Ładowanie...

X Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 września 2019 r.

04 września 2019

5Porządek obrad: 1. Otwarcie X sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2020-2023. 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy w Dwikozach i pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do składania oświadczeń. 12. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 13. Zakończenie obrad sesji.