Ładowanie...

IX Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2019 r.

30 lipca 2019

3Porządek obrad: 1. Otwarcie IX sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 9. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 10. Zakończenie obrad sesji.