Menu


Gmina Dwikozy

Oficjalny kanał prowadzony przez Urząd Gminy Dwikozy

new video
03:17:04
XII Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r.

Gmina Dwikozy

24 października 2019

Porządek obrad: 1. Otwarcie XII sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez Gminę Dwikozy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Winiarach o pow. 0,0045 ha nr ewid. 73/5. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2018/2019 na terenie Gminy Dwikozy. 13. Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 rok. 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 15. Zakończenie obrad sesji.

Obejrzyj nagranie
new video
00:31:44
XI Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 września 2019 r.

Gmina Dwikozy

11 września 2019

Porządek obrad: 1. Otwarcie XI sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Informacja z posiedzenia Komisji Planowania Finansów i Budżetu Gminy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sandomierskiego. 8. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 9. Zakończenie obrad sesji.

Obejrzyj nagranie
new video
02:40:53
X Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 września 2019 r.

Gmina Dwikozy

04 września 2019

Porządek obrad: 1. Otwarcie X sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2020-2023. 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy w Dwikozach i pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do składania oświadczeń. 12. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 13. Zakończenie obrad sesji.

Obejrzyj nagranie
new video
00:47:41
IX Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2019 r.

Gmina Dwikozy

30 lipca 2019

Porządek obrad: 1. Otwarcie IX sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 9. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 10. Zakończenie obrad sesji.

Obejrzyj nagranie
new video
02:35:33
VIII Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2019 r.

Gmina Dwikozy

26 czerwca 2019

Porządek obrad: 1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Debata nad raportem o stanie gminy Dwikozy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy wotum zaufania. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników i przedstawienia opinii o tych kandydatach na sesji Rady Gminy. 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 15. Zakończenie obrad sesji.

Obejrzyj nagranie