020 Bardzo dziękuję, że państwo radni mają jakieś pytanie. Nie ma, a więc wysoka 969 01:19:33.030 --> 01:19:37.120 do przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały, kto jest przeciwnych, 970 01:19:37.130 --> 01:19:39.410 to się wstrzymał? Dziękuję. 971 01:19:40.980 --> 01:19:43.180 Dziękuję bardzo, pani sekretarz. Dziękuję. 972 01:19:53.410 --> 01:19:57.680 Głosowało 13 radnych. Wszyscy radni za informuję, że Rada Podjechałam w sprawie 973 01:19:57.690 --> 01:20:02.220 zmiany uchwały Rady Miejskiej znaczy 14 czerwca 974 01:20:02.250 --> 01:20:06.320 sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych 975 01:20:06.330 --> 01:20:10.800 w niektórych nauczycieli zatrudnionych przez gminę sprzedać, proszę państwa, przechodzimy do punktu 10. Bardzo 976 01:20:10.810 --> 01:20:14.830 proszę pana Łukasza jest troszkę przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania 977 01:20:14.840 --> 01:20:15.310 lokali. 978 01:20:15.650 --> 01:20:19.440 Wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przedecz. 979 01:20:20.970 --> 01:20:25.130 Panie przewodniczący wysoka Rado, panie burmistrzu E przygotowany 980 01:20:25.140 --> 01:20:29.490 został projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 981 01:20:29.500 --> 01:20:34.060 w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przedecz wy. Podjęcie 982 01:20:34.070 --> 01:20:38.880 przedmiotowej uchwały, spowodowane koniecznością dostosowania obecnej uchwały regulującej 983 01:20:38.890 --> 01:20:43.310 te kwestie do treści aktualnych przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 984 01:20:43.320 --> 01:20:47.560 2001 roku. Ochronie praw lokatorów mieszkaniowym, zasobie gminy 985 01:20:47.570 --> 01:20:51.720 i o zmianie kodeksu cywilnego. Chodzi o to, że zostały dodane 986 01:20:51.730 --> 01:20:52.640 2 punkty. 987 01:20:53.430 --> 01:20:57.510 Wy, które po prostu przedmiotowa uchwała musi zawierać 988 01:20:57.520 --> 01:21:01.680 Wa Wa 2 wytyczne ustawowe są to warunki, jakie musi spełniać lokal 989 01:21:02.600 --> 01:21:06.790 wskazany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju 990 01:21:06.800 --> 01:21:10.890 niepełnosprawności, jak również zasady przeznaczenia lokali na realizację 991 01:21:10.900 --> 01:21:14.910 zadań z zakresu systemu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i 992 01:21:14.920 --> 01:21:16.370 systemu pieczy zastępczej. 993 01:21:17.850 --> 01:21:22.020 Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 Pkt 15 nie artykułu 994 01:21:22.030 --> 01:21:26.230 40 ustęp jeden ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 995 01:21:26.240 --> 01:21:30.490 o samorządzie gminnym oraz artykuł 21 ustęp jeden punkt 996 01:21:30.500 --> 01:21:35.770 2 i ustęp 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 997 01:21:35.780 --> 01:21:40.030 o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym. Zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 998 01:21:40.150 --> 01:21:44.320 Rada Miejska przed Czu uchwala hmm zasady 999 01:21:44.330 --> 01:21:48.370 wynajmowania lokali mieszkalnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1000 01:21:48.380 --> 01:21:50.750 przebyć przedmiotowa uchwała była omawiana. 