Ładowanie...

VIII Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2019 r.

26 czerwca 2019

1Porządek obrad: 1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Debata nad raportem o stanie gminy Dwikozy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy wotum zaufania. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników i przedstawienia opinii o tych kandydatach na sesji Rady Gminy. 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 15. Zakończenie obrad sesji.