Ładowanie...

XII Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r.

24 października 2019

1Porządek obrad: 1. Otwarcie XII sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez Gminę Dwikozy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Winiarach o pow. 0,0045 ha nr ewid. 73/5. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2018/2019 na terenie Gminy Dwikozy. 13. Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 rok. 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 15. Zakończenie obrad sesji.