1001 01:21:51.040 --> 01:21:55.670 Posiedzeniach Komisji i zawiera następujące rozdziały, postanowienia 1002 01:21:55.680 --> 01:21:59.750 Ogólne, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie 1003 01:21:59.760 --> 01:22:04.250 w najem lub Podnajem na czas oznaczony i najem lokalne są najem 1004 01:22:04.260 --> 01:22:09.110 socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającą 1005 01:22:09.120 --> 01:22:13.710 zastosowanie obniżek czynszu, warunki zamieszkiwania kwalifikujące 1006 01:22:13.720 --> 01:22:18.070 wnioskodawcę do ich po prawym kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo 1007 01:22:18.080 --> 01:22:22.280 zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego. 1008 01:22:22.570 --> 01:22:26.820 Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1009 01:22:27.070 --> 01:22:31.540 oraz zamiany pomiędzy najem pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu 1010 01:22:31.910 --> 01:22:36.440 a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach tryb rozpatrywania 1011 01:22:36.450 --> 01:22:40.700 i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem 1012 01:22:40.710 --> 01:22:44.800 socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, 1013 01:22:45.390 --> 01:22:49.600 zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu 1014 01:22:49.610 --> 01:22:52.200 opuszczonym przez najemcę lub lokalu, którego. 1015 01:22:52.570 --> 01:22:56.630 Najem nie wstąpiły po śmierci najemcy y 1016 01:22:56.660 --> 01:23:01.570 rozdział następny to warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany 1017 01:23:01.580 --> 01:23:05.590 dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju 1018 01:23:05.600 --> 01:23:09.950 niepełnosprawności. To jest właśnie dodane hmm nowelizacji 1019 01:23:09.960 --> 01:23:14.090 ustawy, jak również zasady przeznaczania lokali na realizację 1020 01:23:14.100 --> 01:23:18.110 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu 1021 01:23:18.120 --> 01:23:22.370 pieczy zastępczej sprawach nie uregulowanych mniejszą uchwałą 1022 01:23:22.380 --> 01:23:26.590 obowiązują przepisy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym, zasobie gminy i o zmianie kodeksu 1023 01:23:26.600 --> 01:23:27.310 cywilnego. 1024 01:23:27.410 --> 01:23:32.400 Oraz przepisy kodeksu cywilnego traci moc. Uchwała nr 30 rzymskie 1025 01:23:32.410 --> 01:23:37.030 łamane na 188 Oman na 2017 Rady Miejskiej przed 100 z 1026 01:23:37.040 --> 01:23:41.250 dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie 1027 01:23:41.260 --> 01:23:45.340 ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1028 01:23:45.350 --> 01:23:49.440 Przedecz § 16. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy 1029 01:23:49.450 --> 01:23:53.640 Przedecz § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 1030 01:23:53.650 --> 01:23:56.620 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego. 1031 01:23:57.570 --> 01:24:01.800 Po prostu jest yy. Nowy projekt uchwały przygotowanym z 1032 01:24:01.810 --> 01:24:06.100 uwagi na dostosowanie y wymogów ustawowych y 1033 01:24:06.130 --> 01:24:10.300 spełnienie wszystkich wymogów ustawowych i musi być podjęta po prostu nowa 1034 01:24:10.310 --> 01:24:14.760 uchwała, żeby po prostu było spójne z zapisami w ustawie. 1035 01:24:15.190 --> 01:24:19.490 Bardzo dziękuję państwo radni byli zapoznani na komisjach, są jakieś uwagi pytania, 1036 01:24:20.020 --> 01:24:24.040 więc Wysoka Rado przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest 1037 01:24:24.050 --> 01:24:25.990 przeciwny, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. 1038 01:24:39.630 --> 01:24:44.250 Głosowało 13 radnych. Wszyscy radni za informuję, że Rada podjechałem sprawie. Hmm. 1039 01:24:44.280 --> 01:24:48.310 Ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przedecz. 1040 01:24:48.710 --> 01:24:53.160 Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 11. Bardzo proszę pana Łukasza ostróżka o przedstawienie 1041 01:24:53.170 --> 01:24:57.380 projektu uchwały w sprawie letników programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 1042 01:24:57.390 --> 01:24:59.880 2023 2032. 1043 01:25:00.520 --> 01:25:05.570 Yyy podjęcie przedmiotowej uchwały jest 1044 01:25:05.600 --> 01:25:09.890 konieczne z uwagi na na fakt, że obowiązujący wieloletni 1045 01:25:09.900 --> 01:25:14.040 program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przedecz przestanie obowiązywać 1046 01:25:14.050 --> 01:25:18.110 z końcem roku 2022, bo poprzedni program 1047 01:25:18.120 --> 01:25:25.610 był opracowany na okres 7 lat. To był nalot, to jest na lata 2016 2022 E. 1048 01:25:25.620 --> 01:25:29.950 Natomiast przepisy ustawy traktują o tym, że hmm organ 1049 01:25:29.960 --> 01:25:34.220 stanowiący zobowiązany jest uchwalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem. 1050 01:25:34.270 --> 01:25:37.870 Gminy na okres obejmujący co najmniej 5 lat. 1051 01:25:39.800 --> 01:25:43.930 Nwm przedstawię teraz projekt uchwały ze tak 1052 01:25:43.940 --> 01:25:48.510 na podstawie artykułu 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1053 01:25:48.520 --> 01:25:53.730 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 21 ustęp 1054 01:25:53.740 --> 01:25:58.170 jeden pkt jeden i ustęp 2 ustawy z 1055 01:25:58.180 --> 01:26:02.460 dnia 21 czerwca 2001 roku 1056 01:26:02.470 --> 01:26:06.910 o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym, zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego rada 1057 01:26:06.920 --> 01:26:10.700 miejska przed uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 1058 01:26:11.130 --> 01:26:15.690 Przedecz na lata 2023 2032 przedmiotowy 1059 01:26:15.950 --> 01:26:19.610 yy wieloletni program został opracowany na 10 lat. Obejmuje. 1060 01:26:20.700 --> 01:26:24.790 Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu gminy w poszczególnych 1061 01:26:24.800 --> 01:26:28.830 latach analizę potrzeb oraz Plan remontów 1062 01:26:28.840 --> 01:26:32.900 i Modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na poszło 1063 01:26:32.940 --> 01:26:39.930 na kolejne lanta planowaną sprzedaż budynków i lokali. W latach 2023 2032 zasady 1064 01:26:39.940 --> 01:26:44.190 polityki czynszowej i oraz warunki obniżenia czynszu, sposób zasady 1065 01:26:44.410 --> 01:26:48.510 zarządzania budynkami lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 1066 01:26:48.520 --> 01:26:52.990 przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. 1067 01:26:53.690 --> 01:26:57.840 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 1068 01:26:57.870 --> 01:27:01.880 wysokość kosztów kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 1069 01:27:01.890 --> 01:27:05.940 koszty remontów, modernizacji lokali budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 1070 01:27:05.950 --> 01:27:10.690 zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami, wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 1071 01:27:10.700 --> 01:27:14.730 a także wydatki inwestycyjne, inne działania mające na celu 1072 01:27:15.410 --> 01:27:19.690 poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 1073 01:27:19.850 --> 01:27:23.640 Hmm projekt ten był omawiany na posiedzeniach Komisji. 1074 01:27:24.190 --> 01:27:28.250 Wy także wszystkie tam te wskaźniki 1075 01:27:28.710 --> 01:27:32.960 były też analizowane y wykonanie 1076 01:27:32.970 --> 01:27:37.350 uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Przedecz uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 1077 01:27:37.360 --> 01:27:40.560 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego. 1078 01:27:42.050 --> 01:27:46.220 Bardzo dziękuję. Są jakieś uwagi, pytania, państwo, radni. Rozumiem, 1079 01:27:46.230 --> 01:27:50.440 że tak mu zmiany techniczną mało będziemy jeszcze musieli zrobić tym § 50 tak, 1080 01:27:50.450 --> 01:27:54.570 tak tylko rącznika to już jest poprawione, ale no jako założy 1081 01:27:54.580 --> 01:27:59.010 wiec, ale to tak tak tak tak tej ramce nie w środku nie ma pytań, więc przystępujemy 1082 01:27:59.020 --> 01:28:03.240 do głosowania, kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały kto jest przeciwny, kto się czy mało bardzo proszę. 1083 01:28:11.350 --> 01:28:15.420 Dziękuję. Głosowało 13 radnych, wszyscy radni za informuję, że Rada podjęła 1084 01:28:15.430 --> 01:28:21.190 uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023 2030 lat. 1085 01:28:21.200 --> 01:28:25.580 Dziękuję panie łukaszu za przedstawione projekty uchwał. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego 1086 01:28:25.590 --> 01:28:28.910 pytania, to kolejnego punktu interpelacje i zapytania. 1087 01:28:30.250 --> 01:28:34.160 Hmm kurde to nie to interpelacje zapytania na piśmie chętnych. 1088 01:28:35.040 --> 01:28:39.210 Nie ma, w związku z czym przechodzimy do 13 punktu. Wolne wnioski z badania? 1089 01:28:39.220 --> 01:28:40.820 Bardzo proszę, pan sołtys grała. 1090 01:28:49.370 --> 01:28:53.960 Wysoka Rado, ja się chciałem odnieść tutaj do słów y radnego do polskiego, 1091 01:28:53.970 --> 01:28:58.230 bo zarzuca z Holenderka ich jest za dużo światła także. Hmm to jest 1092 01:28:58.240 --> 01:29:02.460 nie prawdą. Nie mamy 4 lampy na terenie całego sołectwa mi 1093 01:29:02.470 --> 01:29:06.600 się wydaje, że to jest za mało i tak panie radny ja chciałbym się dowiedzieć czy pan wie, 1094 01:29:06.610 --> 01:29:10.760 że po byłej szkole są mieszkania socjalne, nie 1095 01:29:10.770 --> 01:29:11.090 pan. 1096 01:29:12.140 --> 01:29:17.000 I to się wiąże z tym, że tam są ludzie różnego pokroju ze względów bezpieczeństwa 1097 01:29:17.030 --> 01:29:21.160 przydałaby się tam panie burmistrzu. Jednak jeszcze lampa to naprawdę tam 1098 01:29:21.170 --> 01:29:25.210 się teraz trochę się uspokoiło. Działy się różne rzeczy, a 1099 01:29:25.220 --> 01:29:29.240 tak na marginesie chciałem powiedzieć, No zarzucać komuś, Hmm, to 1100 01:29:29.250 --> 01:29:33.270 jest to ale przykład podobna do sołectwa. Dziwię, to jesteśmy 1101 01:29:33.300 --> 01:29:34.190 małą myszką. 1102 01:29:35.600 --> 01:29:37.320 Także także to. 1103 01:29:43.170 --> 01:29:47.600 Bardzo dziękuję pan na bardzo proszę pan na momencik 1104 01:29:47.610 --> 01:29:51.830 sekundy pan radny dala jeszcze to teraz chyba mikro wody włączyły o dobrze 1105 01:29:51.840 --> 01:29:56.130 dziękuję. Chciałem po prostu podziękować panu burmistrzowi za pół 1106 01:29:56.160 --> 01:30:00.460 dokończenie położenia dywanik o we wsi zalesie, ale nie tylko, 1107 01:30:00.470 --> 01:30:04.940 bo i panu przewodniczącemu i całej Radzie za 1108 01:30:05.750 --> 01:30:09.520 uwzględnienie te inwestycje w budżecie, ale także. 1109 01:30:09.580 --> 01:30:13.750 Oni radnemu powiatowemu proszę, Panie Radny Powiatowy, 1110 01:30:13.760 --> 01:30:16.360 przekazać tak słowa podzięki panu staroście. 1111 01:30:18.080 --> 01:30:22.360 Dziękujemy bardzo jeszcze. Pan radny Krzysztof, bardzo proszę. 1112 01:30:24.640 --> 01:30:29.020 Panie, sołtysie pan się nie denerwuje, bo ja nikomu nie zarzucam, że gdzieś jest więcej 1113 01:30:29.030 --> 01:30:33.050 lat. Gdzieś mniej są miejsca, gdzie powinny być te lampy i one są tam 1114 01:30:33.060 --> 01:30:37.120 wstawiane, ale są miejsca, gdzie jeszcze ich brakuje. Ja już się zwracałem. Nie pierwszy 1115 01:30:37.130 --> 01:30:41.200 raz tutaj radni nad na pewno to potwierdzą o to, żeby ta lampa 1116 01:30:41.210 --> 01:30:45.420 stała. Hmm u nas widzi Wew jest więcej takich punktów jeszcze 1117 01:30:45.430 --> 01:30:49.600 skrzyżowania w której kuczyn a i tak dalej ja broń Boże ja nic nie neguje, 1118 01:30:49.610 --> 01:30:52.340 że akurat tam u pana jest za dużo lamp nie.